نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: بررسی نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی.
روش‌شناسی: به‌روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر‌ساخته میان 123نفر از فهرست‌نویسان که با روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شده‌ بودند توزیع و جمع‌آوری شد.علاوه بر آن، به‌منظور تأیید و تکمیل داده‌های فهرست‌نویسان، این نتایج با یافته‌های حاصل از مصاحبه با 11 نفر از صاحب‌نظران تکمیل شد.
یافته‌ها: میانگین شاخص نگرش فهرست‌نویسان نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی به‌طور کلی 17/3 است که در بُعد عاطفی و عملی به‌ترتیب بیشترین و کمترین میانگین نمره را داشته است. تأثیر میزان رضایت از زندگی حرفه‌ای، میزان فایده‌مندی فهرست‌نویسی اجتماعی، میزان سرگرم‌کننده‌بودن فهرست‌نویسی اجتماعی، میزان تأثیرپذیری از گروه‌های مرجع، میزان پیروی فهرست‌نویسان از انتظارات مهم دیگران، امکانات رسانه‌ای فهرست‌نویسی اجتماعی، ارزیابی فهرست‌نویسان از سهولت یادگیری و استفاده از فهرست‌نویسی اجتماعی، و میزان تعلق گروهی بر نگرش فهرست‌نویسان سنجیده شد. به‌جز تعلق گروهی تأثیر سایر عوامل بر نگرش فهرست‌نویسان تأیید شد.
نتیجه‌گیری: باید ویژگی‌هایی از فهرست‌نویسی اجتماعی به فهرست کتابخانه افزوده شود که برای کتابخانه مفید باشد، جنبه سرگرمی و لذت داشته باشد، یادگیری و کاربرد آن برای کاربران آسان باشد، و از تنوع امکانات وبگاه‌های فهرست‌نویسی اجتماعی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iranian Catalogers' Attitudes toward Social Cataloging

نویسندگان [English]

  • M. R. Hassani 1
  • A. Mousavi Chelak 2
  • H. Sharif Moghaddam 3
  • M. Salami 4
1 PhD Candidate, Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Professor, Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: To study the attitude of Iranian catalogers towards social cataloging.
Methodology: The present study is a survey method. A researcher-made questionnaire was distributed and collected from 123 catalogers with available sampling method and with the formula for calculating the unknown sample size, and then completed by finding Obtained from an interview with 11 experts.
Findings: The average index of attitude of catalogers towards social cataloging was generally 3.17, which in the emotional and practical dimension had the highest and lowest average score respectively. The effect of professional life satisfaction, the level of social cataloging utilization, the degree to which social cataloging is fun, the level of influence of reference groups, the degree to which catalogers follow other important expectations, social cataloging tools, catalogers' evaluation of the ease of learning and the use of social cataloging, and the group membership was measured by the catalogers' attitude. Except for group membership, the influence of other factors on the attitudes of catalogers was confirmed.
Conclusion: The features of social cataloging added to the library list, which is useful for the library, is fun and enjoyment, it is easy to learn and use for users, and have the variety of social cataloging sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Cataloging
  • Attitudes of catalogers
  • Folksonomy
آبام، زویا؛ ارسطوپور، شعله (1393). نقش فهرست‌های کتابخانه­ای در جلب مشارکت اجتماعی کاربران: راهکارهای موجود و میزان پیروی فهرست‌های پیوسته کتابخانه‌های دانشگاهی از آنها. پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات)، 30 (2)، 491-524.

استراوس، انسلم؛ کوربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای (ابراهیم افشار، مترجم). تهران: نشر نی.

اکبرنتاج‌بیشه، سمیه (1394). کاربرد فولکسونومی در نمایه‌سازی تصویر دیجیتالی هنرهای تجسمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

بهرامی، واحد؛ صنعت‌جو، اعظم (1393). بررسی عوامل بازدارنده کاربرد فناوری‌های وب 2 در کتابخانه‌های دانشگاهی ‌ایران. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 4 (2)، 71-92.

خادمیان، مهدی؛ کوکبی، مرتضی؛ و عصاره، فریده (1396). امکان جایگزینی یا تکمیل سرعنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره با برچسب‌های اجتماعی لایبرری­ ثینگ (نمونه‌پژوهی: حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، و علوم طبیعی). مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28(2)، 29-43.

رضایی، مسعود (1388). نظریه‌های رایج درباره پذیرش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات. پژوهش‌های ارتباطی ، 16 (4)، 63-93.

رفیع‌پور، فرامرز (1372). سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در س‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ف‍ارس‌ و خ‍راس‍ان‌. تهران: وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.

طاهری، سیدمهدی (1391، تیر). سازماندهی اطلاعات یا دانش؟ نگاهی به تحولات جدید حوزه سازماندهی دانش در گفت‌وگو با دکتر سیدرحمت‌الله فتاحی. کتاب ماه کلیات، 3-6.

