پیشنهاد شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای کتابخانه ملی ایران بر مبنای ابعاد کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 معاون کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: پیشنهاد شاخص‌های عملکرد برای کتابخانه ملی ایران بر اساس اهداف و راهبرد­های سازمان.  
روش: در مرحله نخست با بهره‌گیری از استانداردهای ایزو 28118 و ایزو 21248، شاخص‌­های عملکرد 7 کتابخانه ملی اسپانیا، ژاپن، سوئیس، فرانسه، استرالیا، کانادا و بریتانیا شناسائی و سپس شاخص هر یک از کتابخانه‌ها مقایسه و در 9 بُعد مرتب و دسته‌بندی شد. با درهم‌آمیختن: الف) شاخص­های ایزو؛ ب) شاخص‌های کتابخانه­‌های ملی هفتگانه؛ ج) شاخص‌­های اداره برنامه‌­ریزی و توسعه سازمان؛ د) نظرهای خبرگان سازمانی، یک سیاهه­ وارسی شامل 192 شاخص در 11 بُعد تهیه کردیم. در مرحله دوم نظرات 13 تن از خبرگان معاونت کتابخانه ملی و معاونت پژوهش و منابع دیجیتال درباره مناسب‌بودن آنها برای کتابخانه ملی ایران ‌به‌صورت هدفمند پرسیده و گزارش شده است. خبرگان نظر خود را درباره میزان اهمیت شاخص‌­های عملکردی از طریق متغیرهای کلامی(خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، و خیلی زیاد) و با رویکرد فازی ابراز کردند. توابع عضویت مثلثی و تئوری فازی برای حل مسائل استفاده شد. از سیاهه‌های وارسی تکمیل شده 32 شاخص استخراج و تحلیل شد. به پیروی از ایزو 21248 و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا آنها را در 4 بُعد کارت امتیازی متوازن (شامل منابع، دستیابی، و زیرساختار؛ استفاده؛ کارایی؛ پتانسیل و توسعه) دسته‌بندی کردیم. تحلیل داده­‌ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی و نرم افزار آماری SPSS نسخه­ی 16 انجام شد.
یافته­ها: از میان 192 شاخص عملکرد پیشنهادشده به خبرگان سازمانی 32 شاخص تأیید شد و در قالب مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن، شامل 11 شاخص در بُعد منابع، 8 شاخص در بُعد استفاده، 10 شاخص در بُعد کارایی، و 3 شاخص در بُعد پتانسیل و توسعه، پیشنهاد شده است. از میان 32 شاخص منتخب برای ارزیابی عملکرد کتابخانه ملی، 8 شاخص  مربوط به دو ایزو (28118 و 21248) است بنابراین  25% شاخص‌­های عملکرد پایش شده در این پژوهش با ایزو مطابقت دارند.
نتیجه­گیری: با استخراج و انتخاب شاخص‌­های عملکرد و دسته­بندی آنها در4 بُعد کارت امتیازی متوازن، این امکان برای کتابخانه ملی ایران فراهم می‌شود که ضمن ارزیابی عملکرد خود بتواند نتایج و روش­‌های به‌کار‌رفته را با سایر کتابخانه­‌های ملی مقایسه کند و با مرور و پایش‌­های مکرر، در خصوص شاخص‌­های روا به اجماع برسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing Performance Indicators for the National Library of Iran (NLI) based on BSC Perspectives

نویسندگان [English]

 • E. hassanzadeh 1
 • F. Osareh 2
 • F. Khosravi 3
1 PhD, Knowledge and Information Science, National library and Archives of I.R. of Iran- Tehran
2 Professor of Library and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Library Deputy, National Library and Archives of Iran
چکیده [English]

