رابطه میان شاخص‌های فعالیت آلتمتریک و کیفیت مجله‌های علم اطلاعات و کتابداری در اسکوپوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف:مطالعه رابطه میان شاخص‌های فعالیت آلتمتریک و کیفیت مجله‌های علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در پایگاه استنادی اسکوپوس در 2015.
روش‌شناسی: فعالیت 134 نشریه علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس با روش توصیفی و همبستگی و شاخص‌های آلتمتریک و کتاب‌سنجی بررسی شد. برای گردآوری داده‌ها از پایگاه‌های آلتمتریک اکسپلورر، اسکوپوس، وب‌سایت رتبه‌بندی کشورها و مجله‌های سایمگو، و وب‌سایت ژورنال متریکس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی در نرم‌افزارهای اکسل و اس‌پی‌اس‌اس انجام شد.
یافته‌ها: از 6638 مقاله منتشرشده دارای نشانگر دیجیتالی شیء در مجله‌های علم اطلاعات و کتابداری در سال 2015، به تعداد 2524 مقاله دست‌کم یک‌بار در رسانه‌های اجتماعی اشاره شده است (پوشش آلتمتریک 38%). مجله Journal of Information Science بیشترین میزان حضور در رسانه‌های اجتماعی (پوشش 100%) و مجله D-Lib Magazine ( میانگین نمره آلتمتریک 9/17) بیشترین میزان توجه را داشته است. نتایج آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن وجود رابطه آماری معنادار و مثبت میان شاخص‌های فعالیت آلتمتریک (پوشش آلتمتریک و توجه آلتمتریک) و کیفیت مجله‌ها (اس‌جی‌آر، اسنیپ، سایت‌سکور، و میانگین استنادی) را نشان داد.
نتیجه‌گیری: مقاله‌های منتشرشده در مجله‌های علمی باکیفیت‌تر، به‌میزان گسترده‌تری در رسانه‌های اجتماعی به‌اشتراک گذاشته شده و توجه بیشتری را نیز از سوی کاربران این رسانه‌ها دریافت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Altmetric Activity and Quality Indicators of the Library and Information Science Journals in Scopus

نویسنده [English]

  • M.A. Erfanmanesh
Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Isfahan University
چکیده [English]

Purpose: The current research aims to investigate the relationship between altmetric activity and quality of the LIS journals indexed by Scopus in 2015.
Methodology: In this descriptive and relational research, altmetric and bibliometric indicators were utilized to study journals’ performance. The population of the study was comprised of 134 LIS journals in Scopus. Altmetric Explorer, Scopus, Scimago Journal and Country Ranking (SJR) and Journal Metrics were used for data gathering. Moreover, data analysis was conducted using descriptive and inferential tests in Microsoft Excel and SPSS.
Findings: Results of the study revealed that of the 6638 papers with unique DOIs published in LIS journals in 2015, 2524 articles were mentioned at least once in social media platforms (altmetric coverage of 38%). The highest altmetric presence was seen in “Journal of Information Science” with altmetric coverage of 100%. Moreover, “D-Lib Magazine” was received the most altmetric attention with the mean altmetric score of 17.9. The results of running a series of Spearman’s rank correlation tests revealed positive and statistically significant association between two indicators of altmetric activity (altmetric coverage and mean altmetric score) and four indicators of quality (SJR, SNIP, CiteScore and mean citations received).
Conclusion: Results of the current research showed that papers published in higher quality journals, are more likely to be shared in social media tools and get more altmetric attention.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetric activity
  • Altmetric coverage
  • Altmetric score
  • Library and information science
ابراهیمی، سعیده؛ ستاره، فاطمه؛ و حسین چاری، مسعود (1395). بررسی رابطه بین سنجه‌های رؤیت‌پذیری و ذخیره با شاخص استناد در نظام آلتمتریکس پلاس. پردازش و مدیریت اطلاعات، 31 (3)،845-864‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

ستوده، هاجر؛ مزارعی، زهرا؛ و میرزابیگی، مهدیه (1394). بررسی رابطه میان شاخص‌های استنادی و نشان‌های "سایت‌یولایک": نمونه مورد مطالعه مقالات حوزه علم اطلاعات و کتابداری در سال‌های 2004-2012. پردازش و مدیریت اطلاعات، 30 (4)، 939-963.

