مهارت حل مسأله و خودکارآمدی در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حوزه علوم انسانی در تدوین پایان‌نامه‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی, واحد کرمانشاه, دانشگاه آزاد اسلامی, کرمانشاه, ایران.

10.30484/nastinfo.2019.2265.1871

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، مهارت حل مسأله و خودکارآمدی در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی در تدوین پایان‌نامه‌ است.
روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان حوزه علوم انسانی دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود. حجم نمونه پژوهش تعداد 328 نفر بودند. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه حل مسأله، خودکارآمدی و پرسشنامه محقق ساخته رفتار اطلاع‌جویی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون تی دو نمونه‌ای مستقل به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین خرده مقیاس‌های حال مسأله یعنی اعتماد به حل مسأله، سبک گرایش-اجتناب و کنترل شخصی به عنوان خرده مقیاس‌های حل مسأله و متغیر خودکارآمدی به عنوان متغیرهای مستقل با رفتار اطلاع‌جویی رابطه معنا‌داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای پیش‌بین اعتماد به حل مسأله، سبک گرایش-اجتناب و کنترل شخصی و متغیر خودکارآمدی توانستند واریانس رفتار اطلاع‌جویی را به صورت معناداری تبیین کنند.
نتیجه‌گیری: نتایج کلی نشان داد که دانشجویانی که از مهارت حل مسأله استفاده می کنند و دارای خودکارآمدی بالاتری نسبت به دیگران هستند در رفتار اطلاع‌جویی بهتر عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of problem solving and self-efficacy skills in information seeking behavior of postgraduate students in thesis writing

نویسندگان [English]

  • Farshad Parhamnia 1
  • Majid Farahian 2
1 Department of Knowledge and Information Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor in Department of ELT, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

aims: the present study sought the role of problems solving and self-efficacy of postgraduate humanities students’ information seeking behavior in thesis writing.
methods: The present study is an applied research which has used a survey. The recruited participants were 328 students. Three questionnaires; namely, problem solving, self-efficacy and information seeking behavior questionnaire were used. The data was analyzed using Pearson correlation, multiple regression, and independent t-test using SPSS version 23.
Results: the findings revealed that there is a relationship between the subscales of self-assurance, avoidance, self-control and self-efficacy as independent variable with information seeking behavior. In addition, the results of multiple regression showed that the predictor variable of self-assurance, avoidance style and self-control explained the variance of information seeking behavior. The self-efficacy variable also explained the information seeking behavior. There was also a significant difference between male and female students; however, no significant difference was found between problem solving and academic degree.
Conclusion: The results revealed that the students who use problem solving skills have higher degrees of self-efficacy than others and have a better performance in information seeking behavior. As such, the study sheds light on the process of information retrieval and gives more awareness to the researchers regarding the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem solving
  • self-efficacy
  • information seeking behavior
  • students of humanities