رفتار جستجوی اطلاعات دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به تجربه، هوش فضایی، و پیچیدگی وظیفه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و دبستان، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: شناخت تفاوت رفتار جستجوی اطلاعات دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به تجربه و هوش فضایی آنها در وظایف ساده و پیچیده.
روش‌شناسی: روش پژوهش کمّی و از نوع مقایسه‌ای است. برای گرد‌آوری اطلاعات جمعیت‌شناختی و سنجش تجربه از پرسشنامه و برای گردآوری داده‌ها از روش مشاهده و تحلیل گزارش‌های تراکنش کاربران استفاده شد. از آزمون‌های اکستروم و همکاران (1976) نیز برای سنجش هوش فضایی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش 85 دانش‌آموز دختر (14 و 15 ساله) پایه هشتم و نهم دوره متوسطه مدرسه دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1395-1396 بود. آزمودنی‌ها دو وظیفه کاری را در دو وب‌سایت آموزشی رشد و جستار جستجو کردند و اطلاعات مربوط به رفتار جستجوی آنان ثبت و ذخیره شد.
یافته‌ها: میانگین نمره چهار متغیر رفتار جستجوی اطلاعات، یعنی طول پرسش جستجو، فرمول‌بندی مجدد پرسش جستجو، صفحات نتایج مشاهده‌شده، و پیوندهای مشاهده‌شده در وظایف ساده کمتر از وظایف پیچیده بود. همچنین، دانش‌آموزان با هوش فضایی کم، میزان کمتری از این چهار متغیر را نسبت به دانش‌آموزان با هوش فضایی متوسط و بالا داشته‌اند. به‌عبارتی، میزان تعامل کاربران با هوش فضایی بالا و متوسط با وب‌سایت‌ها بیشتر بوده است.
نتیجه‌گیری: شناخت رفتار جستجوی اطلاعات دانش‌آموزان و عوامل مؤثر بر آن به طراحان سامانه‌های اطلاعاتی در طراحی وب‌سایت‌هایی متناسب با نیازهای این گروه کاربر با توجه به ویژگی‌های آنها کمک می‌کند. همچنین، می‌توان سامانه‌های بازیابی شخصی‌سازی‌شده با درنظرگرفتن ویژگی‌های شناختی مانند هوش فضایی ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Difference in the Information Searching Behavior of High School Students regarding to their Experience and Spatial Intelligence in Simple and Complex Search Tasks

نویسندگان [English]

  • F. naghib 1
  • M. Mirzabeigi 2
  • M. Alborzi 3
1 MA, Knowledge and Information Science, Shiraz University
2 Assistant Professor, knowledge and information science, Shiraz University
3 Associate Professor, Pre-school and Elementary Education, Shiraz University
چکیده [English]

Purpose: This research aims to identify the difference in the information searching behavior of high school students regarding to their experience and spatial intelligence in simple and complex tasks.
Methodology: This is a fundamental research following a comparative research design, A questionnaire was used to collect demographic information and measure the experience. Also, the method of view and analysis of users' transaction reports was another tool for gathering data. To measure spatial intelligence, Ekstrom, French, Harman and Durman (1976) Tests were used. the population of research consisted of 90 female students (14 and 15 years old) of the 8th and 9th grades who studied in the school of Shiraz University. Participants searched two search tasks on Roshd and Jostar educational websites, and the findings of their searching behavior were recorded.
Findings: The results of the study showed that average of four variables of the searching behavior including the query length, the reformulation, the result pages and the links in the simple tasks, were less than the complex ones. Also, students with low spatial intelligence have a lower average of these four variables than medium and high school students. In other words, users with medium and high spatial intelligence had more interaction with websites.
Conclustion: Investigating the information searching behavior of students and it's affecting factors help information systems' designers to design websites that are compatible with users' needs according to their features. Also, personalized retrieval systems can be create which cognitive features such as spatial intelligence were considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information searching behavior
  • Searching experience
  • spatial intelligence
  • high school students
علی‌پور، ریکا (1385). بررسی الگوی رفتار جستجو و اطلاع‌یابی نوجوانان دبیرستانی شهر تهران در استفاده از اینترنت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
فتاحی، رحمت‌الله؛ صابری، مریم؛ و دخت‌عصمتی، محدثه (1388). بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانش‌آموزان دوره راهنمایی در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن. در مهری پریرخ و شعله ارسطورپور، کتابخانه‌های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی – یادگیری. همایش ملی کتابخانه‌های آموزشگاهی، 3-4 اردیبهشت، (ص 641-661). تهران: کتابدار.