عرفان‌منش، محمدامین (1395). حضور مقاله‌های ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک. پردازش و مدیریت اطلاعات، 32 (2)، 349-373.

Bar-Ilan, J. (2012, June). JASIST@mendeley. Paper presented at the ACM Web Science Conference Workshop on Altmetrics. Evanston, IL. Retrieved May 10, 2017, from http://altmetrics.org/altmetrics12/bar-ilan

Darling, E. S., Shiffman, D., Côté, I. M., & Drew, J. A. (2013). The role of twitter in the life cycle of a scientific publication. PeerJ PrePrints, 1, e16v1. Retrieved July 30, 2018, from https://peerj.com/preprints/16v1/

Eysenbach, G. (2011). Can tweets predict citations? Metrics of social impact based on Twitter and correlation with traditional metrics of scientific impact. Journal of Medical Internet Research, 13 (4), e123. Retrieved July 29, 2018, from https://asset.jmir.pub/assets/4a97f28db2792d6e07d7f13d975186bf.pdf

Hammarfelt, B. (2014). Using altmetrics for assessing research impact in the humanities. Scientometrics, 101 (2), 1419-1430.

Haustein, S., Peters, I., Sugimoto, C. R., Thelwall, M., & Larivière, V. (2014). Tweeting biomedicine: an analysis of tweets and citations in the biomedical literature. Journal of the Association for Information Science & Technology, 65 (4), 656-669.

Holmberg, K. J. (2015). Altmetrics for information professionals: Past, present and future. Chandos Publishing.

Li, X., Thelwall, M., & Giustini, D. (2011). Validating online reference managers for scholarly impact measurement. Scientometrics, 91 (2), 461-471.

Mohammadi, E., & Thelwall, M. (2014). Mendeley readership altmetrics for the social sciences and humanities: Research evaluation and knowledge flows. Journal of the Association for Information Science & Technology, 65 (8), 1627-1638.

Nuredini, K., & Peters, I. (2016). Enriching the knowledge of altmetrics studies by exploring social media metrics for economic and business studies journals. In I. Rafols, J. Molas-Gallart, E. Castro-Martínez, & R. Woolley (Eds.), Proceedings of the 21st International Conference on Science and Technology Indicators, September 14-16. Valencia, ES. Retrieved July 29, 2018, from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/ 146879/1/enriching-knowledge-altmetrics-economic-business-studies-journals.pdf

Peoples, B. K., Midway, S. R., Sackett, D., Lynch, A., & Cooney, P. B. (2016). Twitter Predicts Citation Rates of Ecological Research. PloS One, 11 (11), e0166570. Retrieved May 10, 2017, from http://journals.plos.org/ plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0166570  

Pooladian, A., & Borrego, A. (2017). Twenty years of readership of library and information science literature under Mendeley’s microscope. Performance Measurement & Metrics, 18 (1), 67-77.

Priem, J., Piwowar, H. A., & Hemminger, B. M. (2012). Altmetrics in the Wild: Using social media to explore scholarly impact. ALM, 1 (3). Retrieved May 10, 2017, from http://jasonpriem.org/self-archived/PLoS-altmetrics-sigmetrics11-abstract.pdf

Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P., & Neylon, C. (2010). Altmetrics: a manifesto. Retrieved July 30, 2018, from http://altmetrics.org/manifesto/

Robinson-García, N., Torres-Salinas, D., Zahedi, Z., & Costas, R. (2014). New data, new possibilities: Exploring the insides of Altmetric.com. El profesional de la información, 23 (4), 359-366.

Rowlands, I., Nicholas, D., Russell, B., Canty, N., & Watkinson, A. (2011). Social media use in the research workflow. Learned Publishing, 24 (3), 183-195.

Sud, P., & Thelwall, M. (2014). Evaluating altmetrics. Scientometrics, 98 (2), 1131-1143.

Waltman, L., & Costas, R. (2014). F1000 recommendations as a potential new data source for research evaluation: a comparison with citations. Journal of the Association for Information Science & Technology, 65 (3), 433-445.

Williams, A. E. (2017). Altmetrics: an overview and evaluation. Online Information Review41 (3), 311-317.

Xia, F., Su, X., Wang, W., Zhang, C., Ning, Z., & Lee, I. (2016). Bibliographic analysis of nature based on twitter and facebook altmetrics data. PloS One, 11 (12), e0165997. Retrieved May 10, 2017, from http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0165997