مقایسه عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی و چاپی در کتاب‌های کودکان و نوجوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف: مقایسه میزان همگونی یا ناهمگونی عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی با فیپای چاپ‌شده در کتاب‌های کودکان و نوجوانان.
روش‌شناسی: عناصر اطلاعاتی رکوردهای کتاب‌شناختی کتاب‌های کودکان نرم‌افزار رسا در کتابخانه ملی با عناصر اطلاعاتی فیپای چاپ‌شده در کتاب‌های کودکان و نوجوانان از 1387 تا 1392 به‌روش پیمایشی- تطبیقی و با کمک سیاهه وارسی مقایسه شدند.
یافته‌ها: بیشترین میزان همگونی به‌ترتیب، در عنصر اطلاعاتی انواع عنوان در بخش عنوان (8/97%)، وضعیت نشر در بخش محل نشر (97%)، مشخصات ظاهری و یادداشت در بخش شابک (۹۶%)، فهرست تحلیلی در بخش شماره دیویی (۶/۹۴%)، و سرشناسه در بخش نام شخص (8/73%) مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: میزان همگونی عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی و فیپای چاپ‌شده کتاب‌های کودکان به‌نسبت وضعیت مطلوبی دارد. ضروری است کتابخانه ملی ایران به فهرست‌نویسی کتاب‌های کودکان توجه ویژه‌ای داشته باشد. همچنین، در گروه فهرست‌نویسی کودکان، ضمن استفاده مؤثرتر از متخصصان موضوعی، لازم است به مسئله آموزش هدفمند و مستمر در این حوزه توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Compare the Bibliographic Information Elements of E-CIP (FIPA) and Printed FIPA in Books for Children and Adolescents

نویسندگان [English]

  • M. Khatiri 1
  • R. Khanipour 2
1 Expert in National Library and Archives of Iran
2 Assistant Professor, National Library and Archives of Iran
چکیده [English]

Purpose: Comparing the homogeneity/heterogeneity rate of information elements of electronic and print FIPA in books published for children in National Library and Archives of I.R of IRAN
Methodology: expressive software agents bibliographic records of children and adolescent's books in the National Library since 1387 to 1392 with data elements CIP published in children and adolescents books were compared in comparative survey method. The checklist was used to collect the data.
Findings: The most homogenous title information element (title) with % 97/8 , in publishing the information element was 97% in the place of publication, 96% in part of the physical description and note and the ISBN, 94/6 percent in the analytical part of DDC numbers, and 73/8 percent in the heading section (name of person).
Conclusion: The standardization of data elements of electronic CIP and published CIP of children's books is fairly in good condition. Iran's National Library will be attentive to cataloging children books. Also in Children Cataloging group, the more effective use of subject specialists needs more attention paid to the issue of targeted and continuous training in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliographic data elements
  • ECIP
  • Children's published books
  • National library of Iran
بابازاده، شهلا (1387). کتابخانه کودکان و نوجوانان: خدمات ویژه در کتابخانه ملی ایران. کتاب ماه کلیات، 12 (1)، 78-81.
بزرگی، اشرف‌السادات (1377). بررسی میزان سازگاری عنوان‌ها و موضوعهای کتابهای فارسی منتشرشده در ایران در فاصله سالهای ۱۳۶۵ – ۱۳۷۵. پایاننامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
خانسفید، مرضیه (1391). مقایسه عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی با فیپای چاپ‌شده در صفحه حقوق کتاب در کتاب‌های منتشرشده فارسی از ابتدا تا 1390 در کتابخانه ملی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.
داریوش نیاکان، ‌لادن؛ جان‌محمدی، مریم (۱۳۸۷). بررسی میزان صحت شماره‌های رده کنگره در فیپای کتاب‌های فارسی منتشره سال‌های ۱۳۸۰–۱۳۸۴ موجود در کتابخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ۴۲ (۴۷)، 93-112.
ربیعی، محبوبه (1389). مقایسه عناصر اطلاعاتی در پیشینه‌های فهرست‌نویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرست‌نویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
عزیزیان، نرگس‌خاتون (1383). بررسی میزان همگونی عناصر اطلاعاتی در فهرست‌نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی ایران بین سال‌های 1377-1380. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
محفوظی، مصطفی (138۸). بررسی کیفیت فهرست‌نویسی تحلیلی و رده‌بندی کتاب‌های عربی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های 1380- 1386. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
مداحی، فریده (1390). برخی کاستی‌های فهرست‌نویسی پیش از انتشار (فیپا). کتاب ماه کلیات، 14 (9)، 100-103.
نشاط، نرگس (1381). میزان همگونی فهرستنویسی منابع ایرانشناسی کتابخانههای دانشگاهی و مراکز پژوهشی تهران با کتابخانه ملی ایران. پایاننامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
نشاط، نرگس؛ حری، عباس (1383). کتابخانه‌های آموزشگاهی در مدرسه کتابخانه مدار. تهران: شبکه کتاب.

Abd Manaf, Z., & Abdul Rahman, R. (2006). Examining the quality of National Library of Malaysia (NLM) Cataloguing In Publication (CIP) records. Library Review, 55 (6), 363-373.
Shin, H. (2003). Quality of Korean cataloging records in shared databases. Cataloging & Classification Quarterly, 36 (1), 55-90.