بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال 1385

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

2 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر به‌ منظور بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه و همچنین مقایسة آنها با استانداردهای کتابخانه‌های  دانشگاهی ایران انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی، وضعیت مجموعة منابع، افزایش سالیانه، نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص، تعداد دانشجو، و تعداد اعضای هیئت علمی در 10 کتابخانة مورد بررسی را نشان و آنها را با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران مورد مقایسه قرار می‌دهد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مشاهدة مستقیم استفاده شده است. مطابق استاندارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در کتابخانه‌های مورد مطالعه باید 118 نفر باشد، درحالی‌که نتایج پژوهش نشان می‌دهند که 45 نفر (1/38 درصد) نیروی متخصص در این کتابخانه‌ها وجود دارد. منابع مورد نیاز در کتابخانه‌های مورد پژوهش مطابق استاندارد باید1572820 جلد باشد، درحالی‌که نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تعداد موجودی منابع تنها 285802 جلد (18/1درصد) است و در مجموع کسری 1287018 جلدی (81/9 درصد) را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of libraries of the University of Medical Science and the University of Razi Kermanshah in terms of their human resources and collections based on the standards for Iranian university

نویسندگان [English]

  • A. Chehri 1
  • B. Karami Matin 2
  • A. Chehri 3
چکیده [English]

The present research is to comparatively study of the libraries of the University of
Medical Science and the University of Razi Kermanshah in terms of their human
resources and collections, in order to evaluate the extent to which they follow the
standards of Iranian university libraries.
The methodology of the research is a survey. The status of the collections, annual
increase, professional and non-professional human resources, the number of students
and the number of faculties in ten libraries were evaluated and then compared based on the standards for Iranian university libraries. Data collection tools were a
questionnaire and direct observation.
According to the standards, the professional (specialized) human resources, which
the evaluated libraries need, should be 118 staff while the findings of the research
show that there are 45 (38.1%) specialized staff in theses libraries. Based on the
standard, the number of information sources needed should be 1,572,820 volumes
while the findings of this research show that the number of the resources is only
285,802 volumes (18.1%). Overall this means the collections of the libraries evaluated
lack 1,287,018 volumes (81.9%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical University of Kermanshah
  • human resources
  • Information sources
  • standard of Iranian university libraries
  • collection building