ارزیابی کیفی وب‌سایت‌های آرشیوهای ملی جهان با دو روش وب‌کیوای‌ام و فاز-وب در جهت طراحی نظام استنتاج فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آرشیویست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف: ارزیابی کیفی وب‌سایت‌های آرشیوهای ملی جهان با دو روش وب‌کیوای‌ام و فاز- وب و در نهایت، طراحی یک نظام استنتاج فازی.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. 65 وب‌سایت آرشیو ملی جهان با سیاهه وارسی که براساس روش وب‌کیوای‌ام و برای جامعه پژوهش طراحی و وزن‌دهی شده بود و از طریق ابزارهای پیوسته روش فاز- وب ارزیابی شد. سپس با استفاده از داده‌های روش فاز- وب در نرم‌افزار Matlab یک نظام استنتاج فازی طراحی شد.
یافته‌ها: میانگین امتیاز وب‌سایت‌های آرشیوهای ملی جهان با روش وب‌کیوای‌ام 51/0 و با روش فاز- وب 505/0 به‌دست آمد. بین نتایج ارزیابی با دو روش وب‌کیوای‌ام و فاز- وب اختلاف معنا‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: وب‌سایت‌های آرشیوهای ملی جهان از نظر قابلیت استفاده و قابلیت عملکرد، نسبت به سایر معیارها نقاط ضعف بیشتری داشتند. بر این اساس، طراحان وب‌سایت‌های آرشیوی باید برای برطرف کردن این نقاط شعف تلاش کنند. چون استفاده از نظام استنتاج فازی امکان بازبینی را می‏دهد، از این طریق می‏توان کیفیت وب‌سایت‏ها را به‌طور مستمر بررسی کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring National Archives Websites Quality with WebQEM and Fuzz-web to Design a Fuzzy Inference System

نویسندگان [English]

  • N. Alipour 1
  • A. Ghaebi 2
  • Z. Abam 2
1 Archivist, Central Bank of Islamic Republic of Iran (Corresponding author)
2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Azzahra University
چکیده [English]

Purpose: To assess the quality of the national archives websites with WebQEM and Fuzz-web methods and design a system using a fuzzy inference. 
Methodology: Applied research employing survey. 65 national archives websites were evaluated using a checklist produced according to WebQEM method and weighted for the study population, as well as online tools of fuzz-web method. Based on data collected by fuzz-web method, a fuzzy inference system was designed in Matlab software.
Results: The average score for national archives websites was 0.51 using WebQEM and 0.505 using fuzz-web. There was no significant difference between results derived from WebQEM and fuzz-web evaluation methods.
Conclusion: Usability and performance were the highest deficiencies of the websites, which is an alarm for web designers. Using fuzzy inference system, websites can be evaluated regularly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WebQEM
  • Fuzzy Inference System
  • National archive website
  • Quality assessment
  • Fuzz-Web
خلیلی، لیلا (1388). بررسی و‌‌ب‌سایت‌های آرشیوهای ملی انگلیسی زبان جهان و شعبه‌های منطقه‌ای شورای جهانی آرشیو و ارائه الگویی برای وب‌سایت سواربیکا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.

دالوند، معصومه (1387). ارائه الگویی برای وب‌سایت آرشیو ملی ایران بر اساس بررسی وبگاههای آرشیوهای ملی جهان و نظارت صاحب‌نظران آرشیو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.

سهیلی، فرامرز؛ و خلیلی، لیلا (1387). میز آرشیو دیجیتالی: ارائۀ الگویی برای میز آرشیو دیجیتالی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 19 (3)، 239-260.

فرج‌پهلو، عبدالحسین؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید؛ معرف زاده، عبدالحمید؛ و دالوند، معصومه (1388). ارائه الگویی برای وب‌سایت آرشیو ملی ایران بر اساس بررسی وب‌سایت‌های آرشیو‌های ملی جهان و نظارت صاحب‌نظران آرشیو. گنجینه اسناد، ۱۸ (۴)، 6۷-80.

قاسمی، وحید (۱۳۸۹). سیستم‌های استنباط فازی و پژوهش‌های اجتماعی. تهران: جامعه‌شناسان.

Faba- Perez, C., & Caballero, I. M. (2014). Design and implementation of a weighted features model for the evaluation of archival websites: the case of Spain. The Electronic Library, 32 (2), 203-220.

Markaki, O. I.,Charilas, D. E., & Askounis, D. (2010). Application of fuzzy analytic hierarchy process to evaluate the quality of e-government web Sites. Developments in E-systems Engineering,1, 219 - 224. Doi: 10.1109/DeSE.2010.42

Rekik, R., & Kallel, I. (2013). Fuzz-web: a methodology based on fuzzy logic for assessing web sites. International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, 5, 126-136.

Theimer, K. (2010). Web 2.0 tools and strategies for archives and local history collections. London: Facet Publishing.