بررسی مقایسه‌ای میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماری‌های کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی، در بازیابی مدارک مربوط به بیماری‌های کودکان و مشخص کردن اینکه توانایی کدام نوع از موتورهای کاوش، عمومی و یا تخصصی پزشکی، در داشتن کمترین ریزش کاذب بیشتر است، انجام شد. ده کلیدواژه مربوط به بیماری‌های کودکان با مشورت پزشکان متخصص کودکان انتخاب شده و در پنج موتور کاوش عمومی و پنج موتور کاوش تخصصی پزشکی مورد جستجو قرار گرفت. در هر موتور کاوش، 15 نتیجه اول مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، از 1176 رخداد بررسی شده، تعداد 225 مورد ریزش کاذب بود، که در این میان ریزش کاذب محتوایی با 225 مورد بیشترین نوع ریزش کاذب بود و پس از آن به‌ترتیب موارد تکراری 70 مورد، پیوند مرده 16 مورد و ریزش کاذب در یک مورد دیده شد. موتورهای کاوش مدیک ایت، مدلاین پلاس، تریپ‌دیتابیس، هلث این سایت، اسک، آلتاویستا، ام‌اس‌ان، گوگل، یاهو و مدالوجی به‌ترتیب بیشترین تعداد ریزش کاذب را داشته‌اند. از نظر دقت و ریزش کاذب موتورهای کاوش عمومی تفاوت معناداری با هم نداشتند، اما این تفاوت در میان موتورهای کاوش تخصصی معنادار بوده و کمترین دقت و بیشترین ریزش کاذب مربوط به موتور کاوش مدالوجی و کمترین ریزش کاذب مربوط به موتور کاوش تریپ‌دیتابیس بود. همچنین موتورهای کاوش عمومی و موتورهای کاوش پزشکی نیز با یکدیگر اختلاف معناداری داشته و دقت در موتورهای کاوش عمومی بیش از موتورهای کاوش پزشکی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Accuracy of General and Specialized Medical Search English in Retrieving Documents Related to Children Diseases

نویسنده [English]

  • M. Serati Shirazi

کلیدواژه‌ها [English]

  • general search engines
  • specialized search engines
  • medical search engines
  • accuracy
  • children diseases