ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ سنجش عوامل ساختاری اثرگذار بر سرقت علمی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: سنجش اعتبار پرسشنامه عوامل ساختاری اثرگذار بر سرقت علمی دانشجویان از نظر روایی محتوایی و سازه و پایایی.
روش‌شناسی: از روش روایی‎سنجی محتوایی سه‌لایه برای بررسی روایی محتوایی، از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه، و از روش دونیم‌کردن برای پایایی پرسشنامه استفاده شده‎ است. 10 تن از متخصصان علم اطلاعات، علوم اجتماعی، و علوم ارتباطات نمونه آماری برای بررسی محتوایی و 540 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‎های جامع کشور (36 دانشگاه) نمونه جامعه آماری برای بررسی روایی سازه انتخاب شدند.
یافته‎ها: روایی محتوایی در سه ‎لایه تأیید شد. سازه‎های اصلی پرسشنامه (لایه یک) و سازه‎های فرعی و گویه‎های آن (لایه دو) براساس کدهای باز، محوری، و انتخابی یک پژوهش کیفی تنظیم شد. در لایه سوم، روایی محتوایی کل سؤال‎ها با شاخص روایی محتوایی سی‌‌وی‌آی 875/0 محاسبه شد. روایی سازه نیز به‌روش مدل‎یابی معادلات ساختاری با نرم‎افزار لیزرل بررسی شد و هفت مدل اندازه‎گیری انعکاسی به تعداد سازه‎های اصلی پرسشنامه ارائه شد. ضریب پایایی پرسشنامه به‌روش دونیم‌کردن 855/0 محاسبه شد که پایایی مطلوبی را نشان می‌داد.
نتیجه‎گیری: درمجموع، دو سازه فرعی "کثرت توجیهات" که با سؤال‌های 45 و 46 و "اجتناب از افشاء" که با سؤال‌های 74 و 75 سنجش می‌شد از عوامل تأثیرگذار بر سرقت علمی کنار گذاشته شد. همچنین، 10 سؤال دیگر از سایر عوامل پذیرفته نشد و روی‌هم‌رفته 14 سؤال از روایی سازه کنار گذاشته شد. درنهایت، پرسشنامه از 104 سؤال به 90 سؤال کاهش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of a Questionnaire for Measurement of Structural Factors Affecting University Student’s Plagiarism

نویسنده [English]

  • Mahdi Shaghaghi
چکیده [English]

Purpose: The main aim of the research was to validate a questionnaire that had constructed on the basis of a qualitative research about structural factors affecting plagiarism in Iran, with content and construct validity measures and reliability scales.
Methodology: Three-layer method and CVI procedure were used for evaluating content validity of the questionnaire. Besides, confirmatory factor analysis was used for evaluating construct validity of the tool. Then, split-half method was used for evaluating reliability of the questionnaire. SPSS and LISREL software were used for the analysis. Sample of study was graduate students of central universities of all provinces in Iran (n=540) that selected by means of multi-stage cluster sampling method and systematic method in each selected cluster.
Findings: results showed that on the basis of three step evaluation method and Content Validity Index (CVI) of the questionnaire was 0.875, content validity of the questionnaire was acceptable. Then, 7 reflective measurement models were offered for construct validity evaluation. Two secondary factor and 14 questions were eliminated from questionnaire because of their unacceptable output measures of tvalue, path coefficient and R2. Reliability measure of the tool estimated 0.855 (> 0.7).
Conclusion: Two peripheral factors namely “frequency of justifications” (with questions 44 & 45) and “avoidance of disclosure” (with questions 74 & 75) understood as unacceptable factors affecting plagiarism. 10 questions from other factors recognized as unacceptable and in total, 14 questions were eliminated and the questionnaire was reduced to 90 questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plagiarism
  • Information ethics
  • Confirmatory factor analysis
  • Questionnaire
  • Construct validity
  • Content validity
  • Reliability
اجاقی، رضوان؛ کیوان‎آرا، محمود؛ چشمه‎سهرابی، مظفر؛ و پاپی، محمود (1390). تحلیل آسیب‌شناسی تقلب و سرقت علمی: براساس یک تحقیق کیفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11 (9)، 1063-1073.
توکل، محمد؛ ناصری‎راد، محسن (1388). دستبرد علمی با تبیینی از جامعه‎شناسی علم. اخلاق در علوم و فناوری، 4 (3-4)، 1-16.
حاجی‎زاده، ابراهیم؛ اصغری، محمد (1390). روشها و تحلیلهای آماری با نگاه به‌روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
حری، عباس (1362). تحلیل استنادی و شباهت‌های آن با علم الحدیث. نشر دانش، 4 (2)، 11-17.
