تحلیل انتقادی نسبت فلسفه اطلاعات و علم کتابداری و اطلاع‌رسانی براساس دیدگاه لوچیانو فلوریدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: تولید دانش درخودنگرانه در علم کتابداری و اطلاع‌رسانی و تقویت مبانی نظری آن از طریق بررسی ارتباط و تعامل بین فلسفه اطلاعات با علم کتابداری و اطلاع‌رسانی.
روش‌شناسی: تحلیل مفهومی آرای لوچیانو فلوریدی درباره نسبت فلسفه اطلاعات با علم کتابداری و اطلاع‌رسانی و ارزیابی انتقادی آن.
یافته‌ها: برای ایجاد مبنای نظری مناسب در علم کتابداری و اطلاع‌رسانی، تفکر فلسفی یک ضرورت است. فلسفه اطلاعات می‌تواند مبنای فکری مناسبی برای علم کتابداری و اطلاع‌رسانی فراهم کند. با وجود این، رابطه فلسفه اطلاعات با علم کتابداری و اطلاع‌رسانی یک‌سویه نیست، بلکه بین آنها رابطه‌ای دوسویه برقرار است. کتابداری و اطلاع‌رسانی در مقام فلسفه کاربردی اطلاعات می‌تواند در توسعه هرچه بیشتر فلسفه اطلاعات، به‌ویژه در حل مسائل کاربردی و اخلاقی سپهر اطلاعات، نقشی فعال ایفا کند.
نتیجه‌گیری: دیدگاه فلوریدی درباره نسبت بین فلسفه اطلاعات با علم کتابداری و اطلاع‌رسانی، گرچه واجد بصیرت‌های مهمی است، لیکن رویکردی حذف‌گرایانه دارد و سایر نحله‌های فکری را کنار می‌گذارد. فلسفه اطلاعات می‏تواند یکی از منابع فکری لازم برای قوام‌‌بخشیدن به مبانی نظری علم کتابداری و اطلاع‌رسانی را فراهم کند، اما یگانه منبع نیست. در مقابل رویکرد حذف‌گرایانه فلوریدی، رویکرد تکثرانگارانه پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه‌ها: لوچیانو فلوریدی، علم کتابداری و اطلاع‌رسانی، فلسفه اطلاعات، معرفت‌شناسی اجتماعی، اطلاعات معنایی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation between Philosophy of Information and LIS According to Luciano Floridi: A Critical Analysis

نویسنده [English]

  • M. Khandan
Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Tehran University
چکیده [English]

Purpose: Analyzing the relation and interaction between philosophy of information and Library and Information Science (LIS) in order to equip it with reflective knowledge and to constitute a reasonable intellectual foundation for it. 
Methodology: Conceptual analysis and critical assessment of Luciano Floridi's thoughts about the relation between philosophy of information and LIS. 
Results: Philosophical reflection is a necessary condition to constitute a reasonable intellectual foundation for LIS. Philosophy of information can provide LIS with such a foundation. However, the relation between these two fields is not unilateral, but mutual. LIS as an applied philosophy of information can play an active role in further development of philosophy of information, especially in resolving practical and ethical problems of infosphere.
Conclusion: Though we can find important insights in Floridi's viewpoints about the relation between philosophy of information and LIS, his approach is eliminative, in that he disregards other intellectual schools than his own philosophy of information. Philosophy of information could be regarded as one of the intellectual resources for constituting theoretical foundation of LIS, but it is not the only resource. In contrast to Floridi's eliminative approach, a more pluralistic approach is suggested.Luciano Floridi, Library and Information Science, Philosophy of Information, Social Epistemology, Semantic Information

کلیدواژه‌ها [English]

  • Luciano Floridi
  • Library and information science
  • Philosophy of Information
  • Social Epistemology
  • Semantic Information
پوپر، کارل ریموند (1368). حدسها و ابطالها؛ رشد شناخت علمی (احمد آرام، مترجم). تهران: انتشار (نشر اثر اصلی 1962).

___________ (1384). شناخت عینی؛ برداشتی تکاملی (احمد آرام، مترجم). تهران: علمی و فرهنگی (نشر اثر اصلی 1972).

حبیبی، رضا (1386). درآمدی بر فلسفه علم. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

خندان، محمد (1388). فلسفه‌ی اطلاعات در نظر لوچیانو فلوریدی و رافائل کاپورو. تهران: چاپار؛ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.

رورتی، ریچارد (1384). فلسفه و امید اجتماعی (عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، مترجمان). تهران: نی (نشر اثر اصلی 1999).

فوکو، میشل (1381). نیچه، فروید، مارکس (افشین جهان‏دیده، مهرداد نورایی، بهنام جعفری، افشین خاکباز و عبدالمحمد روح‏بخشان، مترجمان). تهران: هرمس.

