عوامل مؤثر در اجرای سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در اجرای سیستم اطلاعات مدیریت در کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
روش: این پژوهش آمیخته و ترکیبی است از شیوه‌های کمّی و کیفی. نوع پژوهش در مرحلة اول کیفی و از حیث هدف اکتشافی و در مرحلة دوم کمّی با هدف تبیینی است. جامعة آماری بخش کیفی پژوهش را اساتید گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مدیران باسابقه کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تشکیل داده‌اند که 16 نفر از خبرگان با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحلة کمّی را همه کتابداران، مدیران و مسئولان کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به تعداد 215 نفر تشکیل می‌دهند که با توجه به محدودبودن جامعه، سرشماری انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس انجام شده است.
یافته‌ها: با توجه به نتایج، سه عامل انسانی، سازمانی و فنی به‌منزلة عوامل مؤثر در اجرای سیستم اطلاعات مدیریت شناسایی شده است. عامل انسانی شامل سه زیرعامل مدیریتی، آموزشی و فردی است. عامل سازمانی شامل چهار زیرعامل محیطی، اقتصادی، ساختاری و فرهنگی است و برای عامل فنی نیز سه عامل شبکه و زیرساخت، امنیت و پشتیبانی از کاربر شناسایی شده است.
نتیجه‌گیری: با اجرای سیستم اطلاعات مدیریت در کتابخانه، اطلاعات لازم از قسمت‌های مختلف کتابخانه و انواع اطلاعات و گزارش‌های لازم در اختیار مدیران و کارکنان کتابخانه قرار می‌گیرد و به ارتقای بهره‌وری و عملکرد کارکنان و مدیران کمک می‌کند. همچنین پژوهش‌هایی نظیر پژوهش حاضر می‌توانند زمینه‌ساز به‌کارگیری مؤثر سیستم‌های اطلاعاتی در محیط‌های با قابلیت خدمات فرهنگی باشند؛ بنابراین برای موفقیت و تأثیرگذاری مثبت در آینده شغلی، استفاده از حوزه‌های فناوری و سیستم‎های اطلاعاتی امری مهم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Implementation of Management Information System (MIS) in the Library, Museum and Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ghasemy 1
  • Seyed Ali Asghar Razavi 2
  • Mitra Ghiasi 3
1 PhD, Department of Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department of Information Knowledge and Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Assistant Professor, Department of Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Abstract:


Purpose: Management information system is an important tool in the management of the organization and has been used mainly to automate the performance of codified management activities And ultimate goal of creating and implementing this system is to collect, refine, analyze, process, summarize and transmit the past and present information of the organization and related phenomena.This system seeks to provide reliable, complete, accessible and understandable information to users. Management information system is one of the most important achievements in the field of administrative work to improve organizational performance in organizations.The aim of this study was to identify and explain the factors affecting the implementation of management information system in the library, museum and document center of the Islamic Consultative Assembly.
Methods: This research is a mixture of quantitative and qualitative methods.The type of research is qualitative in the first stage in terms of exploratory purpose and quantitative in the second stage with explanatory purpose.In the qualitative section, to identify the factors affecting the management information system, the findings of internal and external research analysis, as well as interviews with experts and Delphi technique have been used And the data collection tool in the quantitative part of the research is a researcher-made questionnaire taken from the qualitative stage of the research. The statistical population of the qualitative part of the research consists of professors of information science and knowledge departments and managers with the history of library, museum and document center of the Islamic Consultative Assembly. 16 experts were selected by snowball sampling method. The statistical population in a small stage includes all librarians, administrators and officials of the library, museum and documentation center of the Islamic Consultative Assembly of 215 people. Due to the limited population, a census was conducted. Research data analysis was performed using structural equation modeling with Smart -PLS software.
Findings: According to the results, human, organizational and technical factors have been identified as effective factors on the implementation of management information system. The human factor has three sub-factors: managerial, educational and individual, the organizational factor has four sub-factors: environmental, economic, structural and cultural, and for the technical factor, three factors of network and infrastructure, security and user support have been identified.
Conclusion: Managers should pay attention to human, organizational and technical factors in order to implement MIS. Solutions such as full support of managers for implementation, holding seminars and training workshops, upgrading software systems in accordance with information needs and developments, observing security standards and using various hard tools software is recommended.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Information System
  • Library
  • Museum and Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly
  • Human Factors
  • Organizational Factors
  • Technical Factors
اشرفی، حمیدرضا، شریفیان، لیلا و شاهقلیان قهفرخی، مرجان (۱۳۹۷). اهمیت سیستم­های اطلاعات در سازمان­ها با تأکید بر سیستم اطلاعاتی تصمیم یار (DSS) و مقایسه با سیستم اطلاعات مدیریت (MIS). رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، ۲(۶)، ۳۳-۴۸.
برخوردار، مرضیه و شیرویه­زاد، هادی (۱۳۹۵). شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت اجرای سیستم­های اطلاعات مدیریت در سازمانهای پروژهمحور، کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان.
حجازی، اسد و صیادی، یاسر (۱۳۹۸). فراتحلیلی بر رابطه بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و بهبود تصمیم‌گیری مدیران. مجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی، ۱۸(۲)، ۲۱۷-۲۴۷.
حسنی، عباس، مرجانی، امیربابک و حقیقت منفرد، جلال (۱۳۹۵). شناسایی و اولویت­بندی عوامل موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش سیستم‌های اطلاعاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت.
