مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه کردستان، دانشکدة ادبیات و علوم اجتماعی، کردستان، ایران

چکیده

هدف: بررسی دیدگاه خبرگان درخصوص مؤلفه‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌های عمومی ایران. یافته‌ها می‌تواند به ارائة خدمات کارآمد و دستیابی به اهداف و چشم‌انداز کتابخانه‌های عمومی کمک کند و ابزار مناسبی برای عملیاتی‌کردن مدیریت راهبردی کتابخانه‌های عمومی باشد.
روش: با استفاده از تکنیک دلفی، نظر ۲۰ نفر از متخصصان مدیریت راهبردی و علوم اطلاعات، که به‌صورت هدفمند در سه نوبت انتخاب شدند، به‌دست آمد. برای بررسی نرمال‌بودن داده‌های فردی از آزمون شاپیرو - ویلک استفاده شد. داده‌ها با سطح معنی‌داری کمتر از آلفا ۰/۰۵ و با اطمینان ۰/۹۵ ناپارامتریک (غیرنرمال) بودند. با توجه به کیفیت و توالی طیف لیکرت و موارد ناپارامتریک، از آزمون‌های دوجمله‌ای ناپارامتریک استفاده شد که در جدول نتایج آزمون دوجمله‌ای، نسبت داده‌‌ها در دو گروه مشخص شده است. همچنین اگر سطح معنی‌داری به‌دست‌آمده کمتر از آلفای ۰/۰۵ بود، با اطمینان ۰/۹۵ معنی‌دار درنظر گرفته شد. سطح معنی‌داری بیشتر از آلفا ۰/۰۵ با اطمینان ۰/۹۵ معنی‌دار نبود و حذف شد. همچنین برای تعیین میزان هماهنگی بین دیدگاه‌های بیان‌شده از آزمون کندال استفاده شد. این ضریب با علامت w نشان داده می‌شود؛ یعنی مقداری بین ۰ تا ۱. اگر ضریب کندال صفر بود، به معنای نبود ‌توافق کامل و اگر یک بود، به معنای توافق مطلق بود.
نتیجه‌گیری: در ۷۸ مؤلفة اساسی برای مدیریت راهبردی شناسایی و تصویب و در یک چارچوب ارائه شد. فرایند و چارچوب، درک عمیق‌تری از فرایند توسعه، اجرا و ارزیابی شناسایی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Components of Strategic Management in Iranian Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Maryam kohzadi Tahneh 1
  • Atefeh Zarei 2
  • Fakhradin Maroofi 3
  • Behrooz Bayat 2
1 PhD Candidate, Information Science and knowledge, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan
2 Department of Information Science and knowledge, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
3 Department of Business Management, University of Kurdistan, Faculty of Literature and Social Sciences, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Purpose: To explore the views of experts regarding the components of strategic management in public libraries in Iran. Findings can help provide efficient services and achieve the goals and vision of public libraries and be a good tool for operationalizing the strategic management of public libraries.
Methods: Delphi technique was employed to obtain the opinions of 20 strategic management and information science specialsists selected purposefully in three rounds. Shapiro-Wilk test was used to check normality of individual data. With a significance level of less than 0.05 alpha, with 0.95 confidence, the data were non-parametric (not normal). Due to the quality and sequence of the Likert spectrum and non-parametric items, non-parametric binomial tests were used which are specified in the table of results of the binomial test of the data ratio in the two groups. Also, if the significance level obtained was less than 0.05 alpha, it as considered significant with 0.95 confidence. Significance level greater than 0.05 alpha, was not significant with 0.95 confidence and was removed. Kendall test was also used to determine the degree of coordination between views expressed. Such coefficient is denoted by the symbol w, meaning a value between 0 and 1. If the Kendall coefficient was zero, it meant complete disagreement, and if it was one, it meant absolute agreement.
Findings: Out of 99 components of strategic management, 78 were approved . Out of 41 components related to the development of strategic plans, 11 existed in the mission of the Public Library Foundation, 8 related to the environmenta scanning (ie. opportunities and threats), 15 reflecting internal factors (ie. strengths and weaknesses), and 7 related to the selection of appropriate strategies. Outo of 25 components related to the implementation, 12 related to operational plans, marketing, financial and accounting, research&development, information technology, and 13 focused on management issues. Components of control and evaluation of strategic plans also included 12 components, including control and evaluation of internal and external factors. Panelists agreed control and evaluation is highly imporntant in th eprocess.