Aula, A. (2003). Query Formulation in Web Information Search. In ICWI (pp. 403-410). Retrieved October 31, from https://pdfs.semanticscholar.org/594a/09ec87bd38c79b7480054385aa495d51cdab.pdf
Belkin, N. J., Cool, C., Stein, A., & Thiel, U. (1995). Cases, scripts, and information-seeking strategies: on the design of interactive information retrieval systems. Expert systems with applications, 9 (3), 379-395.
Blustein, J., Ahmed, I., Parvaiz, H., Fu, C. L., Wang, C., Chapman, A. S., et al. (2009). Impact of spatial visualization aptitude on WWW navigation. The Ergonomics Open Journal, 2, 80-87.
Borgman, C. L. (1986). The user’s mental model of an information-retrieval system–an experiment on a prototype online catalog. International Journal of Man-Machine Studies, 24 (1), 47-64.
Branch, J. L. (2003). Instructional intervention is the key: Supporting adolescent information seeking. School Libraries Worldwide, 9 (2), 47-61.
Carroll, J. B. (1993). Human cognitive abilities: a survey of factor-analytic studies. Cambridge: Cambridge University Press.
Chau, M., Fang, X., & Yang, C. C. (2007). Web searching in Chinese: a study of a search engine in Hong Kong. Journal of the Association for Information Science and Technology, 58 (7), 1044-1054.
Chen, C., & Rada, R. (1996). Interacting with hypertext: a meta-analysis of experimental studies. Human-Computer Interaction, 11 (2), 125-156.
Chung, J. S., & Neuman, D. (2007). High school students' information seeking and use for class projects. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (10), 1503-1517.
Downing, R. E., Moore, J. L., & Brown, S. W. (2005). The effects and interaction of spatial visualization and domain expertise on information seeking. Computers in Human Behavior, 21 (2), 195-209.
Torres, S. D., Weber, I., & Hiemstra, D. (2014). Analysis of search and browsing behavior of young users on the web. ACM Transactions on the Web (TWEB), 8 (2). Retrieved November 23, 2018, from http://wwwhome.cs.utwente.nl/~hiemstra/papers/tweb2014.pdf
Ekstrom, R. B., French, J. W., Harman, H. H., & Dermen, D. (1976). Manual for kit of factor-referenced cognitive tests. Princeton, NJ: Educational testing service.
Fidel, R., Davies, R. K., Douglass, M. H., Holder, J. K., Hopkins, C. J., Kushner, E. J., et al. (1999). A visit to the information mall: Web searching behavior of high school students. Journal of the Association for Information Science and Technology, 50 (1), 24.
Ford, N., Eaglestone, B., Madden, A., & Whittle, M. (2009). Web searching by the “eneral public”: an individual differences perspective. Journal of Documentation, 65 (4), 632-667.
Gardner, H. (2011). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. New York, NY: Basic books.
Guinee, K., Eagleton, M. B., & Hall, T. E. (2003). Adolescents' internet search strategies: Drawing upon familiar cognitive paradigms when accessing electronic information sources. Journal of Educational Computing Research, 29 (3), 363-374.
Gwizdka, J., & Spence, I. (2006). What can searching behavior tell us about the difficulty of information tasks? A study of web navigation. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 43 (1), 1-22.
Gwizdka, J., & Spence, I. (2007). Implicit measures of lostness and success in web navigation. Interacting with Computers, 19 (3), 357-369.
Ingwersen, P. (1992). Information Retrieval Interaction. London: Taylor Graham.
Jacobson, T., & Fusani, D. (1992). Computer, system, and subject knowledge in novice searching of a full text, multifile database. Library and Information Science Research, 14 (1), 97-106.
Jansen, B. J., & Spink, A. (2005). How are we searching the World Wide Web? A comparison of nine search engine transaction logs. Information processing & management, 42 (1), 248-263.
Karanam, S., van Oostendorp, H., Sanchiz, M., Chevalier, A., Chin, J., & Fu, W. T. (2015). Modeling and predicting information search behavior. In Proceedings of the 5th international conference on web intelligence, mining and semantics, July 13-15. Retrieved October 23, 2018, from https://www.researchgate.net/publication/283265446_Modeling_and_predicting_information_search_behavior
Li, Y., & Belkin, N. J. (2010). An exploration of the relationships between work task and interactive information search behavior. Journal of the Association for Information Science and Technology, 61 (9), 1771-1789.
Marchionini, G. (1997). Information seeking in electronic environments (chap. 9). New York, NK: Cambridge university press.
Mohler, J. L. (2008). A review of spatial intelligence research. Engineering Design Graphics Journal, 72 (3), 19-30.
Pak, R., Rogers, W. A., & Fisk, A. D. (2006). Spatial intelligence subfactors and their influences on a computer-based information search task. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 48 (1), 154-165.
Palmquist, R. A., & Kim, K. S. (2000). Cognitive style and on‐line database search experience as predictors of web search performance. Journal of the American Society for Information Science, 51 (6), 558-566.
Puerta Melguizo, M. C., Vidya, U., & van Oostendorp, H. (2012). Seeking information online: the influence of menu type, navigation path complexity and spatial intelligence on information gathering tasks. Behaviour & Information Technology, 31 (1), 59-70.
Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 72, 67-78.
Wang, P., Hawk, W. B., & Tenopir, C. (2000). Users’ interaction with world wide web resources: an exploratory study using a holistic approach. Information Processing & Management, 36 (2), 229-251.
Wersig, G. (1975). Future main trends of information systems and their implications for specialization of information personnel. Frankfurt, Germany: Deutsche Gesellschaft fur Dokumentation.
Yakimanskaya, I. S. (1991). The development of spatial thinking in schoolchildren. Soviet Studies in Mathematics Education (Vol. 3). National Council of Mathematics, 1906 Association Drive, Reston, VA 22091. Chicago Univ., IL. Retrieved October 31, from https://www.researchgate.net/publication/234676181_The_Development_of_Spatial_Thinking_in_Schoolchildren_Soviet_Studies_in_Mathematics_Education_Volume_3
Zhang, H., & Salvendy, G. (2001). The implications of visualization intelligence and structure preview design for web information search tasks. International Journal of Human-Computer Interaction, 13 (1), 75-95.