اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی وظیفه بر گم‌گشتگی دانشجویان در جستجوی مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: شناخت تأثیر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی وظیفه بر گم‌گشتگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز در جستجوی مروری.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع مقایسه‌ای است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه پژوهشگرساخته و نرم‌افزار کامتاسیا به‌منظور ثبت تراکنش‌های کاربران با وب است. با مشاهده چندین‌باره فایل‌های تصویری، داده‌های لازم استخراج شد. 100 دانشجوی تحصیلات تکمیلی داوطلب نمونه پژوهش بودند که دو وظیفه‌‌ ساده و پیچیده را در ویکی‌پدیا از طریق جستجوی مروری انجام دادند.
یافته‌ها: سطح پیچیدگی وظیفه به‌تنهایی بر گم‌گشتگی کاربران تأثیر معناداری نداشت؛ اما در تعامل میان سطح پیچیدگی وظیفه با جنسیت، تفاوت‌ها معنادار بود؛ بدین صورت که در هر دو وظیفه ساده و پیچیده، کاربران زن گم‌گشتگی بیشتری را نسبت به مردان تجربه کردند. همچنین کاربران مرد با دشوارشدن وظیفه در دو سطح ساده و پیچیده، بیشتر دچار گم‌گشتگی شدند. علاوه بر این، آزمون تعامل وظیفه و تجربه بر سطح گم‌گشتگی نشان داد اثر تعاملی سطح پیچیدگی وظایف با تجربه آنها معنادار نبود. درنهایت، آزمون تعامل وظیفه با دو متغیر جنسیت و تجربه نشان داد اثرتعاملی سطح پیچیدگی وظایف با جنسیت و تجربه کاربران معنادار نیست.
نتیجه‌گیری: با توجه به شناخت اندک از تأثیر سطح پیچیدگی وظایف، جنسیت، و تجربه بر گم‌گشتگی در هنگام مرور وب، نتایج پژوهش حاضر می‌تواند به درک بهتر این مسئله و درنتیجه، نیاز به توجه آنها در فرایند مدل‌سازی و آموزش کاربران کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Experience, Gender and Task Complexity on the Disorientation Level of Graduate Students at Shiraz University in Browsing

نویسندگان [English]

  • K. Kheshtzar 1
  • M. Mirzabeigi 2
1 MA of Knowledge and Information Science, Shiraz University
2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Shiraz University
چکیده [English]