Conclusion: Seventy-eight basic components for strategic management were identified and approved and presented in a framework. The process and framework shows a deeper understanding of the strategic management system in public libraries. Public library administrators should identify gaps and shortcomings in strategic plans in the process of development, implementation, and evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public libraries
  • Strategic Management
  • Strategy Implementation
  • Strategy Control
  • Strategy Evaluation
  • Iran
اعرابی، سیدمحمد و دهقان، نبیاله (1390). روش‌های تحقیق در مدیریت راهبردی. راهبرد، 20(60)، 193-216.
آقازاده، هاشم و ابوالملوکی، حسن (1397). آسیب‌شناسی نظام مدیریت استراتژیک در یک سازمان عمومی (رویکرد ترکیبی). فصلنامة مدیریت دولتی، 10(2)، 227-250.
برایسون، جان. ام. (۱۳۹۹). برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی. ترجمة دکتر مهدی خادمی گراشی، تهران: انتشارات مهربان.
بیات، الناز و امینی حاجی باشی، آناهیتا (1397). مدیریت راهبردی در سازمان، تهران: ادیبان روز.
پارسیان، علی و اعرابی، محمد (1398). مبانی مدیریت منابع انسانی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
پریرخ، مهر، آخشیک، سمیه، فتحیان، اکرم و نادری، محمدامین (1390). برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، 14(4)، 20-44.
توکلی، غلامرضا، رمضان، مجید و معیا، عباس (1394). تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 24(77)، ۱۵۳-169.
خاشعی، وحید و حسینی، سیدمحمود (1391). درآمدی به کنترل راهبردی، مورد مطالعه چشم‌انداز راهبردی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (پیام کتابخانه)، 18(69)، 217-240.
دیوید، فرد (1379). مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سنگری، محمود و وفائیان، امیر (1395). برنامه راهبردی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی: موردپژوهی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 3(3)، 61-73.
عباسی، عباس، معتضدیان، رسول و میرزایی، محمد (1395). بررسی موانع اجرای خط ‎مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۶(2)، ۴۹-۶۹.
مصلح، عرفان و عالی‌زاده، رقیه (1395). شناسایی و ارائه چارچوب عوامل موثر بر شکاف استراتژی. سیاستنامه علم و فناوری، 6(1), 59-74.
نعمتی، زهرا، خاشعی، وحید و دهقانان، حامد (1394). درآمدی بر عوامل موثر در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک از منظر نوآوری باز در شرکت های خدمات مشاوره. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(3), 59-82.
References
Abassi, A., Motazadyian, R., & Mirzaee, M. (2016). Investigation the barriers of Public Policy Implementation in Governmental Organizations. Organizational Resources Management Researchs, 6(2), 49-69. [In Persian]
Anyieni, A. G., & Areri, D. K. (2016). Assessment of the Factors Influencing the Implementation of Strategic Plans in Secondary Schools in Kenya. Journal of Education and Practice7(16), 1-8.‏
Adler. R. W. (2020). Strategic performance management: Accounting for Organizational Control. First published, Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN.
Aghazadeh, H., & Abolmolouki, H. (2018). Strategic Management Framework Diagnosis in Public Organization (Multi-Method Approach). Journal of Public Administration, 10(2), 227-250. [In Persian]
Alharthy, A. H., Rashid, H., Pagliari, R., & Khan, F. (2017) Identification of Strategy Implementation Influencing Factors and Their Effects on the Performance. International Journal of Business and Social Science, 8(1), 34-44.
Allen, D.G., Bryant, P.C., & Vardaman, J.M. (2010). Retaining talent: Replacing misconceptions with evidence-based strategies. Academy of Management Perspectives, 24(2), 48-64.
Allison, M., & Kaye, J. (2005). Strategic planning for non-profit organizations (2nd ed.). New York: John Wiley.
Alogan, O., Riggs, D. E., & Mintzberg, H. (2015). Managerial Roles on Knowledge Sharing Behaviour Among Malaysian Civil Servants (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).
Andrews, R., Boyne, G. A., Law, J., & Walker, R. M. (2009). Strategy, structure and process in the public sector: a test of the Miles and Snow model. Public Administration, 87(4), 732-749.
Anyieni, A. G., & Areri, D. K. (2016). Assessment of the Factors Influencing the Implementation of Strategic Plans in Secondary Schools in Kenya. Journal of Education and Practice7(16), 1-8.‏
Arabi, S. M., & Dehghan, N. (2011). Research Methods In Strategic Management. Rahbord, 20(60), 193-216. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=207461 [in Persian].
Bach, D., & Allen, D.B. (2010). What every CEO needs to know about nonmarket strategy. MIT Sloan Management Review, 51(3), 41-48.
