دیگری‌سازی در نظام‌های سازماندهی منابع کتابخانه‌ای در تقابل با برچسب‌گذاری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

2 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، استاد دانشگاه اصفهان

3 دکتری علوم اطلاعات و ارتباطات، دانشیار دانشگاه اصفهان

4 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده بیزینس اینفورماتیک، دانشگاه کروینوس بوداپست، دانشیار دانشگاه اصفهان،

10.30484/nastinfo.2020.2557.1965

چکیده

هدف: بررسی وضعیت برچسب‌های تخصیص داده شده به کتاب‌های با موضوع اسلام در پایگاه لایبراری‌ثینگ در مقایسه با سرعنوان‌های موضوعی کنگره از نظر توجه به دیگری و بازنمایی موضوعات به حاشیه رانده شده.
روش‌شناسی: پژوهش با روش تحلیل محتوا انجام شده است. کتاب‌های به زبان انگلیسی و مربوط به موضوع اسلام در فاصله سال‌های 2016 تا 2019 از پایگاه فهرستگان کتابخانه کنگره بازیابی و با نمونه‌گیری تصادفی تعداد 348 عنوان کتاب بررسی شده است.
یافته‌ها: میانگین فراوانی موضوعات بازنمایی شده با برچسب‌ها (22/15) بالاتر از میانگین فراوانی سرعنوان-های موضوعی (67/3) برای هر کتاب بوده، مضاف بر اینکه درصد بالایی از برچسب‌ها (03/83 درصد) با سرعنوان‌ها هیچ انطباقی (معنایی یا لفظی) نداشته و موضوعاتی بودند که بواسطه سرعنوان‌های موضوع بازنمایی نشدند؛ اما حداقل 74/67 درصد از برچسب‌های نامنطبق با سرعنوان‌ها از متن کتاب‌ها قابل استخراج بودند.
نتیجه‌گیری: ساختار سرعنوان‌های موضوعی به گونه‌ای است که همواره برخی موضوعات که نسبت به گفتمان حاکم بر سرعنوان‌ها غیرخودی و در جایگاه دیگری بوده، به حاشیه رانده شده و نادیده گرفته می‌شوند، لیکن برچسب‌ها فرصتی برای بازنمایی این قبیل موضوعات فراهم می‌آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Otherness in Library Organization Systems vs. Social Tagging

نویسندگان [English]

  • G. Movahedian 1
  • A. Shabani 2
  • M. Cheshmesohrabi 3
  • A. Asemi 4
1 PhD Candidate in knowledge and Information Science, University of Isfahan, Isfahan
2 PhD in Knowledge and Information Science, Professor, University of Isfahan, ,
3 PhD in Communication and Information Science, Associate Professor, University of Isfahan, Isfahan
4 PhD in Knowledge and Information Science, Doctoral School of Business Informatics, Corvinus University of Budapest, Hungary, Associate Professor, University of Isfahan, Isfahan,
چکیده [English]