Purpose: investigating the impact of experience, gender and complexity of task on predicting the disorientation  of graduate students at Shiraz University in browsing.
Methodology: This is an applied research with comparative approach. In order to collect data related to the users’ disorientation, the participants’ transaction log files in interaction with the website were recorded using the Camtasia Screen Recording Software, version8. User’ Experience and gender were collected using questionnaire. The population included all undergraduate students in Shiraz University and the sample consisted of 100 voluntary undergraduate students.
Findings:  the complexity level of the task (simple or complex) alone has no significant effect on the level of users' disorientation. However, the interaction of the task complexity and the gender has a significant effect on users’ lost level; in both simple and complex tasks, the female users experienced disorientation more than males did. Moreover, with the increase in the complexity level of tasks, male users experienced more loss than female users. Moreover the interaction of the task complexity and the experience has no significant effect on users’ lost level. Finally the interaction of the task complexity, the experience and the gender has no significant impact on users’ lost level.
Conclusion: Due to the limited understanding of the role of task complexity, gender and experience on disorientation of the users during web browsing, the results of the present study appeared to be useful in better understanding of the factors influencing the users’ disorientation in browsing process and thereby the need to consider them in users modeling and training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disorientation
  • Web
  • Wikipedia
  • Gender
  • Task Complexity Level
  • Experience
آبام، زویا؛ فتاحی، رحمت‌الله؛ پریرخ، مهری؛ و صالحی فدردی، جواد (1390). بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14 (3)، 51-82.
بحرینی، نعیمه‌ (1395). مطالعه رفتار، عملکرد و گم‌گشتگی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز در جستجوی مروری از رویکرد سبک شناختی کلامی- تصویری رایدینگ و چیما. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
Chen, S. Y., & Ford, N. J. (1998). Modelling user navigation behaviours in a hyper-media-based learning system: an individual differences approach. Knowledge Organization, 25 (3), 67-78.
Chen, S. Y., & Macredie, R. D. (2002). Cognitive styles and hypermedia navigation: Development of a learning model. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (1), 3-15.
Crabb, M., & Hanson, V. L. (2014). Age, technology usage, and cognitive characteristics in relation to perceived disorientation and reported website ease of use. In Proceedings of the 16th International ACM SIGACCESS conference on Computers & Accessibility, October 20-22, (pp. 193-200). New York: ACM.
Dietrichson, A. (2001). Digital literacy: How to measure browsing behavior. Unpublished doctoral dissertation, Columbia University, New York.
Elm, W. C., & Woods, D. D. (1985). Getting lost: a case study in interface design. Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting, 29 (10), 927-929.
Ford, N., & Chen, S. Y. (2000). Individual differences, hypermedia navigation, and learning: an empirical study. Journal of Educational Multimedia and Hypermedi, 9 (4), 281-311.
Ford, N., & Miller, D. (1996). Gender differences in Internet perception and use. Aslib Proceedings, 48 (7), 183-192.
Ford, N., Miller, D., & Moss, N. (2001). The role of individual differences in internet searching: an empirical study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52 (12), 1049-1066.
Ford, N., Miller, D., & Moss, N. (2005). Web search strategies and human individual differences: a combined analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (7), 757-764.
 Graff, M. (2004). Nationality and gender differences in disorientation in web-based learning. In 3rd European conference on e-learning: ECEL2004, 25-26 November, (pp. 93-98). Paris: Academic Conferences Limited.
Gwizdka, J., Spence, I., (2005, May 10-14). Predicting outcomes of web navigation. Poster presented at Proceedings of the 14th International Conference on World Wide Web, WWW 2005. Chiba, Japan. Retrieved March 6, 2019, from http://psych.utoronto.ca/users/spence/Gwizdka_Spence_2005.pdf
Juvina, I. (2006). Development of cognitive model for navigating on the web. Unpublished doctoral dissertation, Utrecht University, Utrecht, Netherlands.
Jackson, L. A., Ervin, K. S., Gardner, P. D., & Schmitt, N. (2001). Gender and the Internet: Women communicating and men searching. Sex Roles: a Journal of Research, 44 (5-6), 363-379.
Karanam, S., Van Oostendorp, H., & Tat Fu, W. (2016). Performance of computational cognitive models of web-navigation on real websites. Journal of Information Science, 42 (1), 94-113.
Kim, K. S. (2008). Effects of emotion control and task on web searching behavior. Information Processing & Management, 44 (1), 373-385.
Kinley, K., & Tjondronegoro, D. (2010). User-web interactions: How wholistic/analytic web users search the web? In Proceedings of the 22nd Conference of the Computer-Human Interaction Special Interest Group of Australia on Computer-Human Interaction, November 22-26, (pp.344-347). New York: ACM.
Last, D. A., O Donnell, A. M., & Kelly, A. E. (2001). The effects of prior knowledge and goal strength on the use of hypertext. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 10 (1), 3-26.
Leong, S., & Hawamdeh, S. (1999). Gender and learning attitudes in using web-based science lessons. Information Research, 5 (1), Retrieved March 6, 2019, from http://www.informationr.net/ir/5-1/paper66.html
Lim, S., & Kwon, N. (2010). Gender differences in information behavior concerning Wikipedia, an unorthodox information source? Library & Information Science Research, 32 (3), 212-220.
Lugli, L, Ragni, M, Piccardi, L, & Nori, R. (2017). Hypermedia navigation: Differences between spatial cognitive styles. Computers in Human Behavior, 66, 191-200.
McDonald, S., & Spencer, L. (2000). Gender differences in web navigation. In Women, Work and Computerization (Vol. 44, pp. 174-181). Boston, MA: Springer.
Melguizo, M. C. P., Vidya, U., & Oostendorp, H. (2012). Seeking Information online: the influence of menu type, navigation path complexity and spatial ability on information gathering tasks. Behaviour & Information Technology, 31 (1), 59-70.
Mishra, P., & Yadav, A. (2006). Using hypermedia for learning complex concepts in chemistry: a qualitative study on the relationship between prior knowledge, beliefs, and motivation. Education and Information Technologies, 11 (1), 33–69.
Palmquist, R. A., & Kim, K. S. (2000). Cognitive style and on‐line database search experience as predictors of Web search performance. Journal of the Association for Information Science and Technology, 51 (6), 558-566.
Saastamoinen, M., & Järvelin, K. (2017). Relationships between work task types, complexity and dwell time of information resources. Journal of Information Science, 44 (2), 265–284.
Saastamoinen, M., Kumpulainen, S., & Järvelin, K. (2012). Task complexity and information searching in administrative tasks revisited. In Proceedings of the 4th Information Interaction in Context Symposium, August 21-24, (pp. 204-213). New York: ACM.
Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 72, 67-78.
Shih, Y. C., Huang, P. R., Hsu, Y. C., & Chen, S. Y. (2012). A complete understanding of disorientation problems in web-based learning. Turkish Online Journal of Educational Technology, 11 (3), 1-13.
Smith, P. A. (1996). Towards a practical measure of hypertext usability. Interacting with computers, 8 (4), 365-381.
Vincente, K. I., Hayes, B. C., & Williges, R. C. (1987). Assaying and isolating individual differences in searching a hierarchical file system. Human Factors, 29 (3),349-359.
Zhang, Y. (2012). The Impact of task complexity on people's mental models of medlineplus. Information Processing & Management, 48 (1), 107-119.