تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: تحلیل و دیداری‌سازی برون‌داد علمی فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از نظر شاخص‌های علم‌سنجی طی یک دهه از 1388 تا 1397.
روش‌شناسی: با استخراج داده‌های لازم از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و یکدست‌سازی اسامی و کلیدواژگان، شاخص‌های علم‌سنجی فصلنامه با کمک نرم‌افزارهای مختلف علم‌سنجی تعیین و ترسیم شد.
یافته‌ها: الگوی نویسندگی عمدتاً چندنویسندگی و شبکه هم‌نویسندگی حاکی از همکاری مستحکم علمی میان نویسندگان بود. هم‌رخدادی واژگان و خوشه‌بندی کلیدواژه‌ها نشان از تنوع موضوعی فصلنامه در راستای اهداف تخصصی آن داشت.
نتیجه‌گیری: با وجود ارتقای شاخص‌های علمی فصلنامه و توسعه مناسب در حوزه موضوعی، لازم است به افزایش استنادپذیری و رؤیت‌پذیری مقالات آن برای اثرگذاری بیشتر توجه کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Scientometric Analysis of a Decade of the Scientific Activities of the National Studies on Librarianship and Information Organization (2009-2018)

نویسندگان [English]

  • A. A. Khasseh 1
  • H. Ghazizade 2
  • B. Fallah Estalakh Jani 3
  • H. Mokhtari 2
1 Faculty Member, Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran,
3 MSc in Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Purpose: Analyzing and visualizing the scientific output made by the National Studies on Librarianship and Information Organization (NASTINFO) from a scientometric perspective during 2009-2018.
Methodology: By extracting needed data from ISC and unifying names and keywords, the scientometric indicators of NASTINFO were determined and made visualized by applying some scientometric software packages.
Findings: NASTINFO had a multi-authored authorship pattern and its co-authorship network showed a significant collaboration among its authors. Co-word occurrence and keyword clustering networks revealed that NASTINFO considered its vast variety of related topics.‌‌
Conclusion: In spite of its progression in the scientific indicators and appropriate development in its special field, NASTINFO needs to increase its citability and visibility for its more influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • National Studies on Librarianship and Information Organization (NASTINFO)
  • Visualization of Science
تیمور‌خانی، افسانه (1381‌‌‌‌). تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب. فصلنامه کتاب، 13 (3‌‌)، 32-45.
حیدری، غلامرضا؛ زوارقی، رسول؛ و مختارپور، رضا (1396‌‌‌‌). ساختار نویسندگی و هم‌نویسندگی مطالعات علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران: وضعیت حضور و نفوذ در خارج از مرزها. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 20 (4‌‌)، 1-23.
درباره نشریه. (بی‌تا). بازیابی 29 بهمن 1398، از http://nastinfo.nlai.ir/journal/about
زوارقی، رسول (1388). بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات علمی غیررسمی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 20 (1)، 51-76.
سلک، محسن؛ بزرگی، اشرف‌السادات (1389‌‌‌‌). تحلیل محتوای مقالات منتشرشده در دو نشریه فصلنامه «کتابداری و اطلاع‌رسانی» و «فصلنامه کتاب» در سال‌های 1385 و 1386. دانش‌شناسی، 3 (10‌‌)، 25-40.
سهیلی، فرامرز؛ خاصه، علی‌اکبر؛ و کرانیان، پریوش (1397‌‌‌‌). روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران براساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29 (2‌)، 171-190.
عرفان‌منش، محمدامین؛ بصیریان جهرمی، رضا (1392‌‌‌‌). شبکه هم‌تألیفی مقالات منتشرشده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24 (2‌‌)، 76-96.
عصاره، فریده؛ سهیلی، فرامرز (1392). مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه‌های علمی و اجتماعی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24 (3‌‌)، 92-108.
نوکاریزی، محسن؛ یاری، شیوا (1388). مروری بر متون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی در ایران بین سال‌های 1348 تا 1387. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 20 (3)، 271-290.
Aksnes, D. W. (2003). Characteristics of highly cited papers. Research Evaluation, 12 (3), 159-170.
Biglu, M. H. (2008). The influence of references per paper in the SCI to impact factors and the matthew effect. Scientometrics, 74 (3), 453-470.
Bordons, M., Aparicio, J., González-Albo, B., & Díaz-Faes, A. A. (2015). The relationship between the research performance of scientists and their position in co-authorship networks in three fields. Journal of Informetrics, 9 (1), 135-144.
Chen, X., Wang, S., Tang, Y., & Hao, T. (2019). A bibliometric analysis of event detection in social media. Online Information Review, 43 (1), 29-52.
Figuerola, C. G., Marco, F. J. G., & Pinto, M. (2017). Mapping the evolution of library and information science (1978–2014) using topic modeling on LISA. Scientometrics, 112 (3), 1507-1535.
Yanbing, S.,Ruifang, Z., Chen, W., Shifan, H., Hua, L., Zhiguang, D. (2019). Bibliometric analysis of Journal of Nursing Management from 1993 to 2018. Journal of Nursing Management. Retrieved June 12, 2020, from https://doi:10.1111/jonm.12925