حیدری، مهدیه، مقیمی، سیدمحمد و خنیفر، حسین (۱۳۹۲). بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده­سازی مدیریت دانش. فصل‌نامه مدیریت فرهنگ، ۱۱(۱)، ۱۴۹-۱۸۴.
خیرگو، منصور و شکوهی، جواد (۱۳۹۶). شناسایى و رتبه­بندى عوامل کلیدى مؤثر در اثربخشى سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان­هاى دولتى. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، ۳۲(۳)، ۶۹۵-۷۱۲.
رسولی، حامد، یزدان‌پناه، احمدعلی و قربانی‌زاده، وجه‌الله (۱۳۹۵). شناسایی عوامل مؤثر در استقرار سیستم­های اطلاعات مدیریت در مؤسسات آموزش عالی کشور. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش سیستم‌های اطلاعاتی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
عیدی، حسین، یکتایار، مظفر، الفتی، امیر و آزادی، رسول (۱۳۹۳). شناسایی و تعیین اولویت موانع استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه. مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال، ۲(۱)، ۴۳-۵۵.
کشته‌گر، عبدالعلی و شکوهی، جواد (۱۳۹۴). تبیین رابطه بین سیستم­های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، ۸(۲۹)، ۱۳۱-۱۵۲.
References
Adegbore, A.M. (2018). Adoption factors of integrated library management systems (ILMS) in selected Nigerian university libraries. Library Philosophy and Practice (e-journal) 8(1): 1-14.
Al-Mamary, Y.H., Shamsuddin, A., & Nor Aziati, A.H. (2015). Investigating the key factors influencing on management information systems adoption among telecommunication companies in Yemen: the conceptual framework development, the conceptual framework development. International Journal of Energy, Information and Communications, 6(1), 59-68.
Ashrafi, H., Sharifian, L., & Shahgholian Ghahfarkhi, M. (2018). The importance of information systems in organizations with emphasis on decision-making information system (DSS) and comparison with management information system (MIS), New research approaches in management and accounting, 2(6), 33-48. [In Persian]
Barkhordar, M., & Shirviehzad, H. (2016). Identification and evaluation of key success factors in the implementation of management information systems in project-based organizations, International Conference on Industrial Engineering and Sustainable Management, Isfahan, Islamic Azad University, Lenjan Branch, 1-12. [In Persian]
Chowdhury, S., & Salahuddin, K.M. (2017), A Literature Review of Factors Influencing Implementation of Management Information Systems in Organizations, International Journal of Business and Management, 12 (8), 72-79.
Democ, V., Vyhnáliková, Z., & Alác, P. (2015). Proposal for Optimization of Information System, Procedia Economics and Finance, 34, 477-484.
Eidi, H., Yekta Yar, M., Olfati, A., Azadi, R. (2014). Identify and prioritize barriers of management information systems (mis) department of sports and youth of Kermanshah province. Shomal Journal of Management and Physiology in Sport, 2(1), 43-56. [In Persian]
FarajAllah, A.M., El Talla, S.A., Abu-Naser, S.S., & Al Shobaki, M.J. (2018), The Impact of the Leadership Standard in International Quality Models on Improving University Performance through the Intermediate Role of the Strategy Standard. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). 2(9), 21-32. [In Persian]
Hassani, A., Marjani, A., & Haghighat Monfared, J. (2016). Identifying and Prioritizing the Success Factors of Management Information System in the Organization. Master Thesis in Public Management, Information Systems, Islamic Azad University, Tehran Branch of Science and Research, Faculty of Accounting and Management, 1-71. [In Persian]
Hejazi, A., & Sayadi, Y. (2019). A meta-analysis of the relationship between the use of management information systems and the improvement of managers' decision making. Scientific Journal Organizational Culture Management, 18(2), 217-247. [In Persian]
Heydari, M., Moghimi, S., & Khanifar, H. (2013), A Study of Critical Success Factors in Knowledge Management Implementation, Culture Management Quarterly, 11(1), 149-184. [In Persian]
Hughes, D.L., Rana, N.P., & Dwivedi, Y.K. (2020). Elucidation of IS project success factors: an interpretive structural modelling approach, Annals of Operations Research, 285(1), 35-66.
Kaur, B.P., & Aggrawal, H. (2013). Exploration of Success Factors of Information System, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, 10(2), 226-235.
Kheirgoo, M., Shokouhi, J. (2017). Identification and ranking of key factors affecting the effectiveness of information systems in government organizations, Journal of Information Science and Technology Research Institute, 32(3), 695-712. [In Persian]
Msallam, A.A., Al-Hila, A.A., & Al-Habil, W.A. (2018). The Reality of Computerized Management Information Systems in the Palestinian Cellular Communications Company – Jawwal, International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR), 2(11), 1-14.
Ouriques, R.A.B., Wnuk, K., Gorschek, T., & Svensson, R.B. (2018). Knowledge management strategies and processes in agile software development: a systematic literature review, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 29(3), 345-380.
Rasooli, H., Yazdanpanah, A., & Ghorbanizadeh, V. (2016), Identifying the factors affecting the establishment of management information systems in higher education institutions, Master Thesis in Public Management, Information Systems. Allameh Tabatabai University, Faculty of Management and Accounting, 1-111. [In Persian]
 
CAPTCHA Image