خلاقیت سازمانی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: شناسایی رابطه میان خلاقیت سازمانی کتابخانه‌ها و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران.
روش‌شناسی:پیمایشی تحلیلی میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی آذربایجان شرقی انجام و داده‌‌‌ها با استفاده از دو پرسشنامه‌ پژوهشگرساخته جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: میانگین خلاقیت سازمانی 831/26 با انحراف استاندارد 83/1 و میانگین مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی 021/61 با انحراف استاندارد 6/2 محاسبه شد. تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون رگرسیون و پیرسون) در سطح معناداری کوچک‌تر از 05/0؛ رابطه میان خلاقیت سازمانی کتابخانه‌ها با مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران آذربایجان شرقی را با مقدار 615/0 R=تائید کردند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌‌‌دهند خلاقیت سازمانی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی آنان در سطح خوبی قرار دارد و میان خلاقیت سازمانی کتابخانه‌ها با مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی آذربایجان شرقی رابطه مستقیم، مثبت، و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizational Creativity and Communication Skills

نویسندگان [English]

  • V. Aghakishizadeh 1
  • A. Shabani 2
1 PhD Candidate, Knowledge & Information Science, University of Isfahan
2 Professor, Knowledge & Information Science, University of Isfahan
چکیده [English]

Purpose: Examines the relationship between organizational creativity and information and communication skills of librarians in academic libraries.
Methodology: The present study was conducted through an analytical survey among librarians in the province of East Azarbaijan university libraries. Data was collected by a researcher designed questionnare.
Findings: The mean of organizational creativity was 26.831 with a standard deviation of 1.83 the mean of information and communication skills was 61.021 with a standard deviation of 2.60. Inferential statistical analysis (regression and Pearson test) at a meaningful level smaller than 0.05, confirmed the relationship between organizational creativity of libraries and information and communication skills with R = 0.615.
Conclusion: Organizational creativity of librarians in academic libraries and their information and communication skills ware in a good state. We found a direct, positive, and meaningful relationship between organizational creativity of libraries with information and communication skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational creativity
  • Information skills
  • Communication skills
امرایی، مرتضی؛ اشرفی‌ریزی، حسن؛ پاپی، احمد؛ بهرامی، سوسن؛ و سموعی، راحله (1390). رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (5)، 11-26.

درگاهی، حسین؛ اسدی، صدیقه؛ احمدی، بتول؛ و محمودی، محمود (1397). بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه بیمارستان، 17 (1)، 95-106.

رداد، ایرج؛ قطب‌زاده اردکانی، مصطفی (1396). بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر کیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی). مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 9 (3)، 91-110.

سیدحسینی، شهره؛ خسروی، عبدالرسول؛ و بصیریان جهرمی، رضا (1395). بررسی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه کتابداران و مراجعه‌کنندگان به کتابخانه: رویکردی مقایسه‌ای. دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات9 (33)، 51-61.

عصاره، فریده؛ مکوندی، بهنام؛ کوتی، فریبا؛ و سیدطبیب، مریم (1396). تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز براساس مدل کارل آلبرخت و ارتباط آن با خلاقیت. دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 10 (36)، 37-47.

‌‌نظری، رسول؛ طحانی، مجید (1393). رابطه بین خلاقیت و مهارت‌های ارتباطی مدیران ورزشی. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 2 (5)، 51-58.

Jeong, I., & Shin, S. J. (2019). High-Performance work practices and organizational creativity during organizational change: a collective learning perspective. Journal of Management, 45(3), 909-925.

Montani, F., Vandenberghe, C., Khedhaouria, A., & Courcy, F. (2019). Examining the inverted U-shaped relationship between workload and innovative work behavior: the role of work engagement and mindfulness. Human Relations. Retrieved July 20, 2019, from https://doi.org/10.1177/0018726718819055

Scupola, A., & Nicolajsen, H. W. (2010). Service innovation in academic libraries: Is there a place for the customers? Library Management, 31(4 & 5), 304-318.