دیدگاه دانشجویان بین‌الملل و کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد در ارائه خدمات کتابخانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیاری گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی،دانشگاه فردوسی مشهد

10.30484/nastinfo.2019.2275.1876

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین دیدگاه دانشجویان بین‌الملل و کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون خدمات کتابخانه‌ای به دانشجویان بین‌الملل است.
روش پژوهش: پژوهش به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را دو گروه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان بین‌الملل همه مقاطع تشکیل دادند. حجم نمونه برای هر دو گروه بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصافی ساده صورت گرفت که حجم نمونه کتابداران به تعداد 36 نفر و دانشجویان نیز به تعداد 295 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز دو پرسشنامه محقق ساخته است. روایی با نظر متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ سنجیده شد.
یافته‌ها: میزان رضایت دانشجویان بین‌الملل از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد زیاد است و تنها در مورد منابع دیداری و شنیداری رضایت آنها از حد متوسط پایین‌تر است. از دیدگاه کتابداران خدمات ارائه شده توسط کتابخانه‌های دانشگاه به میزان زیاد متناسب با نیازهای دانشجویان است و بین دیدگاه کتابداران از میزان شناخت آن‌ها نسبت به تفاوت‌های مختلف بین دانشجویان بین‌الملل و بومی با دانشجویان بین الملل تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی باید ضمن افزایش میزان کمی استفاده از خدمات مختلف کتابخانه، تلاش نمایند تا از نظر کیفی نیز دانشجویان از این خدمات بهره بیشتری را ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Viewpoints of international Students and librarians of Ferdowsi University of Mashhad' about library services

نویسندگان [English]

  • K. Barghi Torghebeh 1
  • H. Behzadi 2
  • A. Sanatjoo 3
1 Department of Knowledge and information science, school of psychology and education, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to determine the viewpoints of international students and librarians of Ferdowsi University of Mashhad about library services to international students.
Methodology: The present study is an applied research that has been conducted through a survey method. The research population consisted of two groups that include: librarians of Ferdowsi University of Mashhad and international students at all levels (bachelor, master and doctoral degree) of Ferdowsi University of Mashhad. Sample size for both groups was determined by Cochran formula using simple random sampling method. The sample size was 36 librarians and 295 students. Data gathering tools were two researchers-made questionnaires, one designed for librarians and one for international students. Validity was assessed by experts and its reliability was measured by Cronbach's alpha.
Findings: The international students' satisfaction with the services of the libraries of Ferdowsi University of Mashhad is very high and only for the audio- visual resources (CDs, etc.) their satisfaction is below than average. The findings of the librarians also showed that, from their point of view, the services provided by the libraries of Ferdowsi University of Mashhad were largely in line with the needs of the students. There is also a significant difference between the librarians 'perception of the differences between international and native students with the international students' perceptions of this knowledge.
Results: Ferdowsi University Libraries should strive to enhance the quality of international students' services while increasing the use of various library services. Librarians should also consider the differences between international students and native students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International students
  • Library services
  • Librarians
  • Ferdowsi University of Mashhad