کشف مولفه‌های آینده‌پژوهی کسب‌وکار کارآفرینانه در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی با رویکرد فراتحلیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی،بابل، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.30484/nastinfo.2020.2478.1936

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف کشف مولفه‌های آینده‌پژوهی کسب‌وکار کارآفرینانه در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی با رویکرد فراتحلیل صورت گرفت.
روش: پژوهش حاضر، با رویکرد فراتحلیل انجام شد. جامعة آماری پژوهش، مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های علمی ـ پژوهشی بین سال‌‌های 2000 تا 2019 در زمینه آینده‌پژوهی کسب‌وکار کارآفرینانه در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی بود. بـرای انجـام این تحقیق پس از بررسی و پالایش 63125 مقاله مرتبط، 16 مقاله برای فراتحلیل انتخاب شد. پس از بررسی و تلخیص مقاله‌های انتخاب شـده، در مجموع 31 مولفه شناسایی شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌‌افزار CMA2 و رویکرد اندازه اثر کوهن استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اندازة اثر مسـتقل و ترکیبـی همه مولفه‌ها به غیر از انتشار یافته‌های علمی، معنادار و قابـل قبـول است. نتایج حاکی از آن است که مولفه زیرساخت‌های فیزیکی، دارای بالاترین اندازة اثر است( 83/0). مولفه‌های روحیه علمی اساتید (78/0) و اعتماد به نفس (75/0) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
نتیجه‌گیری: برای تقویت کسب‌وکار کارآفرینانه در میان فارغ‌التحصیلان در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی، باید متغیرهای فوق را در تدوین و اجرای برنامه‌ها مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploratory Study of Factors Affecting the Entrepreneurial Business in the Knowledge and Information Science with a Meta-Analytical Approach

نویسندگان [English]

  • Mitra Ghiasi 1
  • Mohammad Kardan Neshati 2
  • Seyed Ali Asghar Razavi 1
1 Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study aimed to explore the future components of entrepreneurial business research in information science and meta-analysis with a meta-analysis approach.
Methodology: The present study was conducted using meta-analysis approach. The research population consisted of articles published in scientific-research journals between 2000 and 2019 on the future of entrepreneurial business research. For this study, after reviewing and refining 63125 related articles, 16 articles were selected for meta-analysis. After reviewing and finalizing selected articles, a total of 31 components were identified. CMA2 software and Cohen's effect size approach were used for data analysis.
Results: The results showed that the single and combined effect size of all components was significant and confirmed. Results indicated that the "physical infrastructure" component had the highest effect size (0.83). The components of " The scientific spirit of the professors" (0.78) and " Self Confidence" (0.75) are in the next ranks.
Conclusion: In order to enhance entrepreneurship business among graduates, the above variables should be considered in formulating and implementing programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Research
  • Entrepreneurial Business
  • Information and knowledge scence
  • meta-analysis