عملکرد و هم‌پوشانی ابزارهای کاوش فازی و غیرفازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

چکیده

هدف: شناسایی قدرت بازیابی ابزار کاوش فازی و غیرفازی و میزان هم‌پوشانی بین آنها.
روش‌شناسی: این پژوهش با نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و هدفمند از میان همه ابزارهای کاوش فعال در وب انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها سه سیاهه وارسی پژوهشگرساخته بوده است.
یافته‌ها: ابزارهای غیرفازی متاکراولر، بینگ، و امرالد به‌ترتیب، و ابزارهای فازی گوگل، یاهو، و اسک بیشترین دقت را داشتند. در میان هر شش ابزار، گوگل قوی‌ترین و امرالد ضعیف‌ترین عملکرد را داشت. در جستجوی کلیدواژه‌ای، بینگ و متاکراولر بیشترین و در جستجوی سؤالی، یاهو و متاکراولر ببیشترین هم‌پوشانی را داشتند. در جستجوی عبارتی نیز بیشترین هم‌پوشانی بین یاهو و متاکراولر مشاهده شد. در سه جستجوی سؤالی، عبارتی، و کلیدواژه‌ای همه نتایج امرالد منحصر به‌فرد بود.
نتیجه‌گیری: گوگل بهترین و امرالد ضعیف‌ترین عملکرد را داشتند. با اینکه متاکراولر یک ابرموتور کاوش محسوب‌ می‌شود اما نسبت به گوگل که یک موتور کاوش عمومی است ضعیف‌تر بود. در کل، ابزارهای کاوش فازی عملکرد قوی‌تری داشتند. بیشترین هم‌پوشانی نیز در میان متاکراولر با یاهو و بینگ مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Retrieval Performance of Fuzzy and Non-fuzzy Search Engines and Overlap among them

نویسندگان [English]

  • N. Abbasi Dashtaki 1
  • M. Ghassemi Alvari 2
1 Master of Knowledge & Information Science, Isfahan University
2 Master of Knowledge and Information Science
چکیده [English]

Purpose: Compares the performance of fuzzy and non-fuzzy search engines and measures the overlap among them.
Methodology: Search engines included were selected by accidental classified and purposeful sampling. Data was gathered using three lists based on a subject headings list, carried out in three formats including search questions, phrases, and keywords search.
Findings: Meta Crawler, Bing, and Emerald showed the highest rate of precision among the non-fuzzy search engines respectively, while Google, Yahoo and ASK obtained the showed the highest level of precision among the fuzzy ones respectively. With regard to keyword searching, Bing and Meta Crawler showed the highest level of overlap, while Yahoo and Meta Crawler had the highest level of overlap in question searching. With regards to phrase searching, the most overlap was between Yahoo and Meta Crawler. Emerald results were had no overlap with the other five search engines in the three types of queries. This could be seen as its poor performance.
Conclusion: Overall performance of fuzzy search engines was better. Except for Emerald, other search engines showed considerable levels of overlap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information retrieval
  • Precision
  • Overlap
  • Non-fuzzy search engine
  • Fuzzy search engine
احمدی، فاطمه؛ چشمه‌سهرابی، مظفر (1391). مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در ابزارهای کاوش اطلاعات فازی و غیرفازی. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 1 (3)، 75- 88.

الهی، شعبان؛ آذر، عادل (1377). منطق فازی، رویکردی نوین به سیستم‌های مدیریت. مدرسعلومانسانی، 6 (2)، 141-160.

بیزا-ییتس، ریکاردو؛ ریبرو-نتو، برتیه (1385). قلمروهاینویندربازیابیاطلاعات (علی حسین قاسمی، مترجم). تهران: چاپار؛ دبیزش.

خالوئی، مرضیه (1386). مروری بر مدل‌های بازیابی اطلاعات. علوموفناوریاطلاعات، 22 (3)، 55- 71.

شیری، علی (1373). ارزیابی جامعیت و مانعیت نظامهای بازیابی اطلاعات. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 4 (1 و 2)، 38-45.  

علی‌بیک، محمدرضا؛ جمشیدی اورک؛ روح‌انگیز؛ و اصغری هینه‌آباد، لیلا (1390). بررسی هم‌پوشانی سنتی، نسبی و درجه آزادی مرکب در دو پایگاه داده Pub Med و Scopus در زمینه موضوعی بیماریهای قلبی و عروقی. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (3)، 345-353.

گراسمن، دیوید؛ فریدر، افیر (1384). بازیابیاطلاعات: الگوریتم‌هاوروش‌هایاکتشافی (جعفر مهرداد و سارا کمیلی، مترجمان). مشهد: کتابخانه رایانه‌‌‌ای؛ شیراز: کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی.

مکتبی‌فرد، لیلا (1387). مدیریت اطلاعات با رویکرد فازی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11 (2)، 183-204.  

Agrawal, R., Golshan, B., & Papalexakis, E. (2016). Overlap in the Web Search Results of Google and Bing. Journal of Web Science, 2 (2), 17-30.

Balabantaray, R. C., Swain, M., & Sahoo, B. (2013). Evaluation of web search engines based on ranking of results and features. International Journal of Human Computer Interaction (IJHCI), 4 (3), 117-127.

Deka, S. K., & Lahkar, N. (2010). Performance evaluation and comparison of the five most used search engines in retrieving web resources. Online Information Review, 34 (5), 757-771.

Egghe, L., & Goovaerts, M. (2007). A note on measuring overlap. Journal of Information Science, 33 (2), 189-195.

Kumar, K., & Bhadu, V. (2013). A comparative study of BYG search engines. American Journal of Engineering Research (AJER), 2 (4), 39-43.

Liu, B. (2011). User personal evaluation of search engines − Google, Bing and Blekko. Retrieved May 7, 2019, from https://www.cs.uic.edu/~liub/searchEval/Search-Engine-Evaluation-2011.pdf

Mala, V., & Lobiyal, D. K. (2016). Semantic and Keyword Based Web Techniques in Information Retrieval. In International Conference on Computing, Communication and Automation, April29-30, (pp. 23-26). Retrieved October 2, 2019, from http://ieeexplore.ieee.org/document/7813724/

Rather, R. A., Lone, F. A., & Shah, G. J. (2008). Overlap in Web search results: a study of five search engines. Library Philosophy and Practice (e-journal), 226. Retrieved October 2, 2019, from https://pdfs.semanticscholar.org/583a/93ea42fd46682b669ff047fa426bc69cbd8f.pdf

Salman Mohajer, F. (2016). Reviewing the overlap of results among Google, Yahoo, and Bing search engines. International Academic Journal of Science and Engineering, 3 (1), 60- 66.

Spink, A., Jansen, B. J., Kathuria, V., & Koshman, S. (2006). Overlap among major web search engines. Internet Research, 16 (4), 419-426.

Zadrożny, S., & Nowacka, K. (2009). Fuzzy information retrieval model revisited. Fuzzy Sets and Systems, 160 (15), 2173-2191.