تأثیرات متقابل نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

2 علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه لرستان

10.30484/nastinfo.2020.2418.1921

چکیده

 
هدف: تحلیل تأثیرات متقابل نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران 
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش‌های مرور منابع، پیمایش و تحلیل تأثیرات متقابل استفاده شد. برای تحلیل تأثیرات متقابل و تعیین نیروهای پیشران کلیدی از ماتریس اثرات متقابل و نرم‌افزار میک مک برای انجام محاسبات ریاضیِ اثرات متقابل متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد 3 متغیر در گروه متغیرهای تأثیرگذار، 3 متغیر در گروه متغیرهای دووجهی، 4 متغیر در گروه متغیرهای تأثیرپذیر، و 3 متغیر در گروه متغیرهای مستقل قرار گرفتند. در نهایت چهار متغیر «کمیت و کیفیت فهرست‌های کتابخانه‌ای در محیط مجازی»، «اصلاح و روزآمدسازی ابزارها و استانداردها»، « کتابخانۀ بدون دیوار» و «تعامل متخصصان فهرست‌های کتابخانه‌ای با طراحان سیستم‌های کتابخانه‌ای» به عنوان متغیرهای راهبردی شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: روابط شناسایی شده در میان نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران نشان از اهمیت تغییر محیط سنتی فهرست‌ها و ورود آنها به محیط جدید اطلاعات دارد. همچنین توجه به نیروهای راهبردی شناسایی شده نیز می‌تواند حرکتی زنجیره‌ای را برای آیندۀ سیستم رقم زند. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cross impact analysis of driving forces on the Future of Library Catalogs in Iran

نویسندگان [English]

  • Roqayeh Hejazi 1
  • Gholamreza Heydari 2
  • Ehsan Ehsan 3
1 Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University, ahvaz
2 Knowledge and Information Science, Razi University Kermanshah,
3 Knowledge and Information Science, Lorestan University, Lorestan
چکیده [English]

Objective: To analyze the cross impact of driving forces on the Future of Library Catalogs in Iran
Methodology: This is an applied study using desk research, survey, and cross impact analysis. Cross impact analysis and MICMAC software were used to analyze the cross impact and determine key driving forces to perform mathematical calculations of the cross impact of the influential and affective variables.
Results: The findings showed that the system was unstable. Among the variables, 3 variables were in the group of influential variables, 3 variables in the group of Relay variables, 4 variables in the group of Dependent variables, and 3 variables in the group of independent variables. Finally, four variables such as "quantity and quality of library catalogs in the virtual environment", "modification and updating of tools and standards", "library without walls", and " Interaction between library cataloging professionals and library system designers" were identified as strategic variables.
Conclusion: Considering the relationships between the forces that influence the future of library catalogs and their structure analysis is essential in designing better futures, as neglecting the effects of each of the proponents on the other is not beneficial and it will create a gap between programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library catalogs
  • driving forces
  • Cross impact analysis . MICMAC Software