بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: به‌دست‌دادن فهم عمیق بازنمایی‌گرایی در سازماندهی و بازیابی اطلاعات‌ که به‌عنوان اصل و پارادایمی پذیرفته شده در این رشته علمی است، از راه تحلیلِ بنیان‌های فلسفه ذهن و فلسفه زبان. بر این اساس خاستگاه و اندیشه‌های مرتبط با بازنمایی‌گرایی در علم اطلاعات و بازیابی اطلاعات توضیح داده شده است.
روش: روشِ این مطالعه، استنتاج منطقی است. رویکرد در این روش نظری و استدلالی است. بر این اساس، ویژگی و ماهیت آن نظرپردازانه‌بودن است.
یافته‌ها: بازنمایی‌گرایی یا رئالیسم غیرمستقیم ریشه در دکارت­گرایی قرن هفدهم، تجربه­‌‌گراییِ قرن هجدهم لاک و هیوم و در ایدئالیسم کانت دارد. زبان در این دوران که به فلسفه اولیه مدرن شهرت دارد، وجود مادی ندارد و کاملاً در خدمت به‌نظم درآوردن تصورات قرار می­گیرد. تأکید بازنمایی‌گرایی در فلسفه ذهن بر این است که ایده­ها و تصورات بر زبان برتری دارند و زبان تنها بازنمایی‌کننده افکار است. در فلسفه زبان نیز بازنمایی‌گرایی یعنی زبان مانند آینه، بازنمای مفاهیم است و معنی نیز مطابق این رویکردِ بازنمایی‌گرا به زبان، ثابت است.
نتیجه‌گیری: بنیان‌های فلسفی بازنمایی‌گرایی مستلزم واکاوی دیدگاه‌های معرفت‌شناختی نسبت به مسأله شناخت و ارتباط آن با واقعیت است. بازنمایی، به‌عنوان یک پارادایم و اصلی اساسی در حوزه سازماندهی دانش و بازیابی اطلاعات مطرح است. به‌منظور فهم بازنمایی‌گرایی در این حوزه و پیوند آن با زبان و معنی باید به این نظریه و ریشه‌های آن در فلسفه ذهن توجه کرد تا بتوان با بهبود و یا تغییر رویکرد بازنمایی‌گرا به زبان برای بهبود نظام‌های سازماندهی و بازیابی گام برداشت چرا که اساساً وظیفه اصلی هر نظام سازماندهی و بازیابی، بازنمایی دقیق و شفاف از اطلاعات و دانش است. نتیجه این مطالعه نشان داد که داده‌های ارائه شده درباره نظریه بازنمایی‌گرایی مبین و مؤید نگاهِ حاشیه‌ای و نه در مرکز به زبان در دوران غلبه‌ی این نظریه در فلسفه بوده است. امید است تا دستاوردهای بازنمایی‌گرایی در فلسفه ذهن و زبان، آورده‌ی مناسب برای علم اطلاعات و به‌ویژه نظام‌های سازماندهی و بازیابی اطلاعات به نفع بازیابی بهتر و دقیق‌تر داشته باشد تا متخصصان سازماندهی و بازیابی از این دستاورد برای بهبود نظام‌های معنایی بهره ببرند لذا می‌توان با بهبود و یا تغییر رویکرد بازنمایی‌گرایانه به زبان در علم اطلاعات، نسبت به بهبود کلی نظام‌های معنایی سازماندهی و بازیابی گام برداشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representationalism: Philosophical Foundations of Language in Knowledge Organization and Information Retrieval

نویسندگان [English]

 • M. Farashbashi Astaneh 1
 • M. Nowkarizi 2
 • H. Behzadi 3
 • B. Shabani Varaki 4
1 PhD Candidate, Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Professor, Department of Philosophy of Education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran,
چکیده [English]

