گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هستی‌شناسی‌ها‌‌‌‌‌ ابزارهای پرکاربرد در سازماندهی دانش در بستر وب معنایی هستند. هستی‌شناسی‌ها برای موضوع‌‌‌های مختلف نیاز به گسترش‌ دارند. مقاله حاضر گسترش‌هایی را معرفی و بررسی‌ می‌کند که برای الگوی مرجع مفهومی سیداک ارائه شده است.
روش: کلیدواژه‌هایExtension  و CIDOC-CRM را در موتورهای جستجو و پایگاه‌های گوگل اسکالر، ساینس دایرکت، امرالد، ابسکو، و ریسرچ‌گیت جستجو کردیم و بیش از 50 مقاله یافتیم و چکیده‌های آنها را مرور کردیم. از میان آنها 21 مقاله را با الگوی مرجع مفهومی سیداک مرتبط یافتیم و مرور کردیم.
یافته‌ها: رسماً 14 گسترش برای الگوی مرجع مفهومی سیداک تابه‌حال ارائه شده است. هر گسترش به فراخور نیاز حوزه‌های موضوعی، به معرفی رده‌ها و ویژگی‌های آنها پرداخته است. برخی گسترش‌ها افزون بر الگوی سیداک، از گسترش‌های دیگر نیز استفاده کرده‌اند. بیشترین کاربرد را گسترش الگوی سی.آر.ام.اس.سی.آی. داشته است. بیشترین گسترش‌ها هم‌‌‌‌‌ در موضوع باستان‌شناسی بوده است. از لحاظ روش‌شناسی، همه گسترش‌ها با روش هماهنگ‌سازی و مطابقت‌دادن مفاهیم حوزه‌‌های موضوعی با الگوی سیداک انجام شده است.
نتیجهگیری: نیاز به گسترش‌های موضوعی برای الگوی مرجع مفهومی سیداک همچنان وجود دارد و می‌تواند به غنی‌تر‌شدن مجموعه‌های داده‌ای در وب معنایی بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extensions of CIDOC-CRM: Responses to the Need for Knowledge Organization in Subject Domains

نویسندگان [English]

  • M. Dorkhosh 1
  • R. Fattahi 2
  • Sh. Arastoopoor 3
1 PhD. Candidate, Department of Library and Information Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Professor, Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professor, Department of Library and Information Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Purpose: Ontologies are instrumental in organization of knowledge in the semantic web context. However, there is a need for extensions to match characteristics of different subject domains. This paper reports existing extensions proposed for CIDOC-CRM.
Method: The keywords Extension and CIDOC-CRM were searched in a variety of search engines and databases like Google Scholar, Science Direct, Emerald, Ebsco and ResearchGate. More than 50 papers were retrieved and abstracts were examined out of which we carefully reviewed full-texts of 21 for this paper.
Findings: Fourteen extensions have been formally proposed for CIDOC-CRM so far each to meet the needs of a subject domain. Some have used other extensions in addition to CIDOC-CRM. Most extensions have used CRMsci. Archaeology is suitable for extension. All existing extensions are developed by harmonizing concepts of subject domains with CIDOC-CRM.
Conclusion: Our review showed that subject extensions on the CIDOC-CRM are needed. Further extensions for other domains can enrich the datasets on semantic web.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIDOC-CRM
  • ontology
  • Extension of Ontological Models
  • Archaeology
Bannour, I.; Marinica, Claudia; Niang, Cheikh. (2018). "CRMCR- a CIDOC-CRM extension for supporting semantic interoperability in the conservation and restoration domain, "2018 3rd Digital Heritage International Congress (DigitalHERITAGE) held jointly with 2018 24th International Conference on Virtual Systems & Multimedia (VSMM 2018), San Francisco, CA, USA, 2018, pp. 1-8.
Bekiari, C.; Doerr, M.; Le Boeuf, P.; Riva, P. (2016). Definition of FRBRoo: A conceptual model for bibliographic information in object-oriented formalism, version 2. 4. (Revised after world-wide review). Working Group on FRBR/CRM Dialogue. Retrieved February20, 2020. From https: //www.ifla.org/files/assets/cataloguing/FRBRoo/frbroo_v_2.4.pdf
Bekiari, C.; Doerr, M.; Le Bœuf, P.; Riva, P. (2017). FRBR object-oriented definition and mapping from FRBRER, FRAD and FRSAD (version 3). International working group on FRBR and CIDOC CRM harmonisation. Retrieved February20, 2020. From http: //www.cidoc-crm.org/frbroo/sites/default/files/FRBRoo_V3.0.pdf
BIO Proetal. (2020). OBOE. Retrieved February20, 2020. From http: //bioportal. bioontology. org/ontologies/OBOE
Bruseker, G.; Doerr, M.; Theodoridou, M. (2017). Report on the common semantic framework (D5. 1), PARTHENOS. Pooling activities, resources and tools for heritage e-searching networking, optimization and synergies. PUBLIC with CC-BY distribution. Retrieved February 20, 2020. From https: //ec.europa.eu/ research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5c21b5415&appId=PPGMS
Doerr, M.; Kritsotaki, A.; Rousakis, Y.; Hiebel, G.; Theodoridou, M. (2015). Definition of the CRMsci an extension of CIDOC-CRM to support scientific observation. Technical Report 1. 2. 3. Heraklion: ICS-FORTH.
