خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تالیفی در مقایسه با آثار ترجمه شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

10.30484/nastinfo.2019.2228.1857

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین کمیت حضور عناصر مرتبط با خواندن در ادبیات داستانی تالیفی در مقایسه با عناوین ترجمه شده، طی سال‌های 95-1390ه.ش به انجام رسید.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است و با روش تحلیل محتوا انجام شده‌است. جامعه‌ی آماری شامل پرشمارگان‌ترین کتاب‌هایی است که در حوزه‌ی ادبیات و برای گروه سنی بزرگسال به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند. روش نمونه‌گیری هدفمند بوده و پژوهشگر شخصاً به مطالعه و تحلیل 34 عنوان کتاب پرداخته‌است. کدها واژگان، جملات یا بخش‌هایی از داستان هستند که به نحوی در ارتباط با خواندن، مطالعه و مضامین مرتبط با کتابداری باشند. روایی توسط دو تن از اساتید رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی و اساتید رشته‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تأیید قرارگرفت. پایایی نیز از طریق تعیین توافق میان کدگذاران به دست آمد.
یافته‌ها: در مجموع تعداد 791 کد شناسایی شد. 6 کتاب تالیفی و یک کتاب ترجمه‌شده فاقد هر گونه کد بودند. پرتکرارترین کد در هر دو گروه آثار مربوط به واژه‌ی کتاب (شئ)، وکمترین میزان فراوانی در گروه آثار تالیفی به استفاده از شخصیت کتابفروش و در گروه آثار ترجمه‌شده به حضور واژه‌ی کتابخانه (شئ) بازمی‌گردد. ‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compiled Fiction's Reading related elements representation Compared with Translated Fiction

نویسندگان [English]

  • Atefeh Sharif 1
  • Maryam Sadat Parastezad 2
  • Mohammad Hassanzadeh 3
1 Assistant Professor of Knowledge and Information Science
2 M. A Student of knowledge and information science, Tarbiat Modares University
3 Associate Professor of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to survey the reading related elements' representation in compiled fiction from 2011 to 2016.
Method: Descriptive content analysis is used as its method. This study analyzes the content of thirty-four works of adult fiction in which enjoyed the highest gain in circulation. These books have selected among Persian and translated fictions to encoding elements related to the reading such as: reading, studying, book, bookcase, library, librarian etc .Reliability and validity approved by two literature professor and two other encoders.
Finding: The finding includes 791 cods that 234 of them belong to the Persian works and the rest (557 cods) obtained from non-Persian works. The most frequent cod is about the word "book" in both group of works, and the less was about "bookseller" in Persian and "bookcase" in non-Persian fictions
Results: Although the presence of the elements related to reading and studying in both groups of works is weak but, the authors of the translated stories have tried more to use these elements in their works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading
  • Compiled Fiction
  • Translated Fiction
  • Content Analysis