اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیأت علمی رشته پزشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش درون و برون‌سازمانی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی رشته پزشکی.
روش/رویکرد پژوهش: داده‌های این پیمایش را 423 نفر عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی علوم پزشکی کشور با پرکردن پرسشنامه تأمین کرده‌اند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS15 و Amos Graphics و آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است.
یافته‌ها: حدود 13 درصد از پاسخگویان فرهن گ سازمانی را مناسب و 48 درصد تاحدودی مناسب ارزیابی کردند.
نتیجه‌گیری: فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش درون و برون‌سازمانی رابطه معنادار قطعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Culture and Knowledge Sharing Among the Faculty Members of Medical Science Universities and Research Centers

نویسندگان [English]

  • L. Nemati-Anaraki 1
  • F. Nooshinfard 2
1 Assistant Professor, Department of Librarianship and Medical Information Science, School of Health Management and Information Science, Iran University of Medical Sciences, Tehran
2 Professor, Department of Library and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to explore the state of knowledge sharing among medical science academics as well as the relation between organizational culture and knowledge sharing in a "soft" setting.
Methods: Statistical population consisted of 423 faculty members of medical research centers and 12423 faculty members worked at medical universities in Iran during 2012-2013.  Conducting a stratified random sampling, 423 faculty members were selected to answer a questionnaire. Face and content validity were confirmed by experienced experts. The Cronbach's alpha coefficient for each scale dimension was greater than 0.9, so the reliability of the instrument was confirmed. For data analysis, descriptive and inferential statistics, statistical software SPSS15, Amos Graphics and Pearson Correlation Coefficient was used.
Findings: Organizational culture 13% of respondents view the knowledge sharing appropriate, while 48% consider it less appropriate.
Conclusion: Organizational culture significantly conditions internal and external knowledge sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Knowledge sharing
  • Organizational culture
  • Medical universities
  • research centers
افتخاری، لیلا (1387). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.

الوانی، مهدی؛ زارع‌‌متین، حسن؛ و پاشازاده، یوسف (1388). طراحی و تبیین مدل تولید و تسهیم دانش در دانشگاه. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 13(4)، 3-23.

باواخانی، آناهیتا (1388). بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های سازمان انرژی اتمی ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینهسازی آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.

پریرخ، مهری (1385). نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرجع کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 7 (1)، 105- 127.

پهلوانی، معصومه؛ پیرایش، رضا؛ علیپور، وحیده؛ و باشکوه، محمد (1389). بررسی و اولویت عوامل فرهنگی مؤثر در به‌اشتراک‌گذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی. مدیریت فناوری اطلاعات، 2(5)، 19-36.

خاتمیان­فر، پریسا (1386). بررسی وضعیت، شیوه‌ها و عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

رفوآ، شبنم (1390). سنجش میزان رعایت مؤلفههای زیرساختهای اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، تهران.

سواری، چیمن (1388). طراحی مدل اشتراک دانش برای سازمان‌های مجازی با استفاده از رویکرد عامل‌گرایی. پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران.

شامی‌زنجانی، مهدی (1388). طراحی مدلی برای تسهیم دانش در طرحهای برمبنای ویژگی‌های آنها. پایان‌نامه دکترا، دانشگاه تهران، تهران.

عباس‌نژاد، طیبه (1390). طراحی مدل انتقال دانش از دانشگاه به صنعت. پایان‌نامه دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

علیپوردرویشی، زهرا (1391). ارائه مدل عوامل مؤثر بر تسهیم دانش گروه‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات). مدیریت فناوری اطلاعات، 4(10) :91- 116.

علیزاده، ندا (1388). بررسی نگرش اعضای هیأت علمی ‌پیرامون تسهیم دانش در مؤسسات آموزش عالی: مطالعه موردی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

علی‌ئی، مریم (1389، 19-20 بهمن). ارائه مدلی برای تسهیم دانش براساس فرایند سلسلهمراتبی(AHP)(مطالعه موردی گروه صنعتی سایپا). مقاله ارائه‌شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.

متین‌راد، حسین (1382). درباره مدیریت فرهنگ مشارکتی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

نوناکا، ایکوجیرو؛ و تاکه‌اوچی، هیروتاکا (1385). شرکت‌های دانشآفرین: چگونه شرکت‌های ژاپنی نوآوری را محقق می‌سازند (آناهیتا کاوه و سعید آنالویی، مترجمان). قم: سماء قلم.

Abili, K., Thani, F. N., Mokhtarian, F. & Rashidi, M. M. (2011). The role of effective factors on organizational knowledge sharing. Procedia-Social and Behavioral Science, 29: 1701-1706.

Alam, S. S., Abdullah, Z., Amir Ishak, N. & Zain, Z. M. (2009). Assessing knowledge sharing behavior among employees in SMEs: an empirical study. International Business Research, 2 (2): 115- 122.

Alavi, M., Kayworth, T. R. & Leidner, D. E. (2006). An empirical examination of the influence of organizational culture on knowledge management practices. Journal of Management Information Systems, 22 (3): 191-224.

Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations research issues. MIS Quarterly, 25 (1): 107-136.

Alwis, R. S., & Hartmann, E. (2008). The use of tacit knowledge within innovative companies: knowledge management in innovative enterprises. Journal of Knowledge Management, 12 (1): 133-147.

Babalhavaeji, F., & Jafarzadeh Kermani, Z. (2011). Knowledge sharing behavior influences: a case of Library and Information Science faculties in Iran. Malaysian Journal of Library & Information Science, 16 (1): 1-14.

Borges, R. (2013). Tacit knowledge sharing between IT workers: The role of organizational culture, personality, and social environment. Management Research Review, 36 (1): 89-108.

Brent M. H., & Vittal, S. A. 2007. Knowledge sharing in large IT organizations: a case study. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 37(4): 421-439.

Chang, S. C., & Lee, M. S . (2007). A study on relationship among leadership, organizational culture, the operation of learning organization and employees’ job satisfaction. The Learning Organization, 14(2): 155-185.

Chen, C. J., & Huang, J. W. (2007). How organizational climate and structure affect knowledge management - The social interaction perspective. International Journal of Information Management, 5 (12): 104-118.

Cheng, M. Y., Ho, J. S. Y., & Lau, P. M. (2009). Knowledge sharing in academic institutions: a study of Multimedia UniversityMalaysia. Electronic Journal of Knowledge Management, 7 (3): 313–324.

Dharmasiri, A. S., & Kodeeswaran, S. (2011). A study of knowledge sharing practices of civil society organizations in Sri Lanka. Sri Lankan Journal of Management, 16 (1-2): 104-119.

Fullwood, R., Rowley, J., & Delbridge, R. (2013). Knowledge sharing amongst academics in UK universities. Journal of Knowledge Management, 17 (1): 123-136.

Hooff B., & Husman M. (2009). Managing knowledge sharing: Emergent and engineering approaches. Information and Management, 46: 1-8.

Hsiu-Fen, L. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of Manpower, 28 (3/4): 315-332.

Hwang, Y. & Kim, D.J. (2007). Understanding affective commitment, collectivist culture, and social influence in relation to knowledge sharing in technology mediated learning. IEEE Transactions on Professional Communication, 50 (3): 232-248.

Isak, P. & Boersma, W. (2005). Connected brains-question and answer systems for knowledge sharing: concepts, implementation and return on investment. Journal of Knowledge Management, 9 (1): 126-145.

Jansen van Vuuren, S. (2011). Inter-organizational knowledge sharing in public sector: the role of social capital and information and communication technology. Unpublished doctoral dissertation, Victoria University of Wellington.

Jiacheng, W., Lu, L., Calabrese, A., & Francesco, A. (2010). Cognitive model of intra-organizational knowledge-sharing motivations in the view of cross-culture. International Journal of Knowledge Management, 30: 220-230.

Jones, C. R. (2007). Exploring the practices of knowledge sharing between projects: an investigation of the dimensions of what, when and how knowledge is shared. Unpublished doctoral dissertation, University of Capella, Capella.

Kanzler, S., Niedergassel, B., & Leker, J. (2012). Knowledge sharing in academic R&D collaborations: does culture matter? Journal of Chinese Entrepreneurship,4 (1): 6-19.

Kim, S., & Ju, B. (2008). An analysis of faculty perceptions: attitudes toward knowledge sharing and collaboration in an academic institution. Library & Information Science Research, 30 (4): 282-290.

Lin, W. B. (2008). The exploration factors of affecting knowledge sharing – the case of Taiwan’s high-tech industry. Expert Systems with Applications, 35 (1): 661-676.

McDermott, R., & O’Dell, C. (2001). Overcoming cultural barriers to sharing knowledge. Journal of Knowledge Management, 5 (1): 76-85.

Ru, W. J., & Jin, Y. (2008). Study on knowledge sharing behavior in software development team. Retrieved 19 January 2010, from http://www.IEEEXplore.org

Sanchez, J. H., Sanchez, Y. H., Collado-Ruiz, D., & Cebrian-Tarrason, D. (2013). Knowledge creating and sharing corporate culture framework. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 74: 251-260

Suppiah, V., & Singh Sandhu, M. (2011). Organizational culture's influence on tacit knowledge sharing behavior. Journal of Knowledge Management, 15 (3): 462-477.

Tang, L. (2008). Informal inter-organizational knowledge sharing: the case of the biotechnology industry. Paper presented at the Annual Meeting of the NCA 94th Annual Convention. San Diego, CA.

Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 20 (2): 115-131.

Yang, C., & Chen, L. C. (2007). Can organizational knowledge capabilities affect knowledge sharing behavior? Journal of Information Science, 33 (1): 95-109.

Yang, J. T. (2010). Antecedents and consequences of knowledge sharing in international tourist hotels. International Journal of Hospitality Management, 29: 42–52.

Zahidul Islam, M., Maheen Ahmad, S., Hasan, I., & Uddin Ahmed, S. (2011). Organizational culture and knowledge sharing: Empirical evidence from service organizations. African Journal of Business Management, 5 (14): 5900-5909.