Doerr, M.; Felicetti, A.; Hermon, S.; Hiebel, G.; Kritsotaki, A.; Anja, M.; May, K. (2019). Definition of the CRMarchaeo: An Extension of CIDOC CRM to support the archaeological excavation process. Technical Report 1. 4. 8. Prato, Italy: PIN S. c. R. L. Retrieved February20, 2020. From http: //www.cidoc-crm.org/crmarchaeo/sites/default/files/CRMarchaeo_v1.4.8.pdf
Doerr, M.; Kritsotaki, A.; Boutsika, K. (2011). Factual argumentation—a core model for assertions making. Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 3(3), 8. https://doi.org/10.1145/1921614.1921615
Doerr, M.; Murano, F.; Felicetti, A. (2020). Definition of the CRMtex: An Extension of CIDOC CRM to Model Ancient Textual Entities. Version 1.0. Prato, Italy: CIDOC CRM – SIG.
Doerr, M.; Theodoridou, M. (2011). CRMdig: A generic digital provenance model for scientific observation. In: 3rd USENIX Workshop on the Theory and Practice of Provenance, Heraklion, Crete, Greece, pp. 20–21
Doerr, M.; Theodoridou, M. (2014). CRMdig; an extension of CIDOC-CRM to support provenance metadata. Technical Report 3. 2. Heraklion: ICS-FORTH.
Doerr, M.; Stead, S.; Theodoridou, M. (2016). Definition of the CRMdig: An Extension of CIDOC-CRM to support provenance metadata. Proposal for approval by CIDOC CRM-SIG, Version 3. 2. 1, April 2016. Retrievied February 20, 2020. From http: //www. cidoc-crm. org/sites/default/files/CRMdig_v3. 2. 1. pdf
Felicetti, A.; Murano, F.; Ronzino, P.; Niccolucci, F. (2016). CIDOC CRM and Epigraphy: a Hermeneutic Challenge. CEUR Workshop Proceedings. 1656, 55
ICOM/CIDOC Documentation Standards Group. (2017). Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model. Current Main Editors: Patrick Le Boeuf, Martin Doerr, Christian Emil Ore, Stephen Stead. London: ICOM/CIDOC CRM Special Interest Group.
Hiebel, G.; Doerr, M.; Eide, Ø. (2015). CRMgeo: a Spatiotemporal Model An Extension of CIDOC-CRM to link the CIDOC CRM to GeoSPARQL through a Spatiotemporal Refinement. Version 1. 2. September2015. Retrieved February20, 2020. From http: //new. cidoc-crm. org/crmgeo/sites/default/files/CRMgeo1_2. pdf
Hiebel, G.; Doerr, M.; Eid, Ø. (2017). CRMgeo: A spatiotemporal extension of CIDOC-CRM. International Journal of Digital Library. 18(4), 271-279. https://doi.org/10.1007/s00799-016-0192-4
Le Boeuf, P. (2012). A Strange Model Named FRBROO. Cataloging & Classification Quarterly. 50(5-7), 422-438. https://doi.org/10.1080/01639374.2012.679222
Le Boeuf, P.; Oury, C. (2018). Definition of PRESSOO A conceptual model for Bibliographic Information Pertaining to Serials and Other Continuing Resources. the PRESSOO Review Group. Retrieved February20, 2020. From: https: //www.ifla.org/files/assets/cataloguing/PRESSoo/pressoo_v1-3. Pdf
Niccolucci, F. (2017). "Documenting archaeological science with CIDOC CRM", International Journal Digialt Library. 18, 223-231. https://doi.org/10.1007/s00799-016-0199-x
Ronzino, P. (2015). CIDOC CRMba: a CRM extension for building archaeology information modeling. Nicosia, Cyprus: The Cyprus Institute.
Ronzino, P.; Niccolucci, F.; Felicetti, A.; Doerr, M. (2016). CRMba a CRM extension for the documentation of standing buildings. International Journal on Digital Libraries 17: 71–78. https://doi.org/10.1007/s00799-015-0160-4
Ronzino, P.; Niccolucci, F.; Felicetti, A.; Doerr, M. (2016a). Definition of the CRMba. An extension of CIDOC CRM to support buildings archaeology documentation. Proposal for approval by CIDOC CRM-SIG, Version 1. 4, April 2016. Technical report. Retrieved February 20, 2020. From http: //www. cidoc-crm. org/crmba/ModelVersion/version-1. 4
Stead, S.; Doerr, M. (2015). CRMinf: The argumentation model. An extension of CIDOC-CRM to support argumentation. Version 0. 9. Retrieved February20, 2020. From http: //www.cidoc-crm.org/sites/default/files/CRM%20Inference%20extension%20CRM-INF%200.9.pdf
Tudhope, D.; Binding, C.; May, K.; Charno, M. (2013). Pattern based mapping and extraction via CIDOC CRM. In Workshop Practical Experiences with CIDOC CRM and its Extensions (CRMEX 2013), 17th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2013). 26, 23-36.
Wikipedia. (2020). INSPIRE. Retrieved February20, 2020. From https: //en.wikipedia.org/wiki/Infrastructure_for_Spatial_Information_in_the_European_Community