ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: بررسی دیدگاه دانشجویان بین‌المللی و کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد درباره خدمات کتابخانه‌ای به دانشجویان بین‌المللی.
روش‌شناسی: 36 کتابدار و 295 دانشجو برگزیده طبق فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصافی ساده به یکی از دو پرسشنامه پژوهشگرساخته پاسخ دادند. روایی دو پرسشنامه را متخصصان تأیید کردند و پایایی آنها با آلفای کرونباخ سنجیده و تأیید شد.
یافته‌ها: رضایت دانشجویان خارجی، زیاد یافته شد. فقط درباره منابع دیداری و شنیداری رضایت آنها پایین‌تر از متوسط بود. کتابداران نیز خدمات کتابخانه‌های دانشگاه را متناسب با نیازهای دانشجویان دانستند. بین شناخت کتابداران و دانشجویان بین‌الملل نسبت به تفاوت‌های دانشجویان بین‌المللی و بومی تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش، کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی باید خدمات متفاوت‌تری برای دانشجویان بین‌الملل خود فراهم کنند و کتابداران نیز باید به تفاوت‌های دانشجویان بین‌الملل نسبت به دانشجویان بومی توجه داشته باشند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quality of Library Services at Ferdowsi University of Mashhad (Views of International Students and Librarians)

نویسندگان [English]

  • K. Barghi Torghebeh 1
  • H. Behzadi 2
  • A. Sanatjoo 3
1 MA in Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Purpose: Academic library services are important to all students. However, research shows that international students face some barriers in utilizing library resources and facilities. This study seeks the viewpoints of international students and librarians at Ferdowsi University of Mashhad in this regard
Methodology: The Cochran formula using simple random sampling method was employed to determine. Each the two groups of 36 library staff and 295 students filled one of the two researcher developed questionnaires,. Validity was assessed by experts and its reliability was measured by Cronbach's alpha.
Findings: The international students' satisfaction with the services was high, except with regard to the audio- visual materials (CDs, etc.). Librarians also viewed the services in line with the needs of international students. There is also a significant difference between the librarians and international students' perception of the differences between international and native students.
Conclusion: The Libraries of Ferdowsi University should provide different services to their international students, and librarians should pay attention to the differences between international students and native students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International students
  • Library services
  • Librarians
  • Ferdowsi University of Mashhad
حریری، نجلا؛ مرادی، ایرج؛ و نصیری شفتی، رکسانا (1392). دیدگاه دانشجویان غیرایرانی نسبت به کیفیت منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاه تهران با تأکید بر کتب دانشگاهی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 17 (30)، 67-84.
Baron, S., & Strount-Dapaz, A. (2001). Communicating with and empowering international students with library skills set. Reference Services Review, 29 (4), 314-326.
Burns, R. B. (1991). Study and stress among first year overseas students in an Australian university. Higher Education Research and Development, 10 (1), 61-67.
Datig, I. (2014). What is a library?: International college students' perceptions of libraries. The Journal of Academic Librarianship, 40 (3), 350-356.
Downing, A., & Klein, L. R. (2019). A multilingual virtual tour for international students: the web-based library at baruch college opens doors. College & Research Libraries News, 62 (5), 500-503.
Ibraheem, A. I., & Devine, C. (2016). Saudi students, American academic library: a survey. Library Review, 65 (4/5), 267-280.
Ishimura, Y., & Bartlett, J. C. (2014). Are librarians equipped to teach international students? A survey of current practices and recommendations for training. The Journal of Academic Librarianship, 40 (3), 313-321.‏
Jackson, P. A. (2005). Incoming international students and the library: a survey. Reference Services Review, 33 (2), 197-209.‏
Knight, L., Hight, M., & Polfer, L. (2010). Rethinking the library for the international student community. Reference Services Review, 38 (4), 581-605.
Lazarevic, L. (2007). ‘Ask, ask, ask!’: a case study of Umeå University library provision for its international students. Unpublished master's thesis. Retrieved April 14, 2020, from http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:141205/FULLTEXT01
Liao, Y., Finn, M., & Lu, J. (2007). Information-seeking behavior of international graduate students vs. American graduate students: a user study at Virginia Tech 2005. College & Research Libraries, 68 (1), 5-25.
Mu, C. (2007). Marketing academic library resources and information services to international students from Asia. Reference Services Review, 35 (4), 571-583.
Nzivo, C. N., & Chuanfu, C. (2013). International students' perception of library services and information resources in Chinese academic libraries. The Journal of Academic Librarianship, 39 (2), 129-137.
Patton, B. A. (2002). International Students and the American University Library. Unpublished master's thesis. Retrieved April 14, 2020, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED469810.pdf
Schmidt, M. G. (2013). East Asian students in a US library: Addressing expectations. Journal of College and University Libraries, 9826-9833.
Shao, X., Scherlen, A., Johnson, M., Xu, X., & Hu, Y. (2013). Chinese students in American academic libraries: a survey of Chinese user satisfaction with US library experience. The International Information & Library Review, 45 (1), 28-36.
Wang, J. (2008). Toward understanding international students: a study conducted at middle tennessee state university. The Southeastern Librarian, 56 (3), 4-10.
Ye, Y. (2009). New thoughts on library outreach to international students. Reference Services Review, 37 (1), 7-9.
Zhou, L., Han, Y., & Li, P. (2018). Home away from home: Extending library services for international students in China's universities. The Journal of Academic Librarianship, 44 (1), 52-59.
Zhuo, F., Emanuel, J., & Jiao, S. (2007). International students and language preferences in library database use. Technical Services Quarterly, 2 (4), 1- 10.