تجربه ی زیسته متخصصان کتابداری پزشکی در مورد ربط اطلاعات در شبکه اجتماعی لینکدین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30484/nastinfo.2020.2470.1933

چکیده

زمینه و هدف: هدف از طراحی هر نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات، بازیابی اطلاعات مرتبط است و ربط، زیربنای طراحی و ارزیابی این نظام‌ها است. از طرفی با توجه به نقش مهم شبکه‌های اجتماعی علمی همچون لینکدین در جست و جوی اطلاعاتی محققان، هدف این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود ربط در بازیابی اطلاعاتی در شبکه اجتماعی لینکدین می‌باشد.
روش: این پژوهش یک پژوهش کیفی با طرح پدیدارشناسی تفسیری است. نمونه پژوهش حاضر را تعداد 17مشارکت‌کننده (9مرد و 8 زن) از متخصصان علم اطلاعات تشکیل می‌دهد. مشارکت‌کنندگان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری و سپس با استفاده از روش دیکلمن کدگذاری و تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج تحلیل مصاحبه‌ها منجر به استخراج 441 کد اولیه و هفت مقوله شامل؛ نظام اطلاعاتی، نظام بازیابی، ویژگی‌های سند، ویژگی‌های پایگاه، ویژگی‌های کاربر، درخواست‌ها و پرسش‌ها و وجود بازخورد شد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت ربط اطلاعات نشان می‌دهد که شبکه لینکدین نقش مهمی در رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Medical librarians' experience of relevance information to the LinkedIn social network

نویسندگان [English]

  • M. Shirzad 1
  • A. Mousavi 2
  • S. Ziaei 3
  • F. Soheili 2
  • M. S,alami 3
1 Department of Information Science and Knowledge
3 Faculty member of Payame Noor University, Mashhad Branch
چکیده [English]

Background and Purpose: The purpose of designing any data storage and retrieval system is to retrieve relevant information and relate to the design and evaluation of these systems. However, considering the important role of social networks such as LinkedIn in search of information science researchers, this study aims to identify factors affecting the social network LinkedIn is improving the relevance of the retrieved information.
Method: This research is a qualitative research with an interpretive phenomenological design. The sample consisted of 17 participants (9 males and 8 females) from information science specialists. Participants were selected using purposive sampling. Data were collected using semi-structured interview method and then coded and analyzed using Dickelman method.
Results: The results of interview analysis resulted in extraction of 441 primary codes and seven categories including information system, retrieval system, document attributes, database attributes, user attributes, requests and queries, and feedback.
Conclusion: The results of the present study emphasize the importance of information relevance indicating that the LinkedIn network plays an important role in meeting the information needs of users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Recovery
  • relevance
  • social networking
  • LinkedIn