Baker, D. (2004). The strategic management of technology. Oxford: Chandos
Balogun, J., Hailey, H. V., & Gustafsson, S. (2015). Exploring strategic change. Pearson Education.
Barney, J.B., & Hesterly, W. (2008). Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases. Prentice Hall. Upper Saddle River.
Baum, J., Locke, E., & Kirkpatrick, S. (1998). A longitudinal study of the relation of vision and vision communications to venture growth in entrepreneurial firms. Journal of Applied Psychology, 83(1), 43-54.
Bayat, A., & Amini Haji Bashi, A. (2018). Strategic management in the organization, Adiban Rooz, first edition. Tehran. [In Persian]
Bennis, W., & Nanus, B. (1985). Leaders: The strategies for taking charge. New York, NY: HarperCollins
Bryson, J. M. (2020). Strategic planning in governmental and non-profit organizations. Translated by Dr.Mehdi Khademi Gerashi, Tehran: Mehraban Publications. [In Persian]
Buchanan, S., & McMenemy, D. (2010). Towards a public library digital service taxonomy. In International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (pp. 425-428). Springer, Berlin, Heidelberg.‏
Carton, A., Murphy, C., & Clark, J. (2014). A (blurry) vision of the future: How leader rhetoric about ultimate goals influences performance. Academy of Management Journal, 57(6), 1544–1570.
Chance, S., & Williams, B. T. (2009). Assessing university strategic plans: A tool for consideration. Educational Planning, 18(1), 38–54.
Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). Organization development and change. Cengage learning.
David, F., & David, F. R. (2012). Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases. (p. 696). Florence: Pearson–Prentice Hall.‏
David, F. (2000). Strategic Management. Translated by Ali Parsaiyan and Mohammad Aarabi. Tehran: Cultural Research Office. [In Persian]
Drumaux, A., & Goethals, C. (2007). Strategic management: A tool for public management?. International Journal of Public Sector Management, 20(7), 638–654.
Durand, R., Grant, R.M., & Madsen, T.L. (2017). The expanding domain of strategic management research and the quest for integration. Strategic Management Journal, 38(1), 4-16.
Elbanna, S. (2009). Determinants of Strategic Planning Effectiveness: Extension of earlier work. Journal of Strategy and Management, 2(2), 175-187.
Engert, S., Rauter R., & Baumgartner, R. J. (2016). Exploring the integration of corporate sustainability into strategic management: a literature review. Journal of Cleaner Production, 112, 2833-2850
David, F., & David, F. R. (2016). Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases (p. 696). Florence: Pearson–Prentice Hall.‏
Foster, R., & Akdere, M. (2007). Effective organizational vision: Implications for human resource development. Journal of European Industrial Training, 31(2), 100–111.
Grant, R. M. (2016). Contemporary strategy analysis: Text and cases edition. John Wiley & Sons.
Hahn, W. (2010). Strategic plan quality, implementation capability, and firm performance. Academy of Strategic Management Journal, 9(1), 63–81.
Hambrick, D.C., & Fredrickson, J.W. (2001). Are you sure you have a strategy?. The Academy of Management Executive, 15(4), 48-59.
Harriman, J. H. (2008). Creating your library's business plan: a how-to-do-it manual with samples on CD-ROM (No. 163). Neal Schuman Pub.‏
Harris, Kelly J. (2009). Strategic Planning 10 Critical Success Factors and Sure-Fire Ways to Fail.
Higgins, J.M. (1996). Innovate or evaporate: creative techniques for strategists. Long Range Planing, 29(3), 370-380.
Jantz, R. (2015). The determinants of organizational innovation: An interpretation and implications for research libraries. College & Research Libraries, 76, 512–536. http://dx.doi.org/10.5860/crl.76.4.512.
Jantz, R. C. (2016). Managing creativity: The innovative research library. Chicago, IL: Association of College and Research Libraries.
Jantz, R. C. (2017). Vision, innovation, and leadership in research libraries. Library & Information Science Research39(3), 234-241
Jing, F. F., Avery, G. C., & Bergsteiner, H. (2014). Enhancing performance in small professional firms through vision communication and sharing. Asia Pacific Journal of Management, 31(2), 599–620.
Kantabutra, S., & Avery, G. (2010). The power of vision: Statements that resonate. Journal of Business Strategy, 31(1), 37–45.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2000). Having trouble with your strategy? Then map it. Harvard Business Review, 78(5), 167-176.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2008). Mastering the management system. Harvard Business Review, 86(1), 62-77.
