پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ کتابدار مرجع دانشکده دندانپزشکی مشهد

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: معرفی و ارائه روش پژوهش کیفی پدیدارنگاری به‌عنوان چهارچوبی مفهومی برای انجام پژوهش‌های قلمرو بازیابی اطلاعات و ارائه بازتاب ویژگی‌های این روش برای دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند به روش‌های پژوهش کیفی.
روش‌شناسی: این مقاله با رویکردی مروری/ تحلیلی از نوع مفهومی، روش پژوهش کیفی پدیدارنگاری ذیل پارادایم تفسیری را معرفی کرده است و با بررسی مطالعات پژوهشگرانی چون بروس، لیمبرگ، ادواردز، فورستر، و دیگران تلاش دارد تغییر پارادایمیک روش‌شناسی پژوهش (از پارادایم اثبات‌گرایی به پارادایم تفسیری) در قلمرو بازیابی اطلاعات را به تصویر بکشد.
یافته‌ها: توجه به‌ ضرورت تغییر پارادایم در پژوهش‌های قلمرو بازیابی اطلاعات از دهه 1980 در میان پژوهشگران این قلمرو آغاز شد. روش پژوهش کیفی پدیدارنگاری، روشی است که تنوع در روش‌های تجربه‌های افراد از یک پدیده را بررسی می‌کند. در این روش، افراد از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و داده‌ها در قالب مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری می‌شوند و از طریق کدگذاری نظری تحلیل و نتایح در قالب دسته‌های توصیفی به‌‌شکل فضای نتیجه ارائه خواهند شد.
نتیجه‌گیری: این روش پژوهش می‌تواند با شمارش و درک پدیده‌ها ازنظر گروه‌های خاصی از کاربران، درک روشن‌تری نسبت به بسیاری از پرسش‌های مطرح در عرصه پژوهش‌های رفتار اطلاع‌یابی ارائه دهد و ضمن توصیف برداشت کاربران از تجربه آنها در جستجو و بازیابی اطلاعات، نگرشی جدید به قلمرو مطالعات کاربران نهایی ایجاد و دست‌اندرکاران این قلمرو را با رویکردی جدید، نسبت به موضوع آشنا کند و زمینه دقیق‌تری برای خدمات و عمل آنها به‌وجود ‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenography: a Qualitative Methodology at Information Retrieval Area Studies

نویسندگان [English]

  • T. Rigi 1
  • M. H. Dayyani 2
  • R. Fattahi 2
1 PhD Candidate of Knowledge and Information Science; Reference Librarian at MUMS
2 Professor in Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to introduce and presents a qualitative phenomenographical research methodology as a conceptual framework to do information retrieval area studies and, while the aim of reflecting on the features of this method for students and researchers interested in qualitative research methods.
Methodology: This article is a conceptual paper that introduces a phenomenographical qualitative research methodology based on an interpretive paradigm with a review/ analytical approach. Reviewing papers written by researchers such as Bruce, Limberg, Edwards, Forester and others. This paper tries to show the paradigm shift in the methodology of research (from positivism to interpretative paradigm) in the information retrieval area.
Findings: Since the 1980s, the paradigm shifts in information retrieval area studies among information retrieval researchers. Phenomenography, as an interpretative approach, is a method, which makes researchers able to consider the vraitey of the ways of experiencing a phenomenon in the world. In this method, participants are selected through purposive sampling, data are collected in semi-structured interviews and analyzed through theoretical coding, and the results will be presented in the form of descriptive categories as an outcome space.
Conclusion: In fact, counting and understanding phenomena from the perspective of certain user groups can provide a deeper, clearer, and more complete understanding of many of the questions raised in the field of information behavior researchs in information retrieval area, especially in user studies. This research method, while describing users' perceptions of their experience in information retrieval and search, offers a new territory to the end user studies. In addition, it get adquainted the practitioners of this area with a new approach to the topic and, providing a more precise context for their services and practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information retrieval area
  • Interpretative paradigm
  • Qualitative method
  • Phenomenography
پائو، م‍ی‍ران‍دا لی (1378). مفاهیم بازیابی اطلاعات (اسدالله آزاد و رحمت‌الله فتاحی، مترجمان). مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد (نشر اثر اصلی 1989).

