نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خوزستان در مورد گروه‌های سنی مناسب، کمیّت و کیفیت داستان‌های واقعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاعرسانی

2 استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

3 استادیار علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

این پژوهش به بررسی دیدگاه‌های مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان پیرامون گروه‌های سنی مناسب، کمیّت، و کیفیت داستان‌های واقعی موجود در کتابخانه‌های این استان پرداخته است. جامعۀ مورد مطالعه، 98 مربی کانون در سال 1386- 1387 میباشد. روش تحقیق، پیمایشی، از نوع توصیفی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس. انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که 8/33 درصد مربیان کانون، گروه‌های سنی «د» و «ه» را بهعنوان مناسب‌ترین گروه سنی برای داستان‌های عاشقانه )عاطفی)؛ 2/41 درصد مربیان گروه‌های سنی «الف»، «ب»، و «ج» را برای داستان¬های حیوانی؛ و 35 درصد هم گروه‌های سنی «ج» و «د» را برای انواع دیگر داستان‌ها مناسب دانسته‌اند. از نظر کمّی، از میان 11 نوع داستان واقعی، 5 نوع کمیّت بسیار ضعیف (46 درصد)، 4 نوع کمیّت متوسط (36 درصد)، 1 نوع کمیّت بسیار قوی (9 درصد)، و 1 نوع کمیّت قوی (9 درصد) دارند. از لحاظ کیفی، از میان 11 نوع داستان واقعی، 8 نوع کیفیت متوسط (73 درصد)، 1 نوع کیفیت ضعیف (9 درصد)، 1 نوع کیفیت بسیار قوی (9 درصد) و 1 نوع کیفیت قوی (9 درصد) دارند. در پایان پژوهش بهمنظور ارتقای وضعیت مجموعة این کتابخانه‌ها و افزایش میزان علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به مطالعة داستانهای واقعی پیشنهادهایی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها