مطالعه تطبیقی سوء رفتار علمی در جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی گروه علم‌سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

هدف: مطالعه تطبیقی سوء رفتار علمی در برخی کشورهای مورد اتهام شامل ایران، عربستان، ترکیه، مصر، فلسطین اشغالی، هند، پاکستان، امریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی، سوئد، و فرانسه است.
روش‌شناسی: تمامی پژوهش‌های کشورهای مذکور که از 2010 تا 2017 در پایگاه وب علوم (وب‌آو‌ساینس) نمایه و سپس به‌دلیل سوء رفتار علمی سلب اعتبار شده‌اند استخراج و به‌عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. در این پیمایش تحلیلی با روش مقایسه‌ای و با رویکرد علم‌سنجی وضعیت مقالات سلب اعتبارشده برخی کشورهای مورد اتهام، از حیث میزان همکاری با کشورهای دیگر، دوره زمانی، میزان استنادهی ، انواع بدرفتاری‌های علمی به تفکیک کشورها، رشته‌ها، و حوزه‌های علمی بررسی گردید.
یافته‌ها: بیشترین نوع سوء رفتار علمی، سرقت علمی و متعلق به رشته‌های حوزه علوم پایه است. چین بیشترین مقالات سلب اعتبارشده در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف علمی داراست.  بیشترین مقاله سلب اعتبارشده مربوط به حوزه علوم پزشکی است.
نتیجه‌گیری: مقالات سلب اعتبارشده در سال‌های اخیر روند روبه‌رشدی داشته است. در مجموع،  ایران، هند، و پاکستان بیشترین میزان سوء رفتار را نسبت به کل تولیدات علمی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Scientific Misconduct through the World

نویسندگان [English]

  • S. Moradi
  • E. Janavi
  • H. Kazemi
چکیده [English]