خسروی، عبدالرسول؛ فتاحی، رحمت‌الله ؛ پریرخ، مهری؛ و دیانی، محمدحسین (1391). تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل بر پایه نظریه بارشناختی، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 15 (2)، 9-34.

دانایی‌فرد، حسن؛ کاظمی، حسین (1389). ارتقای پژوهش‌های تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 17 (61)، 121-147.‎

کرسول، جان (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده‌بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی) (حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، مترجمان). تهران: صفار؛ اشراقی (نشر اثر اصلی 2007).

محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی ضد روش (جلد دوم). تهران: جامعه‌شناسان.

Akerlind, G. S. (2008). A phenomenographic approach to developing academics’ understanding of the nature of teaching and learning. Teaching in Higher Education, 13 (6), 633-644.

Allen, B. L. (1991). Cognitive research in information science: Implications for design. Annual Review of Information Science and Technology, 26, 3-37.

Andersson, E. K., Willman, A., Sjöström-Strand, A., & Borglin, G. (2015). Registered nurses’ descriptions of caring: a phenomenographic interview study. BMC Nursing, 14. Retrieved June 10, 2019, from http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3592181/8409222

Andretta, S. (2007). Phenomenography: a conceptual framework for information literacy education. Aslib Proceedings, 59 (2),152-168.

Barnard, A., McCosker, H., & Gerber, R. (1999). Phenomenography: a qualitative research approach for exploring understanding in health care. Qualitative Health Research, 9 (2), 212-226.

Belkin, N. J, (1980). Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval. Canadian Journal of Information and Library Science, 5, 133-143.

Belkin, N. J. (1990). The cognitive viewpoint in information science. Journal of Information Science, 16 (1), 11-15.

Brew, A. (2001). Conceptions of research: a phenomenographic study. Studies in Higher Education, 26 (3), 271-285.

Bruce, C. S. (1994). Research students’ early experiences of the dissertation literature review. Studies in Higher Education, 19 (2), 217-229.

Bruce, C. S. (1997). The Seven Faces of Information Literacy. Adelaide: Auslib Press.

Bruce, C. S. (1999). Phenomenography: Opening a new territory for library and information science research. The New Review of Information and Library Research, 5 (1), 31-48.

Bruce, C., Pham, B., & Stoodley, I. (2002). The collective consciousness of information technology research: the significance and value of research project. Retrieved June 9, 2019, from https://eprints.qut.edu.au/3234/

Bruce, C. S. (1992). Research students' conceptions of a literature review. Unpublished doctoral dissertation, Queensland University of Technology,‏ Brisbane, Queensland, Australia.

Cossham, A. F. (2017). An evaluation of phenomenography. Library and Information Research, 41(125), 17-31.

Dervin, B., & Nilan, M. (1986). Information needs and uses. In Annual Review of Information Science and Technology, 21, 3-33.

Diehm, R. A., & Lupton, M. (2012). Approaches to learning information literacy: a phenomenographic study. The Journal of Academic Librarianship, 38 (4), 217-225.

Edwards, S. L. (2004). Web-based information searching: Understanding student experiences in order to enhance the development of this critical graduate attribute. In P. A. Danaher, C. Macpherson, F. Nouwens, and D. Orr (Eds.), Lifelong Learning: Whose Responsibility and What is Your Contribution: Proceedings of the 3rd International Lifelong Learning Conference, June 13-16, (pp. 106-115). Retrieved June 8, 2019, from https://eprints.qut.edu.au/996/1/Web_searching_Submitted_with_citation.pdf

Edwards, S. L., & Bruce, C. (2004). The assignment that triggered change: Assessment and the relational learning model for generic capabilities. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (2), 141-157.