Khashei, V., & Hosseini, S. M. (2012). An introduction to strategic control: a case study of the strategic perspective of the Iran public libraries foundation. Research on Information Science and Public Libraries18(2), 217-240. [In Persian]
Kilpatrick, A., & Silverman, L. (2005). The power of vision. Strategy & Leadership, 33(2), 24–26. http://dx.doi.org/10.1108/10878570510586810
Kopaneva, I., & Sias, P. (2015). Lost in translation: Employee and organizational constructions of mission and vision. Management Communication Quarterly, 29(3), 358–384.
Landau, D., Drori, I., & Porras, J. (2006). Vision changes in a government R & D organization. The Journal of Applied Behavioral Science, 42(2), 145–171.
Linn, M. (2008). Library strategies: planning strategically and strategic planning. The Bottom Line: Managing Library Finances, 21(1), 20–23
Martin, J. (2016). Perceptions of transformational leadership in academic libraries. Journal of Library Administration, 56, 266–284.
McWilliams, A., & Siegel, D.S. (2011). “Creating and capturing value: strategic corporate social responsibility resourceebased theory, and sustainable competitive advantage”. Journal of Management, 37(5), 1480-1495.
Mosleh, E., & Alizadeh, R. (2016). Identify and provide a framework of factors affecting the strategy gap. Science and Technology Policy. 6(1), 59-78. [In Persian]
Mwaki Magiri, K., Katua Ngui, T., & Mathenge, P. (2018) Factors affecting strategy implementation: a case of the kenya police headquarters. International Journal of Liberal Arts and Social Science, 6(5), 63-76.
Neilson, G.L., Martin, K.L., & Powers, E. (2008). The secrets to successful strategy execution. Harvard Business Review, 86(6), 60-70.
Nemati, Z., & Khashei, V., & Dehghanan, H. (2016). Outcome of Influential Factors in Success of Strategic Planning in Consulting Companies From Open Innovation View. Innovation & Creativity in Human Science, 5(3), 59-82.
O'Connell, D., Hickerson, K., & Pillutla, A. (2011). Organizational visioning: An integrative review. Group & Organization Management, 36(1), 103–125.
Papke-Shields, K. E., & Boyer-Wright, K. M. (2017). Strategic planning and management in libraries. International Journal of Project Management, 35(2), 169-179.‏
Parirokh, M., Akhshik, S., Fathian, A., & Naderi, M. A. (2011). Strategic plan for development and transformation in library services of Ferdowsi University of Mashhad. Astan Quds Razavi Library and Information Quarterly, 14(4), 20-44. [In Persian]
Parsian, A., & Arabi, M. (2019). Fundamentals of Human Resource Management. Cultural Research Office. [In Persian]
Parikh, M., Akhshik, S., Fathian, A., & Naderi, M. A. (2011). Strategic plan for development and transformation in library services of Ferdowsi University of Mashhad. Astan Quds Razavi Library and Information Quarterly, 14(4), 20-44. [In Persian]
Piorun, M. (2011). Evaluation of strategic plans in academic medical libraries. Library and Information Science Research, 33, 54–62.
Poister, T. H., & Streib, G. (2005). Elements of strategic planning and management in municipal government: Status after two decades. Public administration review65(1), 45-56.‏
Porter, M. E. (2011). Competitive advantage of nations: creating and sustaining superior performance. simon and schuster.‏
Ruvio, A., Rosenblatt, Z., & Hertz-Lazarowitz, R. (2010). Entrepreneurial leadership vision in non-profit vs. for-profit organizations. The Leadership Quarterly, 21, 144–158.
Sangari, M. & Wafaeian, A. (2016). Strategic Plan in Central University Libraries: A case study of the Central Library and Documentation Center of Kharazmi University. Journal of Information Management and Knowledge, 3(3), 61-73. [In Persian].
Tavakoli, G., Ramezan, M., & Moayya, A. (2015). The Analysis of Relationship between Organizational Capacity for Change and Strategic Thinking. Management Studies in Development and Evolution, 24(77), 153-169. [In Persian]
Vuorinen, T., Hakala, H., Kohtamäki, M., & Uusitalo, K. (2018). Mapping the landscape of strategy tools: A review on strategy tools published in leading journals within the past 25 years. Long Range Planning51(4), 586-605.‏
Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., & Bamford, C. E. (2017). Strategic management and business policy. Pearson.
Yadav, N. (2019). Total interpretive structural modelling (TISM) of strategic performance management for Indian telecom service providers. International Journal of Productivity and Performance Management, 63(4), 421-445.
 
 
 
CAPTCHA Image