Purpose: To uncover the phenomenon of otherness in assigning subjects to library materials by the Library of Congress.
Methodology: 384 titles on the subjects of Islam catalogued between 2016 to 2019 were retrieved from LC’s OPAC and compared with the tags assigned to them by users in the website of LibraryThing.
Findings: Average number of subjects assigned by social tagging to each title was around 15, much higher than the average 3.5 by LCHS. In addition, 83% of the tags did not match either conceptual or linguistic with the subject headings assigned. Around 68% of the tags which did not match the subject heading were taken from the content of titles.
Conclusion: The structure of subject headings has resulted in marginalizing some subjects, whereas tags provide an opportunity to representation others views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tagging
  • Subject headings
  • Otherness
  • Marginalization
  • Representation
دریدا، ژاک (1384). جهان وطنی و بخشایش، ترجمة امیرهوشنگ افتخاری راد. تهران: نشر گام نو.
خادمیان، مهدی (1395). امکان جایگزینی یا تکمیل سرعنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره با برچسب‌های اجتماعی‌‌ ‌لایبرری‌تینگ در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی. پایان­نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
Bates, J. & Rowley, J. (2011). Social reproduction and exclusion in subject indexing: a comparison of public library OPACs and librarything folksonomy. Journal of Documentation, 62)2(, 431-448. https://doi.org/10.1108/00220411111124532
Deodato, J. (2010). Deconstructing the Library with Jacques Derrida: Creating Space for the “Other” in Bibliographic Description and Classification. In Critical Theory for Library and Information Science: Exploring the Social from Across the Disciplines. 2nd ed. Edited
Gloria J. Leckie, Lisa M. Given, and John E. Buschman. (pp. 75-88). Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.
Fox, M.J. (2012). Communities of practice, gender and social tagging. Tenth International ISKO Conference, 4-7 August 2012, Mysore, India.
Fox, M. J., & Reece, A. (2014). The impossible decision: social tagging and Derrida’s deconstructed hospitality. knowledge organization, 40(4), 260-265. https://doi.org/10.5771/0943-7444-2013-4-260
Green, R. (2015). Indigenous Peoples in the US, Sovereign Nations, and the DDC. Knowledge organization, 42(4), 211-221. 10.5771/0943-7444-2015-4-211
Hajibayova, L., & Buente, W. (2017). Representation of Indigenous cultures: Considering the Hawaiian hula. Journal of Documentation, 73(6), 1137-1148.
Hajibayova, L., Buente, W., Quiroga, L., & Valeho‐Novikoff, S. (2016). Representation of Kanaka Maoli (Hawaiian) culture: A case of hula dance. In Proceedings of the 79th ASIS&T Annual Meeting: Creating Knowledge, Enhancing Lives through Information & Technology, ASIST ’16. Silver Springs, MD, USA: American Society for Information Science. https://doi.org/10.1002/pra2.2016.14505301128
Johansson, S., & Golub, K. (2019). LibraryThing for Libraries: How Tag Moderation and Size Limitations Affect Tag Clouds.‌‌‌‌ ‌‌Knowledge organization46(4), 245-259.
Kemp, R. B. (2007). Classifying marginalized people, focusing on natural disaster survivors. Knowledge organization1(1), 44-54.
 LibraryThing (2020). LibraryThing Concepts. Retrieved May, 12 2020 from: https://www.librarything.com/concepts.
Lu, C., Park, J., & Hu, X. (2010). User tags versus expert-assigned subject terms: a comparison of librarything tags and Library of Congress Subject Headings. Journal of Information Science, 36 (6), 763-779.      10.1177/0165551510386173
Murphy, Pauline Rafferty, (2015). Is there nothing outside the tags?: Towards a poststructuralist analysis of social tagging, Journal of Documentation, 71(3), 477-502. https://doi.org/10.1108/JD-02-2013-0026
Olson, H. A. (1998). Mapping beyond Dewey's boundaries: Constructing classificatory space for marginalized knowledge domains. Library Trends, 47 (2), 233–54.
Olson, H. A., & Schlegl, R. (2001). Standardization, objectivity, and user focus: A meta-analysis of subject access critiques. Cataloging & classification quarterly, 32(2), 61-80. https://doi.org/10.1300/J104v32n02_06
Olson. H. A.,‌‌‌‌ ‌‌(2001). Patriarchal Structures of subject access and subversive techniques for change. Canadian journal of information and library science, 26(2), 1-29.
Rolla, P. J. (2009). User tags versus subject headings: can user-supplied data improve subject access to library collections?. Library Resources and Technical Services, 53 (3),174-184. DOI: https://doi.org/10.5860/lrts.53n3.174
Smith, T. (2007). Cataloging and you: Measuring the efficacy of a folksonomy for subject analysis. In J., Lussky (Ed.) Proceedings of the 18thWorkshop of the American Society for Information Science and Technology, Special Interest Group in Classification Research, Milwaukee, Wisconsin.