گلدمن، آلوین (1395). معرفت‌شناسی اجتماعی (مهدی رعنائی، مترجم). تهران: ققنوس (نشر اثر اصلی 2006).

معینی علمداری، جهانگیر (1394). زیست ‌جهان و اهمیت آن برای نظریه سیاسی. تهران: رخ‌داد نو.

وایت، مورتون (1345). عصر تجزیه و تحلیل (پرویز داریوش، مترجم). تهران: امیرکبیر؛ فرانکلین (نشر اثر اصلی 1955).

وبستر، فرانک (1390). نظریه‌های جامعه اطلاعات (اسماعیل قدیمی، مترجم). تهران: امیرکبیر (نشر اثر اصلی 2006).

American Psychological Association (2010). Publication manual of the american psychological association. Washington, DC: American Psychological Association.

Brier, S. (1998). Cybersemiotics: a transdisciplinary framework for information studies. BioSystems, 46 (1-2), 185–191.

Brier, S. (2004). Cybersemiotics and the problems of the information-processing paradigm as a candidate for a unified science of information behind library information science. Library Trends, 52 (3), 629–657.

Buckland, M. K. (1991). Information as thing. Journal of the American Society for Information Science, 42 (5), 351-360.

Budd, J. (2001). Knowledge and knowing in library and information science: a philosophical framework. Lanham: The Scarecrow Press.

________ (2005). Phenomenology and information studies. Journal of Documentation, 61 (1), 44-59.

Butler, P. (1961). An introduction to library science. Chicago: Chicago University Press.

Cornelius, I. (1996). Meaning and method in information studies. Norwood: Ablex Publishing Corporation.

Day, R. E. (2005). Poststructuralism and information studies. Annual Review of Information Science and Technology, 39 (1), 575–609.

DeBeer, C. S. (2015). Information science as an interscience: Rethinking science, method and practice. London: Chandos Publishing.

Fallis, D. (2006). Social epistemology and information science. Annual Review of Information Science and Technology, 40 (1), 475–519.

Floridi, L. (2002a). Information informs the field: a conversation with Luciano Floridi. APA Newsletter, 2 (1), 72-77.

_________ (2002b). On defining library and information science as applied philosophy of information. Social Epistemology, 16 (1), 37-49.

__________ (2002c). What is the philosophy of information? Metaphilosophy, 33 (1/2), 123-145.

___________ (2003). Two approaches to the philosophy of information. Minds and Machines, 13 (4), 459–469.

___________ (2004a). Afterword; LIS as applied philosophy of information: a reappraisal. Library Trends, 52 (3), 658-665.

___________ (2004b). From the philosophy of AI to the philosophy of information. Retrieved March 7, 2017, from https://www.academia.edu/attachments/31234482/download_file?st=MTQ5ODM5NTAzNSwxODguMjA5Ljc4LjE5LDc1Mjc5NzQ%3D&s=profile

___________ (2005). Is semantic information meaningful data?. Philosophy and Phenomenological Research, LXX (2), 351-370.

___________ (2008a). A defence of informational structural realism. Synthese, 161 (2), 219-253.

___________ (2008b). Trends in the philosophy of information. In Pieter Adriaans & Johan van Benthem (Eds.). Philosophy of Information (pp. 113-131). Amsterdam: Elsevier.

___________ (2011). The philosophy of information. Oxford: Oxford University Press.

___________ (2013). The ethics of information. Oxford: Oxford University Press.

___________ (2014). The 4th revolution: How the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford University Press.

__________ (2015). Semantic conceptions of information. Retrieved March 7, 2017, from https://plato.stanford.edu/entries/information-semantic

Furner, J. (2004). Information studies without information. Library Trends, 52 (3), 427-446.

Hansson, J. (2005). Hermeneutics as a bridge between the modern and the postmodern in library and information science. Journal of Documentation, 61 (1), 102-113.

Hjørland, B. (1997). Information seeking and subject representation: An activity-theoretical approach to information science. Westport, CT: Greenwood Press.

Searle, J. R. (2014). What your computer can’t know. The New York Review of Books, 61 (15). Retrieved September 14, 2017, from http://static.trogu.com/documents/articles/palgrave/references/searle%20What%20Your%20Computer%20Can%E2%80%99t%20Know%20by%20John%20R.%20Searle%20%7C%20The%20New%20York%20Review%20of%20Books.pdf

Shera, J. (1970). Sociological foundations of librarianship. Bombay: Asia Publishing House.

Van House, N. A. (2004). Science and technology studies and information studies. Annual Review of Information Science and Technology, 38 (1), 1-86.

Wikgren, M. (2005). Critical realism as a philosophy and social theory in information science?. Journal of Documentation, 61 (1), 11-22.

Wilson, P. (1983). Second-hand knowledge; an inquiry into cognitive authority. Westport, CT: Greenwood Press.