Purpose: This paper aims at propose appropriate performance indicators based on the world’s national libraries and related ISOs. These were grouped according to 4 perspectives of BSC involving (Resources, access, and Infrastructure; Use; Efficiency; and Potentials and development).
Method: Firstly, performance indicators of 7 national libraries (British Library, National Library of Australia, National Library of Spain, Swiss National Library, Library and Archives Canada, National Library of France, and National Diet Library) were collected and categorized according to ISO 28118, ISO 21248 standards. The outcome then was viewed and commented for suitability by 13 senior professional staff of NLI. In total, the indicators were defined in 11 dimensions and 192 indicators based on NLIs goals and tasks. The research tools to conduct a Fuzzy Delphi technique involve a checklist whose validity were recognized according to expert's opinion.
Findings: 32 out of 192 performance indicators were considered suitable. These were grouped according to 4 perspectives of BSC: 11 indicators on Resources (Percentage of National Publications Acquired by the NLI, Percentage of acquired books in any medium and multimedia resources entered by legal deposit, Percentage of acquired serials entered by legal deposit, Coverage of the national imprint in the new entries of the national bibliography , Percentage of national publication with Cataloging in publication; Number of searches for "National Bibliography Offering Service" of NLI-OPAC, Number of NLI Press Online titles, Increase the percentage of digitized titles and pages per 1 000 Documents in the Collection, Cumulative percentage of at-risk audiovisual material migrated from an obsolete to a current digital file format, Total m2 of surface in deposits of bibliographic funds with control of air conditioning and percentage, Percentage of Storage Space which has an Appropriate Environment); 8 on Use (Qualitative evaluation using case studies of use and value of the collection and services, Satisfaction with ease of finding information on the NLI’s website, Satisfaction level of NLI-OPAC- user questionnaire, Overall satisfaction level of user service (user questionnaire), Level of user satisfaction with the search of the NLI website, The number of active users of NLI, Number of views of digitized books and magazines, Number of views of Digitized press); 10 on Efficiency (Median time to catalog books entered by legal deposit (in weeks), Median Time of Document Processing, The rate of providing document reference services, Percentage of information requests submitted electronically, Percentage of correct reference questions answered electronically, Number of users to whom direct bibliographic information has been provided in the reading rooms with a maximum waiting time of 10 minutes and a percentage of the total, Number of users to whom general information has been provided with a maximum waiting time of 10 minutes and percentage of the total, Employee Productivity in Document Processing, Employee productivity in Cataloguing in Publication (CIP), Employee Productivity in Lending and Delivery Services ); 3 on Potential and development (Percentage of library staff involved in resource processing, Percentage of processing staff involved in CIP, Percentage of Staff in National and International Cooperation and Projects).
Conclusion: By extracting and proposing performance indicators and classifying them in 4 dimensions of balanced scorecard, it is possible for the National Library of Iran to evaluate its performance and compare itself with other national libraries in around the world and reach consensus on valid indicators through repeated reviews and monitoring.From the results of this research, it can be said that among the 32 selected indicators to evaluate the performance of NLAI, a total of 8 indicators are related to the two ISOs studied (28118 and 21248); That is, 25% of the performance indicators monitored in this study are in accordance with ISO.
Finally, both ISOs related to national libraries (ISO 28118 and 21248) can be a good source for designing performance indicators of national libraries.
.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National libraries
 • performance indicator
 • ISO 28118
 • ISO 21248
 • National library of Iran
 • Fuzzy Delphi Method
 • BSC
 • Al Hijji, K. Z., & Cox, A. M. (2012). Performance measurement methods at academic libraries in Oman. Performance Measurement and Metrics, 13 (3), 183-196.
 • British Library annual report and accounts 2017/18. (2018). Retrieved April 21, 2021, from https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/about%20us/annual%20reports/45th%20annual%20report%202017-18.pdf
 • Cho, Yoon-Hee. (2006). A Study on Applying the BSC for University Libraries. Journal of the Korean Society for Library and Information Science.              https://doi.org/10.4275/KSLIS.2006.40.1.241
 • Gasiorowski-Denis, Elizabeth (9 April 2019). ISO 21248:2019. Retrieved April 21, 2021, from https://www.iso.org/news/ref2383.html
 • Hammes, M. (2010), Third generation Balanced Scorecards for libraries: from measuring instrument to core strategic management tool, in Graham, M. and Thornton, S. (Eds.), Proceedings of the 8th Northumbria International Conference on Performance measurement in Libraries and Information Services, Florence, Italy,17-20 August 2009, Northumbria University Press, Newcastle upon Tyne, pp. 43-53.
 • Hariri, Nadjla; Sarafpour, Sahar (2015). Introducing measurement indicators of Iranian special libraries within balanced scorecard approach, Quarterly journal of knowledge studies, 7 (27), 31-42. Retrieved April 21, 2021, from

       http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_516848_933563dad43939a6703ffd33e9e4e492.pdf [In Persian]

[حریری، نجلا و صراف­پور، سحر (1393). ارائه شاخص­های ارزیابی عملکرد کتابخانه­های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی
 متوازن. فصلنامه دانش­شناسی، 7 (27)، 31- 42.]

