معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در سامانه‌‌‌های اطلاعاتی مستندات فنی: مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: شناسایی معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در سامانه‌‌های اطلاعاتی مستندساز فنی.
روش‌شناسی: یافته‌ها را با تحلیل 15مقاله مرتبط از میان 58 مقاله منتشرشده بین سال‌های 1388-1398 در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی شناسایی و با بهره‌گیری از روش مرور نظام‌مند کوکران به‌دست آوردیم.
یافته‌ها: معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در سامانه‌‌های اطلاعاتی مستندات فنی را می‌توان به ابعاد سازمانی، فردی، اطلاعاتی، فناوری، و نظام‌مند طبقه‌بندی کرد.
نتیجهگیری: دسته‌بندی معیارها به شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌‌محور کمک می‌کند وضعیت جاری کیفیت اطلاعات مستندات شرکت خود و انطباق آن با حد مطلوب را ارزیابی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Information Quality Assessment Criteria for Technical Documentation Information Systems: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • S. Khademizadeh 1
  • A. H. Farajpahlu 2
  • S. Ghasemizadeh 3
1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 MSc in Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Ira
چکیده [English]

Purpose: To systematically review research literature on the use of systems concepts to explore information quality assessment criteria.
Methodology: Data was collected from relevant research explored in domestic and foreign databases, published between 2009-2019. 58 works were identified of which completeness and relevance of was examined. As a result, 15 documents were selected and analyzed using Cochran's systematic review methodology
Findings: Criteria for evaluating information quality in technical documentation information systems could be divided into organizational, individual, information, technological, and systematic.
Conclusion: The categorization of such metrics helps knowledge-based and project-based companies to evaluate the quality of their company’s information systems for further improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information systems
  • Technical Documentation
  • Quality of Information Provisioning
  • System evaluation
  • Criteria Evaluation
تیموری تابیه، مهتاب (1391). بررسی نحوة جریان دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهـران و ارائة مدل مفهومی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
جزایری، ماندانا؛ فراهی، احمد؛ و نوروزی، مهدی (1389). بررسی ضرورت استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در مستندسازی فنی پروژه‌های عمرانی. حسابداری مدیریت، 3 (5)، 75-86.
حاجی شمسایی، علی؛ نوشین‌فرد، فاطمه؛ و باب‌الحوائجی، فهیمه (1396). شناسایی شاخص‌‌‌ها و عوامل کیفی مؤثر بر تولید و توزیع اطلاعات و دانش در پارک‌‌‌های علم و فناوری ایران. مدیریت فناوری اطلاعات، 9 (2)، 253-276.
رهنورد، فرج‌الله؛ حاجی‌محمدعلیها، رضا (1385). اثربخشی سیستم اطلاعاتی مدیریت: مطالعه موردی. فرایند مدیریت و توسعه، 20 (3 و 4)، 4-12.
لاودن، کنث‌سی؛ لاودن، جین‌پریس (۱۳77). نظام‌های اطلاعات مدیریت (ن.ا.م.) سازمان و فناوری: شایسته‌ترین منبع پژوهشی- دانشگاهی با همکاری 52 تن از استادان برجسته دانشگاه‌های جهان. برداشت و نگارش به فارسی عبدالرضا رضائی‌نژاد. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
   
لگزیان، محمد؛ ناظمی، شمس‌الدین؛ و دادمند، فاطمه (1389). ارزیابی موفقیت سامانه اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با به‌کارگیری مدل تعدیل‌شده دلون و مکلین. پردازش و مدیریت اطلاعات، 27 (3)، 577-596.
محرابیون محمدی، محمد؛ شهریاری، غلامرضا؛ و زارع رواسان، احد (1392). شناسایی و دسته‌بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده‌سازی چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات در ایران. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 2 (5)، 41-71.
Adam, A. (2008). Implementing electronic document and record management systems. New York: Auerbach Publications.
Ariel, M. (2015). Content strategy: the new philosophy of technical documentation. Retrieved May 25, 2020, from https://opensource.com/business/15/6/documentation-content-strategy
Chung, W. Y., Fisher, C. W., & Wang, R. Y. (2002). What skills matter in data quality? In: Proceedings of seventh international conference on information quality (ICIQ), 331-341.
Cox, R. J. (2001). Managing records as evidence and information. Westport, Connecticut: Quorum Books.
Gonzalez, R. A., & Bharosa, N. (2009). A framework linking information quality dimensions and coordination challenges during interagency crisis response. In Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences, January 05 - 08. IEEE. Retrieved May 25, 2020, from https://doi.org/10.1109/HICSS.2009.528
Gorla, N., Somers, T. M., & Wong, B. (2010). Organizational impact of system quality, information quality, and service quality. The Journal of Strategic Information Systems, 19 (3), 207-228.
Henderson, L. K., Craig, J. C., Willis, N. S., Tovey, D., & Webster, A. C. (2010). How to write a Cochrane systematic review. Nephrology, 15 (6), 617-24.
Kiplie, F. H., Yatin, S. F. M., Angutim, M., & Abdul Hamid, N. H. (2018). System development for document management system. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8 (9), 748-757.
Öberg, L. M., & Borglund, E. (2006). What are the characteristics of records? International Journal of Public Information Systems, 2 (1), 55-76. Retrieved May 25, 2020, from http://www.ijpis.net/ojs/index.php/IJPIS/article/view/29/25
Oprea, D., & Mesnita, G. (2006). The Information Systems Documentation - Another Problem for Project Management. Managing Information in the Digital Economy, 332-338. Retrieved May 25, 2020, http://ssrn.com/abstract=946785
Palmius, J. (2007). Criteria for measuring and comparing information systems. In Proceedings of the 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia IRIS. Retrieved May 25, 2020, from http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:356489/FULLTEXT01.pdf
Palmius, J. (2010). Organization-level information systems: Tools for supporting the development process. Unpublished doctoral dissertation, Mid Sweden University, Östersund.
Sandelowski, M., Voils, C. I., & Barroso J. (2006). Defining and designing mixed research synthesis studies. Res Sch, 13 (1), 29.
Thomassen, T. (2001). A first introduction to archival science. Archival science, 1 (4), 373-385.
Wingkvist, A., Ericsson, M., Lincke, R., & Löwe, W. (2010). A metrics-based approach to technical documentation quality. In Seventh International Conference on the Quality of Information and Communications Technology, September 29 - October 2, 476-481. IEEE.
 Xu, H. (2009). Data quality issues for accounting information systems' implementation: Systems, stakeholders, and organizational factors. Journal of Technology Research, 1 (1), 1-11.