وضعیت بلوغ مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل زیمنس(KMMM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

10.30484/nastinfo.2019.2155.1825

چکیده

هدف بررسی وضعیت بلوغ مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی با توجه به مدل زیمنس و ارائه راهکارهایی برای ارتقای سطوح آن است
به روش توصیفی-پیمایشی با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته در جامعه‌ای آماری 8 نفر از خبرگان برای شناسایی متغیرها و نمونه هدفمند 100 نفره از کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش انجام شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی است که همه‌ی مولفه‌های بلوغ مدیریت دانش به غیر از مولفه تعلیم و آموزش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سطح پایین‌تر از حد متوسط قرار دارد بلوغ مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در سطح یک قرار دارد که در این پژوهش راهکارهایی برای ارتقای سطح ارائه شده است.
اصالت/ارزش: این پژوهش توانسته است مولفه‌های بلوغ مدیریت دانش را به کمک خبرگان و پیشینه‌ها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی شناسایی و همه مولفه‌ها را براساس مدل زیمنس سطح‌بندی کند سطح بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه بر اساس دیدگاه کارشناسان ارزیابی کند و راهکارهایی برای ارتقای آن ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the level of maturity of knowledge management in the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran based on model (KMMM)

نویسندگان [English]

  • reza karimi 1
  • Fatemeh Abasi 2
1 Department of Knowledge and Information science,University of Qom, Qom, Iran
2 MA in knowledge and Information science, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objectives: The purpose of this study is measuring the knowledge management maturity in the National Archives and Library Organization regarding the Siemens model and providing solutions for improving its levels.
Method: The research method was descriptive-survey, and the statistical population consisted of a target sample of the staff of the National Archives and Library Organization, which had knowledge and experience in the field of knowledge management maturity. The population was done of 100 persons. No sampling was done due to the limited number of the research community. The number of respondents to the questionnaire is 75. The data collection instruments are a researcher-made questionnaire with five points Likert scale, which professors and experts verified its validity, and Cronbach's alpha confirmed its reliability. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used, and the use of SPSS software did the analysis.
Results: The results of data analysis indicate that all of the components of knowledge management maturity except the component of education and training are at less than average level in the National Archives and Library Organization. According to the Siemens model, the component of education and training in the organization is at level five. The components of leadership, culture, and information technology are at level two, and the components of rewards and incentives, recording employees' experiences, application of knowledge, staffs' skills, and management are at the level one of knowledge management maturity. But, the component of access to knowledge and experiences has not been implemented in this organization. The knowledge management maturity in the National Archives and Library of I.R Iran regarding the Siemens model is at level one. Solutions to improve this level are presented in this study.
Originality / Value: This research identified the components of knowledge management maturity with the help of experts and backgrounds in the National Archives and Library Organization and categorized all these components based on the Siemens model in order to make a standard questionnaire for determining the level of knowledge management maturity in the organization under study. Also, in this research, the level of knowledge management maturity in the relevant organization is identified, and solutions for improving this level is provided.
Keywords: Knowledge Management Maturity, the National Archives, and Library Organization, Siemens Model, Providing solutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management Maturity
  • the National Archives
  • and Library Organization
  • Siemens Model