تأثیرات متقابل نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف: شناسایی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آینده فهرست­های کتابخانه­ای در ایران و چگونگی تأثیر هر یک از آن­ها بر آینده فهرست­های کتابخانه­ای.
روش‌شناسی: برای تحلیل تأثیرات متقابل و تعیین نیروهای پیشران کلیدی از ماتریس اثرات متقابل و نرم‌افزار میک‌مک برای انجام محاسبات ریاضیِ اثرات متقابل متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر استفاده شد.
یافته‌ها: 3 متغیر در گروه متغیرهای تأثیرگذار، 3 متغیر در گروه متغیرهای دووجهی، 4 متغیر در گروه متغیرهای تأثیرپذیر، و 3 متغیر در گروه متغیرهای مستقل قرار گرفت. درنهایت، 4 متغیر «کمیّت و کیفیت فهرست‌های کتابخانه‌ای در محیط مجازی»، «اصلاح و روزآمدسازی ابزارها و استانداردها»، «کتابخانه بدون دیوار»، و «تعامل متخصصان فهرست‌های کتابخانه‌ای با طراحان نظام‌های کتابخانه‌ای» به‌عنوان متغیرهای راهبردی شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: روابط شناسایی‌شده در میان نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران اهمیت تغییر محیط سنتی فهرست‌ها و ورود آنها به محیط جدید اطلاعات را نشان می‌دهد. توجه به نیروهای راهبردی شناسایی‌شده نیز می‌تواند حرکتی زنجیره‌ای برای آینده نظام رقم زند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cross Impact Analysis of Driving Forces on the Future of Library Catalogs in Iran

نویسندگان [English]

  • S. R. Hejazi 1
  • G. Heidari 2
  • E. Geraei 3
1 PhD Candidate, Knowledge & Information Science, Shahid Chamran University, Ahwaz
2 Associate Professor, Knowledge & Information Science, Razi University of Kermanshah
3 Assistant Professor, Knowledge & Information Science, Lorestan University
چکیده [English]

Purpose: To analyze the cross impact of driving forces on the Future of Library Catalogs in Iran.
Methodology: This is an applied study using desk research, survey, and cross impact analysis. Cross impact analysis and MICMAC software were used to analyze the cross impact and determine key driving forces to perform mathematical calculations of the cross impact of the influential and affective variables.
Findings: The findings showed that the system was unstable. Among the variables, 3 variables were in the group of influential variables, 3 variables in the group of Relay variables, 4 variables in the group of Dependent variables, and 3 variables in the group of independent variables. Finally, four variables such as "quantity and quality of library catalogs in the virtual environment", "modification and updating of tools and standards", "library without walls", and " Interaction between library cataloging professionals and library system designers" were identified as strategic variables.
Conclusion: The relationships identified among the driving forces affecting the future of library catalogs in Iran indicate the importance of changing the traditional environment of catalogs and their entry into the new information environment. Attention to identified strategic forces can also drive the chain movement for future of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library catalogs
  • driving forces
  • Cross impact analysis
  • MICMAC Software
اکبری‌داریان، سعیده (1396). ارزیابی ساختاری و محتوایی بانک مستندات ایران براساس مدل مفهومی فراد. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28 (3)، 11-27.
حاجیانی، ابراهیم؛ همتی، علی‌رضا (1394). مروری بر الگوهای روش تحلیل تأثیر متقابل و معرفی الگویی با منطق همبستگی. آینده‌پژوهی مدیریت، 26(1)، 69-85.
حبیبی، سحر؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن؛ اصنافی، امیررضا؛ و عمرانی، ابراهیم (1397). مطالعه وضعیت عملکرد درون‌سازمانی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در ایران. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 21 (4)، 67-90.
داورپناه، محمدرضا (1381). موانع زیرساختی بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. کتابداری و اطلاع‌رسانی 5 (2)، 1-23.
روحانی، آرش؛ آجرلو، سعید (1394). آموزش نرم‌افزار میک‌مک: قابل استفاده در پروژه‌های سناریونویسی-آینده‌پژوهی. تهران: آرنا.
زالی، نادر (1392). آینده‌نگاری راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
طالبیان، حامد؛ مولایی، محمدمهدی؛ و قراری، فریما (1396). تحلیل ساختاری به روش میک‌مک فازی در آینده‌نگاری راهبردی (مطالعه موردی آینده‌پژوهی ایران 1394). آینده‌پژوهی ایران، 2 (1)، 75-103.
علیپور حافظی، مهدی (1394). یکپارچه‌سازی معنایی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26 (3)، 93-113.
فتحیان، اکرم (1395). طراحی الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای فهرست‌های کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده‌های پیوندی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه فردوسی، مشهد.
مظفری، علیرضا؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن؛ و پازوکی، فاطمه (1396). بررسی همخوانی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌ای) در فهرست پیشینه‌های کتابشناختی پیایندها. پردازش و مدیریت اطلاعات، 32 (3)، 897-926.
Boydston, J., & Leysen, J. (2014). ARL cataloger librarian roles and responsibilities now and in the future. Cataloging & Classification Quarterly, 52 (2), 229-250.
Calhoun, K. (2006). The changing nature of the catalog and its integration with other discovery tools. Retrieved June 10, 2020, from https://www.loc.govcatdir/calhoun-report-final.pdf
Godet, M. (1994). From anticipation to action: a handbook of strategic prospective. Paris: UNESCO Publishing.
Godet, M. (2004). Scenarios and strategies: a toolbox for scenario planning. Paris: LIPSOR.
Godet, M., Durance, P., & Gerber, A. (2008). Strategic foresight, la prospective, use and misuse of scenario building. Paris: Cahiers du LIPSOR.
Smyth, Ú. (2016). Fingal county libraries: the user’s perception of a next generation library catalogue: a case study based on the recent deployment of encore, the public library’s national catalogue. Unpublished master's thesis, Dublin Business School, Dublin.
Weber, M. B. (2015). Interviews and feedback from the profession, In weber, m. b., Rethinking library technical services: Redefining our profession for the future. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.