بررسی وضعیت چکیدة پایان‌نامه‌های دکتری رشته‌های علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسة آن با استانداردهای بین‌المللی ایزو در چکیده‌نویسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده

هدف این پژوهش تعیین میزان رعایت استاندارد بین‌المللی ایزو در تهیة چکیدة فارسی پایان‌نامه‌های دکتری رشته‌های علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. روش این پژوهش پیمایشی تحلیلی است و جامعة مورد مطالعه چکیدة فارسی پایان‌نامه‌های دکتری رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1368 الی 1384، در پنج دانشکدة علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، زبان و ادبیات، و الهیات و فلسفه است. از میان پایان‌نامه‌های موجود (1315 عنوان)، 132 پایان‌نامه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. سپس سیاهه‌ای از استانداردهای بین‌المللی ایزو در چکیده‌نویسی تهیه و نمونه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان داد که در چکیدة فارسی پایان‌نامه‌های دکتری رشته‌های علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات، میانگین رعایت استانداردهای بین‌المللی ایزو 98/38 و انحراف معیارآن 67/13 است که در بین دانشکده‌های واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکدة علوم انسانی با میانگین 88/48 و انحراف معیار 68/12 بیشترین میزان استاندارد را رعایت کرده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the extent to which the abstracts of PhD theses in the field of humanities in the Science and Research Campus of the Islamic Azad University meet the ISO abstracting standard

نویسنده [English]

  • M. Malek Mohammadi
چکیده [English]

This research aims to study the extent to which the ISO standard is employed in
writing the Persian abstracts of PhD theses of the courses of humanities in Islamic
Azad University, Science and Research Campus. The method used was analytical
survey: Persian abstracts of PhD theses of the courses of humanities and social science
in five faculties of Humanities, Management and Economics, Law and Politics,
Language and Literature, Islamic Science, and Philosophy in 1989-2005 were evaluated.
132 theses were selected using the method of cluster sampling. These samples
were then assessed using an evaluation checklist based on the ISO abstracting standard. Findings showed that the extent to which the ISO abstracting standard was
applied in Persian abstracts of PhD theses in the field of humanities is 38.98 percent
and the standard deviation is 13.67. However among the Faculties of the Science
and Research campus of the Islamic Azad University, the Faculty of Humanities has
the most conformity with ISO abstracting standards which is about 48.88 percent
and standard deviation of 12.68.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abstracting
  • Abstracts
  • Islamic Azad University science and research campus-abstracts
  • ISO standard 214-1976
  • Humanities-theses