 • Huang, R. & Song, L. (2010). Application of Balanced Scorecard in Library Management and Evaluation, 2010 International Conference on Management and Service Science, Wuhan, 2010, 1-4.
 • Hunter, D. (2009). Development of strategic performance information at the National Library of Scotland. Performance Measurement and Metrics, 10 (2), 142-150.
 • International Organization for Standardization (2007). Information and documentation — International library statistics, ISO 2789 (Institute of Standards & Industrial Research of Iran, Trans.). Tehran: Institute of Standards & Industrial Research of Iran. [In Persian]

[ایزو (1386). اطلاعات و مستندسازی- آمار بین­المللی کتابخانه­ای، ایزو 2789 (سازمان ملی استاندارد ایران، مترجم). تهران: سازمان

 ملی استاندارد ایران.]

 • International Organization for Standardization (2015). Information and documentation — Methods and procedures for assessing the impact of libraries, ISO 16439 (Institute of Standards & Industrial Research of Iran, Trans.). Tehran: Institute of Standards & Industrial Research of Iran. [In Persian]

[ایزو (1394). اطلاعات و مستندات- روش­ها و رویه­های ارزیابی تاثیر کتابخانه­ها، ایزو 16439 (سازمان ملی استاندارد ایران، مترجم). تهران: سازمان ملی استاندارد ایران.]

 • International Organization for Standardization (2009). ISO 28118: 2009 Information and documentation: performance indicators for nationa200l libraries. 1th ed., Geneva: International Organization for Standardization-ISO.
 • International Organization for Standardization (2014). ISO 11620: 2014 Information and documentation: Library performance indicators.
 • International Organization for Standardization (2019). ISO 21248: 2019 Information and documentation -Quality assessment for national libraries. Geneva: International Organization for Standardization-ISO.
 • Krarup, K. (2004). Balanced scorecard at the royal library, Copenhagen. Liber Quarterly14(1), 37-57.
 • Library and Archives Canada 2017-18 Departmental Results Report. (n.d.). Retrieved April 21, 2019, from http://www.bac-lac.gc.ca/eng/aboutus/departmental-results-reports/2017-18-DRR/Documents/drr-2017-2018- eng.pdf
 • National Diet Library (NDL), Japon. (2018). Retrieved August 21, 2019, from:            https://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/evaluation/pdf/evaluation_frame_h30.pdf
 • National Library of Australia, 2017-18 CORPORATE PLAN: Covering reporting periods 2017-18 to 2020-21. (n.d.). Retrieved April 21, 2021, from https://www.nla.gov.au/sites/default/files/nla_corporate_plan_2017- 18_final.pdf      
 • National Library of France. (n.d.). Retrieved April 21, 2021, from      http://www.bnf.fr/documents/contrat_performance.pdf
 • National Library of Spain. (2018). Retrieved April 21, 2021, from      http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/LaBNE/Transparencia/Institucional/Informe_indicadores_2017.pdf
 • Nuut, A. (2002). Library Statistics and Standardisation: Performance Measurement and Possibilities for Applying New Methods on Performance Measurement and Benchmarking in Estonia, Statistics in practice Measuring and managing: proceedings of IFLA satellite conference, Loughborough, August 2002, (179-186). Loughborough (United Kingdom): Library and Information Statistics Unit, Loughborough University.
 • Office of Planning and Development NLAI (n.d.). Performance indicators of NLAI., Tehran. [In Persian]

[اداره کل برنامه­ریزی و توسعه (بی‌تا). شاخص­های عملکردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. تهران.]

 • Poll, R. (2008). Quality Indicators for National Libraries: The New Standard. [Paper presented] World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly. Québec, Canada.
 • Poll, R., & Boekhorst, P. (2007). Measuring Quality: Performance Measurement in Libraries (2nd ed.). Munich: K.G. Saur.
 • Poll, R. (2001). Performance, processes and costs: Managing service quality with the balanced scorecard. Library Trends. 49. 709-717.
 • Poll, R. & Jönsson-Adrial (2006). Performance Indicators for National Libraries A list of possible indicators, taken from the new draft of the standard ISO 11620 and from practical examples tested by national or regional libraries. Retrieved April 21, 2021, from https://archive.ifla.org/VII/s1/pub/s1-PerformanceIndicators2006.pdf
 • Swiss National Library. (n.d.). Retrieved April 21, 2021, from https://www.nb.admin.ch/snl/en/home.html
 • Thi Ninh, Thoah Kim; Tanner, Kerry; Johanson, Graeme; Denison, Tom (2010). Systematic performance measurement for university library in Vietnam. Library management, 3 (8/9), 702-716.