تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30484/nastinfo.2020.2465.1931

چکیده

هدف: تحلیل و دیداری‌سازی برونداد علمی فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از منظر شاخص‌های علم‌سنجی طی یک دهه از 1388 تا 1397.
روش: با استخراج داده‌های لازم از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و یکدست‌سازی اسامی و کلیدواژگان، شاخص‌های علم‌سنجی فصلنامه با کمک نرم‌افزارهای مختلف علم‌سنجی تعیین و ترسیم شد.
یافته‌ها: الگوی نویسندگی عمدتاً چندنویسندگی و شبکه هم‌نویسندگی حاکی از همکاری مستحکم علمی میان نویسندگان بود. هم‌رخدادی واژگان و خوشه‌بندی کلیدواژه‌ها نشان از تنوع موضوعی فصلنامه در راستای اهداف تخصصی آن داشت.
نتیجه‌گیری: با وجود ارتقای شاخص‌های علمی فصلنامه، لازم است به افزایش استنادپذیری و رؤیت‌پذیری مقالات آن برای اثرگذاری بیشتر توجه جدی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Scientometric Analysis of a Decade of the Scientific Activities of the National Studies on Librarianship and Information Organization (2009-2018)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khasseh 1
  • Hamid Ghazizade 2
  • Banafshe Fallah Estalakh Jani 3
  • Heidar Mokhtari 2
1 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University. Tehran, Iran
2 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 MSc in Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Analyzing and visualizing the scientific output made by the National Studies on Librarianship and Information Organization (NASTINFO) from a scientometric perspective during 2009-2018.
Methodology: By extracting needed data from ISC and unifying names and keywords, the scientometric indicators of NASTINFO were determined and made visualized by applying some scientometric software packages.
Findings: NASTINFO had a multi-authored authorship pattern and its co-authorship network showed a significant collaboration among its authors. Co-word occurrence and keyword clustering networks revealed that NASTINFO considered its vast variety of related topics.
Conclusion: In spite of its progression in the field, NASTINFO needs to increase its citability and visibility for more influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Visualization of Science
  • National Studies on Librarianship and Information Organization (NASTINFO)