دیگری‌سازی نظام‌های سازماندهی منابع کتابخانه‌ای و برچسب‌گذاری اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

2 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ استاد؛ دانشگاه اصفهان

3 دکتری؛ علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشیار؛ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه اصفهان؛

4 دکتری بیزینس اینفورماتیک؛ دانشگاه کروینوس بوداپست دانشیار؛ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه اصفهان؛

10.30484/nastinfo.2020.2557.1965

چکیده

هدف: بررسی وضعیت برچسب‌های تخصیص داده شده به کتاب‌های با موضوع اسلام در پایگاه لایبراری-ثینگ در مقایسه با سرعنوان‌های موضوعی کنگره از نظر توجه به دیگری و بازنمایی موضوعات به حاشیه رانده شده.
روش‌شناسی: پژوهش با روش تحلیل محتوا انجام شده است. کتاب‌های به زبان انگلیسی و مربوط به موضوع اسلام در فاصله سال‌های 2016 تا 2019 از پایگاه فهرستگان کتابخانه کنگره بازیابی و با نمونه‌گیری تصادفی تعداد 348 عنوان کتاب بررسی شده است.
یافته‌ها: میانگین فراوانی موضوعات بازنمایی شده با برچسب‌ها (22/15) بالاتر از میانگین فراوانی سرعنوان-های موضوعی (67/3) برای هر کتاب بوده، مضاف بر اینکه درصد بالایی از برچسب‌ها (03/83 درصد) با سرعنوان‌ها هیچ انطباقی (معنایی یا لفظی) نداشته و موضوعاتی بودند که بواسطه سرعنوان‌های موضوع بازنمایی نشدند؛ اما حداقل 74/67 درصد از برچسب‌های نامنطبق با سرعنوان‌ها از متن کتاب‌ها قابل استخراج بودند.
نتیجه‌گیری: ساختار سرعنوان‌های موضوعی به گونه‌ای است که همواره برخی موضوعات که نسبت به گفتمان حاکم بر سرعنوان‌ها غیرخودی و در جایگاه دیگری بوده، به حاشیه رانده شده و نادیده گرفته می‌شوند، لیکن برچسب‌ها فرصتی برای بازنمایی این قبیل موضوعات فراهم می‌آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Othering in library organization systems and social tagging

نویسندگان [English]

  • ghasem movahedian 1
  • ahmad shabani 2
  • Mozaffar Cheshmesohrabi 3
  • Asefeh Asemi 4
1 phd student in knowledge & information science university of isfahan
2 PhD in Knowledge and Information Science; Professor; University of Isfahann; Isfahan,
3 PhD in Communication and Information Science; Associate Professor; University of Isfahann; Isfahan
4 Doctoral School of Business Informatics; Corvinus University of Budapest
چکیده [English]

Purpose: To study of the tags allocated to books with subject of Islam in the Librarything in comparison with the subject heading of the Congress library in terms of paying attention to other and representing marginalized subjects.
Methodology: The research was done by the content analysis method. Books in English on the subject of Islam have been retrieved from 2016 to 2019 from the Library of Congress Library Catalogs, and 348 titles have been analyzed.
Findings: The average of topics represented by tags (15.22) was higher than the average of subject headings (3.67) for each book, in addition to the high percentage of tags (83.03%). Did not convergence to the subject headings (conceptual or linguistic) and were not represented by the subject headings; But at least 67.74% of the tags that did not match the subject headings could be retrieved from the text of the books.
Conclusion: The structure of subject headings is leads to marginalizing some subjects, but tags provides an opportunity to Representation of such issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tagging
  • subject heading
  • othering
  • marginalizing
  • Representation