Purpose: This paper aims at gaining a deep understanding of representationalism in knowledge organization and information retrieval analyzing foundations of philosophy of mind and philosophy of language.
Method: The method used is logical inference. The approach is theoretical and argumentative. Accordingly, its feature and nature is speculative.
Findings: Representationalism is the indirect realism rooted in seventeenth-century Cartesianism, in Locke and Hume's eighteenth-century empiricism, and in Kant's idealism. Language in this early period of modern philosophy, had no material existence and was fully used to regulate ideas. Since its main consideration is the subjectivity, it is not necessary to enhance the status of language that acts as an intermediary connecting subject with object and that expresses the meanings of the object; since early modern philosophy does not concern itself with the issue of intersubjectivity and the relationship between “I” and “the other,” it is not necessary to pay heed to the function of language that serves as a bridge among subjects or consciousnesses (let alone among cultures). The emphasis of representationalism in the philosophy of mind is that ideas and perceptions are superior to language, and language is the only representation of thoughts. In the philosophy of language, representationalism means that language is like a mirror representing concepts, and meaning is fixed according to this representationalist view of language as well.
Conclusion: Representation is an accepted principle in the field of knowledge organization and information retrieval. Accordingly, the issue of representation is addressed according to representationalist approaches. In order to understand representationalism in this field and its connection with language and meaning, it is necessary to pay attention to this theory and its prepositions in philosophy. Our study showed that the theory of representationalism was indicative and supportive of a marginal rather than a central view of language. Accordingly, changing the representationalist approach to language in information science, can help our field to improve its semantic information retrieval systems. We seek to retrieve relevant and meaning-based information. To present in detail the theory of representationalism in relation to language and meaning in these areas requires further study. Here, we only showed the presuppositions, origins, and leaders of the theory in philosophy of mind and language.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • representationalism
 • Philosophy of Mind
 • Philosophy of Language
 • Information retrieval
 • Information organization
 • Knowledge organization
 • Abbasi, V. (2014). Allame Tabatabee`s Ontological and Epistemological Realism Rerieved from A Group of Authors, Realism (pp. 85-115). Tehran: Sazman-e Entesharat-e Pazhooheshgah-e Farhang va Andishe-ye Eslami. [In Persian]

]عباسی، ولی‌الله (1393). رئالیسم هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی علامه طباطبایی. در جمعی از مؤلفان، رئالیسم

 (ص 85-115). تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. [

 • Adam, R. (1982, September). Language and information retrieval in the social sciences. Retrieved from Aslib Proceedings. MCB UP Ltd. https://doi.org/10.1108/eb050854
 • Bayat, A & et al (2002). A Words Dictionary. Ghom: moassese-ye Andisheh va Farhange Dini. [In Persian]

]بیات، عبدالرسول و دیگران (1381). فرهنگ واژه‌ها. قم: مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی. [

 • Blair, D. C. (1992). Information retrieval and the philosophy of language. The Computer Journal, 35(3), 200-207. https://doi.org/10.1093/comjnl/35.3.200
 • Blair, D. C. (2003). Information retrieval and the philosophy of language Rerieved from Language and representation in information retrieval. Elsevier North-Holland, Inc.
 • Bunge, M. (2015). Dictionary of Philosophy (Alireza Amir Ghasemi, Trans.). Tehran: Akhtaran (Original work Published 1999). [In Persian]

]بونگه، ماریو (1394). فرهنگنامه فلسفی (علیرضا امیرقاسمی، مترجم). تهران: اختران (نشر اثر اصلی 1999).[

 • Chernow, B.A& Vallasi, G.A (1993). The Columbia Encyclopedia. (5th‌ ed.,)‌ New York; Columbia University Press.
 • Craig, E. (1998). Realism and Antirealism Rerieved from Routledge Encyclopedia of Philosophy. (Vol. 8. pp.115-119). London; New York; Routledge
 • Dretske, F.I (1995). Naïve Realism Rerieved from The Oxford Companion to Philosophy (pp. 602). Oxford; Oxford university press.
 • Fakhar Noghani, V.; Hosseini Shahrudi, S.M. (2017). Investigating and Stating the Role of Language in Representing Reality and its Epistemological Results According to Mulla Sadra. Journal of New Intellectual Research., 3 (5): 101-121. [In Persian]

]فخار نوغانی، وحیده؛ حسینی شاهرودی، سیدمرتضی (1397). بررسی و تبیین نقش زبان در بازنمود واقعیت‌ و

 برآیندهای معرفت‌شناختی آن از دیدگاه ملاصدرا. پژوهش‌های عقلی نوین. 3 (5). 101-121. [

 • Ghaemi Nia, A. (2014). Two types of realism: Naive and Critical Rerieved from A Group of Authors, Realism (pp. 47-65). Tehran: Sazman-e Entesharat-e Pazhooheshgah-e Farhang va Andishe-ye Eslami. [In Persian]