Edwards, S. L., & Bruce, C. S. (2006). Panning for gold: Understanding students' information searching experiences. Transforming IT Education: Promoting a Culture of Excellence, 351-369. Retrieved June 8, 2019, from https://eprints.qut.edu.au/990/2/990.pdf

Fidel, R. (1993). Qualitative Methods in information retrieval research. Library and Information Science Research, 15, 219-247.

Fitzgerald, M., & Galloway, C. (2001). Helping students use digital libraries effectively. Teacher Librarian, 29 (1), 8-15.

Forster, M. (2013). Information literacy as a facilitator of ethical practice in the professions. Journal of Information Literacy, 7 (1), 18-29.

Forster, M. (2015). Six ways of experiencing information literacy in nursing: the findings of a phenomenographic study. Nurse Education Today, 35 (1), 195-200.

Forster, M. (2018). “Ethnographic” thematic phenomenography: a methodological adaptation for the study of information literacy in an ontologically complex workplace. Journal of Documentation, 75 (2), 349-365.

Gross, M., & Latham, D. (2011). Experiences with and perceptions of information: a phenomenographic study of first-year college students. The Library Quarterly, 81 (2), 161-186.

Ingwersen, P., & Järvelin, K. (2005). The Turn: Integration of information seeking and retrieval in context. Berlin: Springer.

Julen, H. (1996). A content analysis of the recent information needs and uses literature. Library and Information Science Research, 18 (1), 53-65.

Kelly, D. (2009). Methods for evaluating interactive information retrieval systems with users. Foundations and TrendsR in Information Retrieval, 3 (1-2), 1–224.

Kuhlthau, C. C. (1993). Seeking meaning: a process approach to library and information services. Norwood: Ablex.

Larsson, J., & Holmström, I. (2007). Phenomenographic or phenomenological analysis: Does it matter? Examples from a study on anaesthesiologists’ work. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2 (1), 55-64.

Limberg, L. (1998). Information seeking and learning outcomes. Scandinavian Public Library Quarterly, 31, 28-30.

Limberg, L. (1999a). Experiencing information seeking and learning: a study of the interaction between two phenomena. Information Research, 5 (1), 1-5.

Limberg, L. (1999b). Three Conceptions of information seeking and use. In D. K. Allen & T. D. Wilson (Eds.), Exploring the contexts of information behaviour. Proceedings of the Second international conference on research in Information Needs, seeking and use in different contexts, August 13-15, (pp. 116-135), London: Taylor Graham. Retrieved June 8, 2019, from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.99.8919&rep=rep1&type=pdf

Limberg, L. (2000a). Is there a relationship between information seeking and learning outcomes? In C. Bruce & P. Candy (Eds.), Information Literacy Programs Around the World: Advances in Programs and Research (pp. 193-207). Wagga Wagga: Centre for Information Studies, Charles Sturt University.

Limberg, L. (2000b). Phenomenography: a relational approach to research on information needs, seeking and use. The New Review of Information Behaviour Research, 1, 51-67.

Limberg, L., & Sundin, O. (2006). Teaching information seeking: Relating information literacy education to theories of information behaviour. Information Research: an International Electronic Journal, 12 (1). Retrieved June 9, 2019, from http://informationr.net/ir/12-1/paper280.html

Linder, C., & Marshall, D. (2003). Reflection and phenomenography: Towards theoretical and educational development possibilities. Learning and Instruction, 13 (3), 271-284.

Marton, F. (1981). Phenomenography: Describing conceptions of the world around us. Instructional science, 10 (2), 177-200.

Marton, F. (1986). Phenomenography: a research approach to investigating different understandings of reality. Journal of Thought, 21 (3), 28-49.

