مدیریت مکانی اموال و تجهیزات با استفاده از جی‌آی‌اس مدل پیشنهادی برای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: ارائه مدل مدیریت مکانی تجهیزات و اموال با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی‌آی‌اس) برای مدیریت مکانی تجهیزات و اموال کتابخانه‌ها و مراکز اسناد در سطح طبقات ساختمان.
روش/رویکرد پژوهش: برای گردآوری داده‌ها از روش پیمایشی- توصیفی و برای پیاده‌سازی و ورود داده‌ها به نرم‌افزار آرک‌جی‌آی‌اس و نیز تحلیل داده‌ها و نمایش نتایج بر روی نقشه‌های طبقات کتابخانه، از روش طراحی سامانه استفاده شد.
یافته‌ها: مکان اموال و تجهیزات با جستجو در پایگاه اطلاعات مکانی ایجادشده، بر روی نقشه طبقات کتابخانه و مرکز اسناد در سطح طبقه و بخش قابل مشاهده است. مدل پیشنهادی مدیریت مکانی اموال و تجهیزات کتابخانه و مرکز اسناد با استفاده از جی‌آی‌اس، براساس واقعیت اجرایی مراحل مختلف پژوهش، ترسیم شد.
نتیجه‌گیری: استفاده از جی­آی­اس، به­ویژه در مراکز اسناد که تعدد و تنوع بیشتری در بخش‌ها و تجهیزات دارند، کاربرد بیشتری دارد. این مدل علاوه بر سهولت مدیریت اموال، به طراحی فضاهای ساختمان کمک می­کند. می‌توان با ادغام جی‌آی‌اس و فناوری‌های دیگری که دارای قابلیت ردیابی اقلام هستند مانند فرکانس رادیویی شناسایی، به نتایج سودمندی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Property and Equipment Location Management in Libraries and Documentation Centers a Geographic Information System (GIS): the Case of the Central Library and Documentation Center at the University of Tehran

نویسندگان [English]

  • R. Pournaghi 1
  • F. Babalhavaeji 2
1 Assistant Professor, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC)
2 Associated Professor, Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Geographic Information System for building a library of classes.
Method/Research Design: For data collection descriptive survey was employed. For implementation data was entered into ArcGIS software by which analysis was carried out.  For display the results on the library floor map design method was used.
Findings: Location of holdings and equipment was determined as a result of searching in the database on the plans of different levels of the library and documentation center. The proposed model id developed using GIS based on the implementation reality through different stages.
Conclusion: The proposed model can help determining the exact location of equipment and holdings in a time saving fashion especially during inventory check process. Also, locating equipment and holdings would be possible by searching in the system. The model can help to building design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic Information System (GIS)
  • Equipment
  • Location management
  • Libraries
  • Archives
  • University of Tehran

پورنقی، رؤیا (1392). مدیریت مجموعه منابع کتابخانه با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران). تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47 (3)، 251-272.

پورنقی، رؤیا؛ باب‌الحوائجی، فهیمه؛ قراگوزلو، علیرضا؛ و حریری، نجلا (1392). مدیریت سلامت، 16 (53)، 22-35.

نقره‌کار، عبدالحمید؛ مظفر، فرهنگ؛ و نقره‌کار، سلمان (1389). مدل‌سازی روشی مفید برای پژوهش‌های میان‌رشته‌ای. نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 1: 129-138.

ورنر، جانسون‌ای.، هورگان، جوآن‌سی. (1370). نگاه­داری مجموعه موزه در انبار (مهرداد وحدتی دانشمند، مترجم). تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

Abresch, J., Hanson, A., Heron, S.J. & Reehling, P.J. (2008). Integrating Geographic Information Systems into Library Services: A Guide for Academic Libraries. Hershey: Information Science Pub.

Adkins, D., & Sturges, D.K. (2004). Library service planning with GIS and census data. Public Libraries, 43 (3): 165-70.

Aufmuth, J. (2006). Centralized vs. distributed systems: academic library models for GIS and remote sensing activities on campus. Library Trends, 55 (2): 340-8.

Bishop, B. W., Mandel, L. H. (2010). Utilizing geographic information systems (GIS) in library research. Library Hi Tech, 28 (4): 536-547.

Bishop, B.W., Mandel, L. H., & McClure, C. R. (2011). Geographic Information Systems (GIS) in Public Library Assessment. Library and Information Science Research Electronic Journal, 21 (1): 1-18.

Bracke, M. S., Miller, C. C., & Kim, J. (2008). Adding value to digitizing with GIS. Library Hi Tech, 26 (2): 201 – 212.

Camara, G., Cartaxo, R., De Souza, M., Pedrosa, M., Vinhas, L., Miguel, A., Monteiro, V., Paiva, J.A., Tilio, C., & Gattass, M. (2000). TerraLib: Technology in Support of GIS Innovation. In II Workshop Brasileiro de Geoinformatica, GeoInfo. 2000. Sao Paulo. Case A: C07L04 neighbors ANNEX Cambridge, MA: The Joint Center for Urban Studies of M.I.T. and HarvardUniversity.

Clark, P. M. (1995). Thematic mapping, data mapping, and geocoding techniques for analyzing library and information center data. Journal of Education for Library and Information Science, 36 (4): 330−341.

Donnelly, F. P. (2010). Evaluating open source GIS for libraries. Library Hi Tech, 28 (1): 131-51.

Griffiths, E. C. (2009). What is a model? Retrieved December 4, 2012, from http://www.emily-gri_ths.postgrad.shef .ac.uk/models.pdf

Hertel, K., & Sprague, N. (2007). GIS and census data: tools for library planning. Library Hi Tech, 25 (2): 246-259.

Houser, B. (2006). Building a library GIS service from the ground up. Library Trends, 55 (2): 315-26.

Hyland, N. C. (2002). GIS and data sharing in libraries: considerations for digital libraries. INSPEL, 36 (3): 207-215.

Koontz, C. M. (1996). Using Geographic Information Systems for Estimating and Profiling Geographic Library Market Areas. GraduateSchool of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Kowal, K. (2002). Tapping the web for GIS and mapping technologies: for all levels of libraries and users. Information Technology and Libraries, 21 (3): 109-14.

Larsgaard, M. L. (2005). Metaloging of digital geospatial data. Cartographic Journal, 42 (3): 231-7.

Mandel, L. H. (2010). Geographic information systems: tools for displaying in-library use data. Information Technology & Libraries, 29 (1): 47-52.

Phadke, D. N. (2006). Geographical Information Systems in Library and Information Services. New Delhi: concept publishing company. 126page.

Preiser, W. F. E., & Wang, X. (2006). Assessing library performance with GIS and building evaluation methods. New Library World, 107 (1224/1225): 193-217.

Sedighi, M. (2008). Use of geographical information system (GIS) in the cataloging of documents: A case study of earthquake documents collections. Library Hi Tech, 26 (3): 454-465.

United Nations. (2000). Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. Handbook on geographical information systems and mapping. New York: United Nations.

Xia, J. (2004a). GIS in the management of library pick-up books. Library Hi Tech, 22 (2): 209-216.

Xia, J. (2004b). Library space management: a GIS proposal. Library Hi Tech, 22 (4): 375-82.

Xia, J. (2005). Locating library items by GIS technology. Collection Management, 30 (1): 63-72.