]قائمی‌نیا، علیرضا (1393). دو نوع رئالیسم: خام و انتقادی. در جمعی از محققان، رئالیسم (ص47-65). تهران:

 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. [

 • Ingwersen, P. (2010). Information Retrieval Interaction (Hajar Sotudeh, Trans.). Tehran: Ketabdar (Original work Published 1992). [In Persian]

]اینگورسن، پیتر (1389). تعامل بازیابی اطلاعات (هاجر ستوده، مترجم). تهران: کتابدار (نشر اثر اصلی 1992). [

 • Inwood, M. (2008). A Hegel Dictionary (Hasan Mortazavi, Trans.). Mashhad: Neeka (Original work Published 1992). [In Persian]

]اینوود، مایکل (1387). فرهنگ فلسفی هگل (حسن مرتضوی، مترجم). مشهد: نیکا (نشر اثر اصلی 1992).[

 • Harman, G. (1990). The intrinsic quality of experience Rerieved from Philosophical perspectives, (Vol.4. pp. 31-52.). Atascadero, CA: Ridgeview.
 • Hirst, R.J. (2006). Realism Rerieved from The Encyclopedia of philosophy (2nd ed.). (Vol. 8, pp. 260-269). Detroit; Thomson GaleMacmillan Reference USA
 • Hjørland, B. (1998). Information retrieval, text composition, and semantics. Knowledge              Organization, 25(1/2), 16-31.
 • Levine, j. (2006). Representationalism Rerieved from The Encyclopedia of philosophy (2nd ed.). (Vol. 8, pp. 194-195). Detroit; Thomson GaleMacmillan Reference USA.
 • Lycan, W.G. (1987). Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Maslin, K.T. (2012) An Introduction to the Philosophy of Mind (Mahdi Zakeri, Trans.). Ghom: Daftar-e Tablighat-e Eslami-ye Hoze-ye Elmiyeh Ghom, Moavenat-e Pazhooheshi, Pazhooheshgah-e Oloom va Farhang-e Eslami (Original work Published 2007). [In Persian]

]مسلین، کیت (1391). درآمدی به فلسفه ذهن (مهدی ذاکری، مترجم). قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،

معاونت پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (نشر اثر اصلی  2007). [

 • Maura E. (2013) Instrumental Reason. Rerieved from The Encyclopedia of Sciences and Religions (pp. 1060-1064). New York: Springer Dordrecht Heidelberg.
 • Rashidian, A. (2014). Post Modern Dictionary. Tehran: Nashr-e Ney. [In Persian]

]رشیدیان، عبدالکریم (1393). فرهنگ پسامدرن. تهران: نشر نی. [

 • Saliba, J. (1987). Mojam-Al Falsafi (Manoochehr Sanei Dare Bidi, Trans.). Tehran: Entesharat-e Hekmat (Original work Published 1987). [In Persian]

]صلیبا، جمیل (1366). فرهنگ فلسفی (منوچهر صانعی دره­بیدی، مترجم). تهران: انتشارات حکمت (نشر اثر اصلی

 1987). [

 • Searle, J.R. (2019). Mind: A brief introduction (Mohammad Yoosefi, Trans.). Tehran: Nashr-e Ney (Original work Published 2004). [In Persian]

]سرل، جان (1398). درآمدی کوتاه به ذهن (محمد یوسفی، مترجم).تهران: نشر نی (نشر اثر اصلی 2004).[

 • Szabo, Z.G (1998). Language, Early Modern Philosophy of. Rerieved from Routledge encyclopedia of philosophy.(Vol. 5, pp. 371-379). London; New York; Routledge
 • Taylor, C. (1995). Representation. Rerieved from The oxford companion to philosophy (PP. 769-770). Oxford.Oxford University Press.
 • Thornley, C., & Gibb, F. (2009). Meaning in philosophy and meaning in information retrieval (IR). Journal of documentation, (Vol. 65 No. 1, pp. 133-150). https://doi.org/10.1108/00220410910926158
 • Tye, M. (1995). Ten Problems of Consciousness: A Representational Theory of the Phenomenal Mind. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Yang, D. (2008). Representationalism and the linguistic question in early modern philosophy. Frontiers of Philosophy in China, 3(4), 595-606. https://doi.org/10.1007/s11466-008-0037-3