تحلیل گرایش موضوعی گزیده مقالات ایفلا در مقایسه با اولویت‌های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 معاون اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

3 رئیس گروه سازماندهی منابع غیرکتابی اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: تعیین خط‌مشی برای انتخاب، ترجمه، و انتشار گزیده مقالات ایفلا در راستای اولویت‌های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی است و با روش تحلیل محتوای موضوعی و سپس ارزیابی مقایسه‌ای انجام شد. جامعه پژوهش455 مقاله ترجمهشده همایش‌های سالانه ایفلاست که بین سال‌های 2000تا 2015در گزیده مقالات ایفلا منتشرشده یا در دست انتشار است و نیز فهرست اولویت‌های پژوهشی سازمان که75 عنوان است. در مرحله گردآوری اطلاعات، عناوین و چکیده مقالات و عناوین اولویت‌های پژوهشی سازمان به‌شکل کلمه‌به‌کلمه تحلیل شد و فهرستی از مفاهیم موضوعی مقالات، استخراج شد. سپس، مفاهیم موضوعی استخراج‌شده با سرعنوان‌های موضوعی فارسی و اصطلاحنامه اصفا مستندسازی شد و موضوعات در مقوله‌های موضوعی لیزا دسته‌بندی شد. درنهایت، مقولههای موضوعی گزیده مقالات ایفلا با اولویت‌های پژوهشی سازمان مقایسه شد.
یافته‌ها:از میان مقوله‌های موضوعی اختصاص‌یافته به گزیده مقالات ایفلا، بیشترین فراوانی به «مواد کتابخانه‌ای» با 71 فراوانی (6/15%) و کمترین به «ساختمان کتابخانه» و «خواندن و سواد» با 4 فراوانی (88/0%) تعلق داشت. در اولویت‌های پژوهشی سازمان «مدیریت سازمان» با 17 فراوانی (23%) بیشترین و «کنترل کتاب‌شناختی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، و «خواندن و سواد» به‌طور مشترک با 1 فراوانی (1%) کمترین فراوانی را داشته‌اند. بیشترین درصد فراوانی پوشش موضوعی در گزیده مقالات ایفلا با 6/15% مربوط به «مواد کتابخانه‌ای» است؛ درحالی‌که در اولویت‌های پژوهشی «مدیریت سازمان» با 23% بیشترین درصد فراوانی را به‌خود اختصاص داده است. «مدیریت پیشینه‌ها» در هر دو جامعه پژوهشی فراوانی صفر داشت.
نتیجهگیری: گزیده مقالات ایفلا و اولویت‌های پژوهشی سازمان در مقوله‌های «کاربردها و کاربران کتابخانه»، «مواد کتابخانه‌ای»، «مدیریت سازمان»، و «دانش و یادگیری» بیشترین اختلاف فراوانی را دارند که نشان‌دهنده تفاوت پوشش موضوعی در آنهاست و باید در انتخاب مقالات برای ترجمه به این امر توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Subject Analysis of IFLA Paper Selections Compared to NLAI Research Priorities

نویسندگان [English]

  • R. Khanipour 1
  • M. Ghorbani 2
  • S. Faal 3
1 Director General of Research and Education Department of NLAI
2 Vice President of Research and Education Department of NLAI
3 PhD student of Knowledge & Information Science & Head of Non-book Resources Organizing Section of NLAI
چکیده [English]

Purpose: Determine the policy for selecting, translating and publishing selected IFLA articles in line with research priorities of the organization. Methodology was content analysis and comparative evaluation. The research community of 455 articles between 2000 and 2015 selected IFLA articles and research priorities list of the organization includes 75 titles. First, the titles and abstracts of the research articles and research priorities of the organization were analyzed literally. Then the list of subject concepts extracted from the articles and priorities was documented with the subject headings of the Persian language and the ISFA thesaurus and classified in the subject categories of Lisa and their subject-oriented topics were compared together.
Findings: In the selection of IFLA articles, the highest frequency was related to the thematic category of library materials with a frequency of 71 (15.6%) and library and reading (literacy) categories with the frequency of 4 (0.81) had the lowest abundance. In the research priorities of the organization, the organization (management) with the frequency of 17 (23%) had the highest frequency and the categories of bibliographic control, information and communication technology, and reading (literacy) had the lowest frequency of one (1%).
Conclusion: IFLA Paper Selections and NLAI Research Priorities have the moste different frequencies in libraries applications and users, library materials, organization management, and knowledge and learning. This shows they have different subject coverage, so it is necessary to pay attention to select papers for translating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subject Analysis
  • IFLA Selected Papers
  • Research Priorities
  • National Library and Archives of IR of IRAN
اکبری‌داریان، سعیده؛ محمدی، فرناز؛ و شاکری، صدیقه (1391). تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23 (3)، 84-97.
سپهر، فرشته؛ شادمان‌فر، سمانه (1389). تحلیل محتوای همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال 79 تا پایان سال 89. دانش‌شناسی، 2 (4)، 25-38.
سیدین، سیدمهرداد؛ باب‌الحوائجی، فهیمه (1388). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سال‌های 1372-1386. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی ، 15 (1)، 95-128.
علیپور، امید؛ خاصه، علی‌اکبر (1390). تحلیل محتوای کارگاه‌ها و همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران دوره سوم 1386-1388، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14 (4)، 9-34.
فضل‌ الهی، سیف‌اله؛ ملکی توانا، منصوره (1389). روش‌شناسی تحلیل محتوا، با تأکید بر تکنیک‌های خوانایی‌سنجی و تعیین ضریب درگیری متون. پژوهش، 2 (1)، 71-94.
وزیرپور کشمیری، مهردخت؛ سه‌دهی، مریم؛ و صابری، محمدکریم (1391). تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380-1386. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23 (1)، 112-129.
Aharony, N. (2011). Library and information science research areas: a content analysis of articles from the top 10 journals 2007–8. Journal of Librarianship and Information Science, 44 (1) 27–35.
Chu, H. (2015). Research methods in library and information science: a content analysis. Library & Information Science Research, 37 (1), 36-41.
Davies, K. (2012). Content analysis of research articles in information systems (LIS) Journals. Library and Information Research, 36 (112), 16-28.
Julien, H., Pecoskie, J., & Reed, K. (2011). Trends in information behavior research, 1999–2008: a content analysis. Library & Information Science Research, 33 (1), 19-24.
Majhi, S., Jal, C., & Maharana, B. (2016). Content analysis of Journal articles on Wiki in Science Direct Database. Library Philosophy and Practice (e-journal). Retrived December 23, 2017, from http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1331
Rodrigues, R. S., Taga, V., & Passos, M .F. (2016). Research articles about Open Access Indexed by Scopus: a content analysis. Retrived December 23, 2017, from https://doi.org/10.3390/publications4040031
Shadanpoor, F., Moghadami, A., & Khanipour, R. (2016) Research priorities setting for the National Library and Archives of the Islamic republic of IRAN. Library Philosophy and Practice (e-journal) Retrieved December 23, 2017, from http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1386
Vakkari, P., Jarvellin, K., & Tumaala, A. (2014). Evolution of Library and Information Science, 195-2005: Content analysis of journal articles. Journal of the Association for information science and technology, 65 (7), 1446–1462.