دوتویت، استفان؛ دوتویت، مارتیلدا (1392). لیزرل محاورهای: راهنمای کاربران (علی دلاور، حسن‎علی ویس‎کرمی، و محمد زرین‎جویی، مترجمان). تهران: ارسباران.
زمانی، بی‎‎بی عشرت؛ عظیمی، سیدامین؛ و سلیمانی، نسیم (1392). شناسایی و اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر سرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 19 (1)، 91-110.
شقاقی، مهدی (1395). طراحی مدل توسعه اخلاق اطلاعات میان دانشجویان ایران. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران، تهران.
فرامرز قراملکی، احد (1394). سرقت علمی: رهیافت سازمانی. اخلاق علوم تربیتی و روان‌شناسی، 1 (2)، 5-19.
قیومی، منصور؛ فعال ‎قیومی، علی (1390). تحلیل آماری با استفاده از SPSS . تهران: منصور مؤمنی.
عمیدی، علی (1393). نظریه نمونهگیری و کاربردهای آن (جلد اول). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
مردانی، امیرحسین؛ ناخدا، مریم؛ شمسی گوشکی، احسان؛ و نوروزی، علیرضا (1396). عوامل مؤثر گزارش‎شده برای سوء رفتارهای پژوهشی در تحقیقات ایران. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 10 (1)، 243-257.
منصوریان، یزدان (1389). سرقت علمی و روش‎های پیشگیری از آن. رشد مدرسه فردا، 17 (1)، 6-9.
نظری توکلی، سعید (1396، آبان). سرقت علمی از مبارزه با معلول تا شناخت علت‎ها. مقاله ارائه‌شده در اولین کنگره بین‎المللی اخلاق در علوم و فناوری، تهران
Baird, C., & Dooey, P. (2014). Ensuring effective student support in higher education alleged plagiarism cases. Innovative Higher Education, 39 (5), 387-400. DOI 10.1007/s10755-014-9285-4
Bouman, K. W. (2009). A phenomenological investigation of college students' construction and representation of plagiarism. Unpublished doctoral dissertation, Indiana university, Pennsylvania.
Cressey, D. R. (1953). Other people’s money: a study in the social psychology of embezzlement. Glencoe: The Free Press.
Ehrich, J., Howard, S. J., Mu, C., & Bokosmaty, S. (2016). A comparison of Chinese and Australian university students' attitudes towards plagiarism. Studies in Higher Education, 41 (2), 231-246. DOI: 10.1080/03075079.2014.927850
Eving, H., Anast, A., & Roehling, T. (2016). Addressing Plagiarism in online programmes at a health sciences university: a case study. Assessment & Evaluation in Higher Education, 41 (4), 575-585. DOI: 10.1080/02602938.2015.1033612
Gullifer, J. M., & Tyson, G. A. (2014). Who has read the policy on plagiarism? Unpacking students’ understanding of plagiarism. Studies in Higher Education, 39 (7), 1202-1218. DOI: 10.1080/03075079.2013.777412
Halupa, C. M., Breitenbach, E., & Anast, A. (2016). A self-plagiarism intervention for doctoral students: a qualitative pilot study. Journal of Academic Ethics, 14 (3), 175-189. DOI: 10.1007/s10805-016-9262-x
Ho, J. K. K. (2015). An exploration of the problem of plagiarism with the cognitive mapping technique. Systems Research and Behavioral Science, 32 (6), 735-742. DOI: 10.1002/sres.2296
Kaposi, D., & Dell, P. (2012). Discourses of plagiarism: Moralist, proceduralist, developmental and inter-textual approaches. British Journal of Sociology of Education, 33 (6), 813-830. Retrieved April 28, 2018, from http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2012.686897
Lau, G. K. K., Yuen, A. H. K., & Park, J. (2013). Toward an analytical model of ethical decision making in plagiarism. Ethics & Behavior, 23 (5), 360–377. DOI: 10.1080/10508422.2013.787360
Liddell, J. (2003). A comprehensive definition of plagiarism. Community & Junior College Libraries, 11 (3), 43-52. DOI: 10.1300/J107v11n03_07
Love, P. G., & Simmons, J. (1998). Factors influencing cheating and plagiarism among graduate students in a college of education. College Student Journal, 32 (2), 539-550.
Ngo, M. N. (2016). Eliminating plagiarism in programming courses through assessment design. International Journal of Information and Education Technology, 6 (11), 873-879. DOI: 10.7763/IJIET.2016.V6.808
Olt, M. R. (2007). A new design on plagiarism: Developing an instructional design model to deter plagiarism in online courses. Unpublished doctoral dissertation, Capella University, Minneapolis, Minnesota, U.S.