قرائی، ربابه؛ رداد، ایرج؛ و تجعفری، معصومه (1394). تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی به امکانات وب 0/2: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام‌ نور مشهد. مجله جهانی رسانه، 10 (1). بازیابی 8 اردیبهشت، 1398 از
https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1050262.pdf

کریمی، یوسف (1378). روانشناسی اجتماعی. تهران: ارسباران.

لطفی بخشایش، زهرا (1392). امکان‌سنجی به‌کارگیری رده‌بندی مردمی (فاکسونومی) در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان.

ناصری، زهرا؛ نوروزی، علیرضا؛ و ناخدا، مریم (1395). بررسی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی خارج از کشور ازنظر ویژگی‌ها و قابلیت‌های مبتنی بر نشانه‌گذاری اجتماعی برای استفاده در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. پردازش و مدیریت اطلاعات، 31 (4)، 911-930.

نوروزی، علیرضا (1397). کتابخانه اجتماعی و فهرست اجتماعی. بازیابی 5 اردیبهشت، 1397 از https://www.researchgate.net/publication/324746514_Social_library_and_Social_OPAC_SOPAC

Adler, M. (2009). Transcending library catalogs: a comparative study of controlled terms in Library of Congress Subject Headings and user-generated tags in LibraryThing for transgender books. Journal of Web Librarianship, 3 (4), 309-331.

Ajzen, I., & Fishbein , M. (2005). The influence of attitudes on behavior. In The Handbook of Attitudes (pp. 173-221). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Baslem, A., & Bajahzar, A. (2014). Social Tagging: Any good to digital libraries? Journal of Current Computer Science and Technology, 4 (8), 9-12.

 Choi, N., & Joo, S. (2016). Booklovers' world: an examination of factors affecting continued usage of social cataloging sites. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67 (12), 3022-3035.

Clements, L., &  Liew, C. L. (2016). Talking about tags: an exploratory study of librarians’ perception and use of social tagging in a public library. The Electronic Library, 34 (2), 289-301.

 Giustini, D.; Hooker, D.; & Cho, A. (2014). Social cataloguing: an overview for health librarians. Journal of the Canadian Health Libraries Association/Journal de l'Association des Bibliothèques de la Santé du Canada, 30 (4), 133-138.

10 Interesting Goodreads Facts and Statistics. (2018, October). Retrieved January 10, 2018, from https://expandedramblings.com/index.php/goodreads-facts-and-statistics/

Heymann, P.; Garcia-Molina, H. (2009). Contrasting controlled vocabulary and tagging: Do experts choose the right names to label the wrong things? In Proceedings of the Second ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), February 09 – 12, (pp. 1-4). New York: ACM.

Houghton, V.; & Hu, X. (2010). Social cataloging: a golden opportunity for libraries to engage users. Retrieved January 12, 2016, from www.viviennehoughton.com

Jeffries, S. (2008). Social cataloging tools: a comparison and application for librarians. Library Hi Tech News, 25 (10), 1-4.

Kakali, C.; & Papatheodorou, C. (2011). The exploitation of social tagging in libraries. Retrieved April 28, 2019, from http://eprints.rclis.org/15850/1/07.Kakali.pdf

Kathuria, S. (2011). Content analysis of social tags on intersectionality for works on asian women: an exploratory study of LibraryThing. Unpublished Master's Thesis, University of Tennessee, Knoxville, US.

Lawson, K. (2009). Mining social tagging data for enhanced subject access for readers and researchers. The Journal of Academic Librarianship, 35 (6), 574-582.

Librarything. (n.d.). Retrieved January 10, 2019, from Librarything: https://www.librarything.com/

McFadden, S.; Weidenbenner, J. V. (2010, Apr 9). Collaborative tagging: Traditional cataloging meets the “wisdom of crowds”. The Serials Librarian, 58 (1-4), 55-60.

Miksa, S. (2013). Social cataloging; social cataloger. In J. Park & L. Howarth (Eds.), New Direction in Information Organization (pp. 91-106). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd.

Pirmann, C. (2011). Using tags to improve findability in library OPACs: a Usability Study of LibraryThing for Libraries. For the degree of Certificate of Advanced Study, University of Illinois, Urbana, illinois.

Sapp, S., & Harrod, W. (1989). Social acceptabilityand intentions of eat beef: an expansion of Fishbein-Ajzen model using referencegroup theory. Rural Socilogy, 54 (3), 420-438.

Spiteri, L. (2009). The impact of social cataloging sites on the construction of bibliographic records in the public library catalog. Cataloging & Classification Quarterly, 47 (1), 52-73.

Wenzler, J. (2007, September). LibraryThing and the library catalog: Adding collective intelligence to the OPAC. Paper prasented at the Workshop on Next Generation Libraries CARL NITIG. Retrieved April 28, 2019, from http://www.carl-acrl.org/ig/carlitn/9.07.2007/LTFL.pdf

Winn, W. (2011). Social OPACs. Retrieved February 25, 2016, from http://www.whitneywinn.com/ portfolio/social_opacs.pdf