رویکردی ساختاری به استاندارد توصیف و دسترسی به منابع با تأکید بر دو مدل مبنای آن الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

2 دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه مالایا، مالزی

چکیده

آر.دی.اِی. (استاندارد توصیف و دسترسی به منبع) طرحی جدید است که به‌منظور توصیف و دسترسی به منابع در محیط دیجیتالی طراحی شده است. این استاندارد نوین که به‌عنوان جانشین قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن پا به عرصه نهاده، درصدد است تا چالش‌های عصر جدید اطلاعات را مخاطب قرار داده و قواعدی نو جهت توصیف و دسترسی به رسانه‌های جدید و منابع موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی ارائه کند. گرایش روزافزون کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در به‌کارگیری منابع دیجیتال، ضرورت آشنایی آنها را با قواعدی جدید مانند آر.دی.اِی. به‌وجود آورده است. در پژوهش حاضر ضمن ارائة مقدمه‌ای مختصر در مورد این استاندارد و ضرورت ایجاد و اهداف آن، به تفصیل به بررسی ساختار این الگو و دو الگوی مبنای آن- الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند- پرداخته شده است. همچنین مهم‌ترین تفاوت‌های آر.دی.اِی. و قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A structural approach to Resource Description and Access (RDA) standards with emphasis on its basic models: functional requirements for bibliographic records and functional requirements for authority

نویسندگان [English]

  • F. Didegah 1
  • M. Erfanmanesh 2
چکیده [English]

RDA (Resource Description and Access) is the new standard for resource description
and access designed for the digital world. This new standard is superseding the Anglo-American Cataloguing Rules 2 (AACR2) and attempts to address the challenges
of the new age of information and to develop new rules for description of
and access to modern media and the resources available in databases. The increasing
tendency in libraries and information centers to include digital resources makes
familiarity with the new rules like RDA necessary. In the present paper a brief introduction
of this standard and its requirements and goals are presented, followed
by a comprehensive evaluation of the structure of this model and its foundations:
Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) and Functional Requirements
for Authority Data (FRAD). In addition, the main differences between
RDA and AACR2 have been surveyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Description and Access (RDA) standard
  • the Anglo-American Cataloguing Rules
  • Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)
  • functional requirements for authority data (FRAD)
  • joint steering committee