Marton, F. (1994). Phenomenography. In International Encyclopaedia of Education, T. Husen and T. N. Postlethwaite (Eds.). (Vol. 8, pp. 4424 -4429). Oxford: Pergamon.

Marton, F., & Booth, S. (2013). Learning and awareness. New York: Routledge.

Maybee, C. (2006). Undergraduate perceptions of information use: the basis for creating user-centered student information literacy instruction. Journal of Academic Librarianship, 32 (1), 79-85.

Maybee, C. (2006). Undergraduate perceptions of information use: the basis for creating user-centered student information literacy instruction. The Journal of Academic Librarianship, 32 (1), 79-85.

Maybee, C., Bruce, C. S., Lupton, M., & Rebmann, K. (2017). Designing rich information experiences to shape learning outcomes. Studies in Higher Education, 42 (12), 2373-2388.

McCosker, H., Barnard, A., & Gerber, R. (2003). Phenomenographic study of women’s experiences of domestic violence during the childbearing years. Online Journal of Issues in Nursing, 7 (1), 1-13

Partridge, H. L., Thorpe, C. E., & Edwards, S. L. (2007). The practitioner’s experience and conception of evidence based library and information practice: an exploratory analysis. In Proceedings 4th International Evidence Based Library and Information Practice Conference, May 6-11. Chapel Hill-Durham, NC, USA. Retrieved June 9, 2019, from https://eprints.qut.edu.au/9946/1/9946.pdf

Partridge, H., McAllister, L., Toohey, L., Field, R., Crowe, J., & Allcock, A. (2018). Understanding the information experiences of parents involved in negotiating post-separation parenting arrangements. Journal of Librarianship and Information Science. Retrieved June 10, 2019, from https://doi.org/10.1177/0961000618787604

Partridge, H., & Edwards, S. L. (2006). The rippling pond: Ruminations and other musings on the development and use of an online learning environment. In C. S. Bruce, G. Mohay, G. Smith, I. Stoodley, & R. Tweedale (Eds.), Transforming IT Education: Promoting a Culture of Excellence (pp. 257-274). Santa Rosa, California: Informing Science Press.

Rose, E., Le Heron, J., & Sofat, I. (2005). Student understandings of information systems design, learning and teaching: a phenomenography approach. Journal of Information Systems Education, 16 (2), 183-196.

Sayyad Abdi, E., Partridge, H., & Bruce, C. (2013). Website designers: How do they experience information literacy? The Australian Library Journal, 62 (1), 40-52.

Sayyad Abdi, E., Partridge, H., & Bruce, C. (2016). Web designers and developers experiences of information literacy: a phenomenographic study. Library & Information Science Research, 38 (4), 353-359.

Svensson, L. (1997). Theoretical foundations of phenomenography. Higher Education Research & Development, 16 (2), 159-171.

Virkus, S., & Bamigbola, A. A. (2011). Students’ conceptions and experiences of web 2.0 tools. New Library World, 112 (11-12), 479-489.

Westbrook, L. (1997). User needs. In A. Kent (Ed.), Encyclopedia Oflibrary and Information Science (pp. 316-347). New York: Marcel Dekker, Inc.

Wilson, T. D. (1981). On user studies and information needs. Journal of Documentation, 37 (l), 3-15.

Wiorogórska, Z. (2015). Field-Specific information needs of doctoral students in psychology. a comparative study. In S. Kurbanoglu, J. Boustany, S. Spiranec, E. S. Grassian, D. Mizrachi, & L. Roy (Eds.), Information literacy: Moving toward sustainability. Third European conference on information literacy, october 19-22,(pp. 375-382). Cham: Springer.

Yates, C. (2015). Exploring variation in the ways of experiencing health information literacy: a phenomenographic study. Library and Information Science Research, 37 (3), 220-227.

Yates, C., Partridge, H. L., & Bruce, C. S. (2012). Exploring information experiences through phenomenography. Library and Information Research, 36 (112), 96-119.