نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی(ج.ا.ا) براطلافرینی کاربران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

4 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: بررسی نقش محصولات اطلاعاتی معرفی‌شده توسط کتابداران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اطلافرینی کاربران.
روش‌شناسی: پژوهش کاربردی حاضر به‌روش پیمایشی–تحلیلی انجام شد. براساس جدول مورگان (با80% ضریب اطمینان) از میان 320 نفر از کتابداران کتابخانه ملی، 94 نفر با نمونه‎گیری تصادفی ساده به‌منظور تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند که درنهایت 92 نفر پرسشنامه‎ها را تکمیل کردند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‏ پژوهشگرساخته استفاده‎ شد. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوایی نشان داد که متخصصان در روش کیفی، روایی محتوایی را تأیید کردند و در بخش کمّی، ضریب نسبی روایی محتوایی برای هر یک از پرسش‌ها بالاتر از 49/0 گزارش شد. همچنین شاخص روایی محتوایی برای پرسشنامه نیز برابر 92/0 بوده ‌است. پایایی آن نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با 97/0 سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی میانگین و آمار استنباطی آزمون تی تک‎متغیری» بهره‎گرفته شد.
یافته‏ها: با توجه به نظر کتابداران نقش مؤلفه‎های محصولات اطلاعاتی بر اطلافرینی کاربران (61%)، محصولات اطلاعاتی بر راه‏اندازی پیشه‏های اطلافرینی (62%)، زیرساخت‎های اطلاعاتی و فناورانه بر اطلافرینی کاربران (64%)، و زیرساخت‏های فناورانه بر راه‏اندازی حرفه‎های اطلاعاتی (66%) است که همگی بیانگر آن است که معرفی محصولات اطلاعاتی توسط کتابداران بر اطلافرینی کاربران تا حد زیادی (در حدود 63%) نقش دارند.
نتیجه‏گیری: با توجه به اهمیت کتابخانه‏ها به‌عنوان کانون فرهنگی- آموزشی در اشاعه فرهنگ کارآفرینی و کار اطلاعاتی باید کتابداران طوری آموزش داده شوند که بتوانند کاربران را با فناوری‎های روز آشنا کنند و کار با اطلاعات و نحوه استفاده و ارائه و عرضه اطلاعات و محصولات اطلاعاتی را به آنها آموزش دهند تا به اشتغال‎زایی و ایجاد کسب‌وکار الکترونیک و درنهایت درآمدزایی مستقل برای کاربران کتابخانه‏‌ها منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of the Information products introduced by the librarians of the National library and Archives of the Islamic Republic of Iran on infopreneurship users

نویسندگان [English]

  • Z. Doogchi 1
  • Z. Abazari 2
  • Z. Mirhosseini 3
  • N. Hariri 4
1 PhD Student of knowledge and information science of islamic azad university of tehran north branch
2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Tehran North Branch, Islamic Azad University
3 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Tehran North Branch, Islamic Azad University
4 Professor, Knowledge and Information Science, Tehran Sciences and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Purpose: Investigation of the role of information products introduced by librarians of the National Library of the Islamic Republic of Iran on the users 'infopreneurship
Methodology: According to the Morgan table (with a confidence coefficient of 80%), out of 320 national library librarians, 94 people were selected by simple random sampling to complete a questionnaire, which finally completed 92 questionnaires. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire by content validity showed that the experts in the qualitative method confirmed the content validity and in the quantitative section, the relative content validity coefficient for each of the questions was higher than 0.49.
 The content validity index for the questionnaire was also 0.92. The reliability of the test was also calculated on the basis of the Cronbach's alpha coefficient of 0.97. To analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics of single variable t test were used.
Findings: According to the view of librarians, the role of components of information products on the users' information (61%), information products on launching information campaigns (62%), information and technology infrastructure on user information (64%), and infrastructure The technology is based on the establishment of information professions (66%), all of which indicates that the introduction of information products by librarians contributes significantly to the information of users (about 63%).
Conclusion: Considering the importance of libraries as a cultural-educational center in promoting the culture of entrepreneurship and information work, librarians should be trained to familiarize users with day-to-day technologies and work with information and how to use and provide information and products. Instruct them to create jobs and create an electronics business and ultimately lead to an independent income for library users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infopreneurship
  • informational entrepreneurship
  • business intelligence
  • electronic business
  • information technology
حسینی، سیده‌فائزه (1392). نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعة کارآفرینی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهر تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران.

علیدوستی، سیروس؛ خسروجردی، محمود (1391). مبانی اطلافرینی: کارآفرینی با اطلاعات و در اطلاع‏رسانی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: چاپار.

سرشار، نیما؛ آقاجانی، حسنعلی؛ و بابایی، مجتبی (1392، 8 اسفند). مطالعه تطبیقی نقش تجارت الکترونیک بر کارآفرینی. مقاله ارائه‌شده در مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب‌وکارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش‌بنیان. رامسر.

صابری، محمدکریم (1396). کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‎شناسی: یک تحلیل عاملی اکتشافی. مطالعات ملیکتابداریوسازماندهیاطلاعات، 28 (3)، 29-45.

قراگوزلو، علیرضا (1391). شناساییعناصرتشکیل‌دهندهمدلبازاریابیمحصولاتاطلاعاتی دیجیتالدربازاررسانه‌هایتخصصیایران. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

مه‌نگار، فرشاد؛ پیکری‎فر، فاطمه؛ و توسرکانی، زهرا (1394، 1 بهمن).بررسی رابطه میان فن‌آوری اطلاعات، اطلاعات، عدالت سازمانی با کارآفرینی در بین کارکنان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال 1394. مقاله ارائه‌شده در سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها. شیراز. بازیابی‌شده 27 آذر 1397 از، https://www.civilica.com/Paper

Bruce Khumalo, N., & Shamaine Nkala, G. (2015). The importance of infopreneurship training for records and archives management students in Zimbabwe. Journal of the South African Society of Archivists: SASA, 48, 66-76.

Chandler, S. (2007). From entrepreneurship to infopreneurship. UK., Chichester: John Wiley & Sons.

 Dewah, P., & Mutula, S. (2016). Students’ perceptions of the infopreneurship education in the department of records and archives management at the national university of science and technology. South African Journal of Information Management, 18 (1). Retrieved Oct 16, 2018, from https://doi.org/10.4102/sajim.v18i1.717

Du Toit, A. (2000). Teaching infopreneurship: Students' perspectives.Aslib Proceedings, 52 (2), 83-90.

Hicks, K. (2017). Become an infopreneur using ebooks. HostGator blog cache of https://www.hostgator.com/blog/infopreneur-sell-ebooks/   on May 15- 17, 2017. Retrieved Oct 16, 2018, from https://www.hostgator.com/blog/infopreneur-sell-ebooks

Ivwurie, O., & Ocholla, D. N. (2016). The status and development ofinfopreneurship in Nigeria and South Africa. Education for Information, 32 (4), 323 -342.

Ramugondo, L. S. (2010).An exploratory study of infopreneurship as a job option information science students: a literature review. In 11th DIS Annual Conference 2010, 2nd – 3rd September, Richardsbay, University of Zululand, South AfricaRetrieved May 21, 2019, from http://www.lis.uzulu.ac.za/research/conferences/2010/DIS_Conference_2010Ramagundo_reviced_version.pdf

Weitzen, H. S., & R. Parkhill (1996). Infopreneurs, online and global: Taking the hottest business of the 90s in to the 21th century. New Jersy: John Wiley & Sons.