Powell, L., & Singh, N. (2016). An integrated academic literacy approach to improving students’ understanding of plagiarism in an accounting course. Accounting Education, 25 (1), 14-34. DOI: 10.1080/09639284.2015.1133311
Sonfield, M. C. (2014). Academic plagiarism at the faculty level: Legal versus ethical Issues and a case study. Journal of Academic Ethics, 12 (2), 75-87. DOI: 10.1007/s10805-014-9205-3
Tabirca, A., & Radu, V. (2015). Ways to detect plagiarism in academic research. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 17 (2), 76-87.
The plagiarism spectrum. (n.d.). Retrieved April 28, 2018, from http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism-spectrum/
Types of plagiarism in research. (n.d.). Retrieved April 28, 2018, from http://www.ithenticate.com/resources/infographics/types-of-plagiarism-research
Baird, C., & Dooey, P. (2014). Ensuring effective student support in higher education alleged plagiarism cases. Innovative Higher Education, 39 (5), 387-400. DOI 10.1007/s10755-014-9285-4
Bouman, K. W. (2009). A phenomenological investigation of college students' construction and representation of plagiarism. Unpublished doctoral dissertation, Indiana university, Pennsylvania.
Cressey, D. R. (1953). Other peoples money: a study in the social psychology of embezzlement. Glencoe: The Free Press.
Ehrich, J., Howard, S. J., Mu, C., & Bokosmaty, S. (2016). A comparison of Chinese and Australian university students' attitudes towards plagiarism. Studies in Higher Education, 41 (2), 231-246. DOI: 10.1080/03075079.2014.927850
Eving, H., Anast, A., & Roehling, T. (2016). Addressing Plagiarism in online programmes at a health sciences university: a case study. Assessment & Evaluation in Higher Education, 41 (4), 575-585. DOI: 10.1080/02602938.2015.1033612
Gullifer, J. M., & Tyson, G. A. (2014). Who has read the policy on plagiarism? Unpacking students understanding of plagiarism. Studies in Higher Education, 39 (7), 1202-1218. DOI: 10.1080/03075079.2013.777412
Halupa, C. M., Breitenbach, E., & Anast, A. (2016). A self-plagiarism intervention for doctoral students: a qualitative pilot study. Journal of Academic Ethics, 14 (3), 175-189. DOI: 10.1007/s10805-016-9262-x
Ho, J. K. K. (2015). An exploration of the problem of plagiarism with the cognitive mapping technique. Systems Research and Behavioral Science, 32 (6), 735-742. DOI: 10.1002/sres.2296
Kaposi, D., & Dell, P. (2012). Discourses of plagiarism: Moralist, proceduralist, developmental and inter-textual approaches. British Journal of Sociology of Education, 33 (6), 813-830. Retrieved April 28, 2018, from http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2012.686897
Lau, G. K. K., Yuen, A. H. K., & Park, J. (2013). Toward an analytical model of ethical decision making in plagiarism. Ethics & Behavior, 23 (5), 360–377. DOI: 10.1080/10508422.2013.787360
Liddell, J. (2003). A comprehensive definition of plagiarism. Community &Junior College Libraries, 11 (3), 43-52. DOI: 10.1300/J107v11n03_07
Love, P. G., & Simmons, J. (1998). Factors influencing cheating and plagiarism among graduate students in a college of education. College Student Journal, 32 (2), 539-550.
Ngo, M. N. (2016). Eliminating plagiarism in programming courses through assessment design. International Journal of Information and Education Technology, 6 (11), 873-879. DOI: 10.7763/IJIET.2016.V6.808
Olt, M. R. (2007). A new design on plagiarism: Developing an instructional design model to deter plagiarism in online courses. Unpublished doctoral dissertation, Capella University, Minneapolis, Minnesota, U.S.
Powell, L., & Singh, N. (2016). An integrated academic literacy approach to improving students understanding of plagiarism in an accounting course. Accounting Education, 25 (1), 14-34. DOI: 10.1080/09639284.2015.1133311
Sonfield, M. C. (2014). Academic plagiarism at the faculty level: Legal versus ethical Issues and a case study. Journal of Academic Ethics, 12 (2), 75-87. DOI: 10.1007/s10805-014-9205-3
Tabirca, A., & Radu, V. (2015). Ways to detect plagiarism in academic research. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 17 (2), 76-87.
The plagiarism spectrum. (n.d.). Retrieved April 28, 2018, from http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism-spectrum/
Types of plagiarism in research. (n.d.). Retrieved April 28, 2018, from http://www.ithenticate.com/resources/infographics/types-of-plagiarism-research