Purpose: A comparative study of scientific misconduct in some countries, including Iran, Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Isreal, India, Pakistan, United States, China, Japan, South Korea, Sweden and France.
Methodology: All retracted articles indexed in Web of Science between 2010 and 2017 were selected. Using analytical approach and Scientometrics method, the status of retracted papers in terms of cooperation with other countries, disciplines, retraction date, citation rate and types of retraction by separation of countries, scientific categories and disciplines were studied.
Results: The top scientific misconduct was plagiarism and belonged to science branch fields. China had the most retracted papers in each discipline, domain and scientific category. The most retracted articles were written in Medical Sciences domain.
Conclusion: There is an upward trend in papers getting retracted in recent years. Overall, Iran, India and Pakistan had the most scientific misconduct in compare to their total scientific production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific misconduct
  • Fraud
  • Data manipulation
  • Data falsification
  • Iran
  • Middle East
زمان‌زاده، و.؛ و غفوری‌فرد، م. (1395). کنکاشی بر چالش اخلاقی سوءرفتار علمی در مقالات علوم پزشکی: مصداق‌ها، علل و راهکارهای پیشگیری از آن. آموزش و اخلاق در پرستاری، 5 (1)، 51–55. بازیابی بازیابی  15 دی 1395، ازhttp://ethic.jums.ac.ir/browse.php?a_id=372&sid=1&slc_lang=fa
شورای عالی انقلاب فرهنگی(1389). سند نقشه جامع علمی کشور. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
عباسیان، زهره؛ و رجب‌زاده‌عصارها، امیرحسین (1395). سلب اعتبار مقالات منتشرشده در نشریات. بازیابی 15 دی 1395، از http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=47
مرادی، نسرین (1395). اندازه گروه­های پژوهشی جامعه علمی ایران و تأثیر آن بر استنادها. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
Al-Marzouki, S., Roberts, I., Marshall, T., & Evans, S. (2005). The effect of scientific misconduct on the results of clinical trials: a delphi survey. Contemporary Clinical Trials, 26 (3), 331–337. Retrieved December 12, 2016, from https://doi.org/10.1016/j.cct.2005.01.011
Callaway, E.)2016, November(. Publisher pulls 58 articles by iranian scientists over authorship manipulation. Nature news. Retrieve December 12, 2016, from http://www.nature.com/news/publisher-pulls-58-articles-by-iranian-scientists-over-authorship-manipulation-1.20916
Clark, T. D., Binning, S. A., Raby, G. D., Speers-Roesch, B., Sundin, J., Jutfelt, F., & Roche, D. G. (2016). Scientific misconduct: the elephant in the lab. A Response to Parker et al. Trends In Ecology & Evolution, 31 (12), 899–900.
Coghlan, A. (2011, March 28). Iran is top of the world in science growth. New Scientist, 28. Retrieved January 21, 2018, from https://www.newscientist.com/article/dn20291-iran-is-top-of-the-world-in-science-growth/
Cokol, M., Iossifov, I., Rodriguez‐Esteban, R., & Rzhetsky, A.) 2007(. How many scientific papers should be retracted?. EMBO reports, 8 (5), 422-423.
Cokol, M., Ozbay, F., & Rodriguez‐Esteban, R. )2008(. Retraction rates are on the rise. EMBO reports, 9 (1), 2-2.
Enago Academy. (2016). 10 Types of scientific misconduct. Retrieved December 12, 2016, from https://www.enago.com/academy/10-types-of-scientific-misconduct/
Fang, F. C., Casadevall, A., & Morrison, R. P. )2011(. Retracted science and the retraction index. American society for microbiology, 79 (10), 3855-3859.
Fang, F. C., Steen, R. G., & Casadevall, A. (2012). Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 109 (42), 17028–17033.
Grieneisen, M. L., & Zhang, M. )2012(. A comprehensive survey of retracted articles from the scholarly literature. PLoS ONE, 7 (10). Retrieved December 12, 2016, from http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0044118
Haug, CJ. (2015). Peer-review fraud—hacking the scientific publication process. N Engl J Med., 373, 2393-2395. Doi: 10.1056/NEJMp1512330
Karabag, F., & Berggren, Ch.)2012(. Retraction, dishonesty and plagiarism: Analysis of a crucial issue for academic publishing, and the inadequate responses from leading journals in economics and management disciplines. Journal of Applied Economics and Business Research, 2 (3), 172-183.
Kharabaf, S., & Abdollahi, M. (2012). Science growth in Iran over the past 35 years. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences17 (3), 275. Retrieved January 21, 2018, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3527047/
McCook, A. )2017(. Does social psychology really have a retraction problem?. Retraction Watch. Retrieved January 11, 2017, from http://retractionwatch.com/2017/01/11/social-psychology-really-retraction-problem/
Mohammadhassanzadeh H., Beigzadeh A., & Nazarieh M.)2015(. A road to ethics: a new experience of retraction. Journal of Emergency Practice and Trauma, 2 (1), 1-2.
Moylan, E. C., Kowalczuk, M. K. (2016). Why articles are retracted: a retrospective cross-sectional study of retraction notices at BioMed Central. BMJ Open, 6 (11). Retrieved  January 11, 2017, from http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012047.
Sade, R. M., Canver, C., D'Amico, T., Ellis, J., Fenton, K., Freeman, R., & Kohman, L. (2016). Sanctions for research misconduct in cardiothoracic surgery journals. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery152 (3), 661-663.
Sarwar, U., & Nicolaou, M. )2012(. Fraud and deceit in medical research. Medical science, 97 (11), 1077-1079.
Singh, H. P., Mahendra, A., Yadav, B., Singh, H., Arora, N., & Arora, M. )2014(. A comprehensive analysis of articles retracted between 2004 and 2013 from biomedical literature–a call for reforms. Journal of traditional and complementary medicine, 4 (3), 136-139.
Sugawara, Y., Tanimoto, T., Miyagawa, S., Murakami, M., Tsuya, A., Tanaka, A., & Narimatsu, H. (2017). Scientific misconduct and social media: Role of twitter in the stimulus triggered acquisition of pluripotency cells scandal. Journal of medical Internet research19 (2). Retrieved April 5, 2017 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350454/
Tijdink, J. K., Verbeke, R., & Smulders, Y. M. (2014). Publication pressure and scientific misconduct in medical scientists. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics9 (5), 64-71.
Wager, E., Barbour, V., Steven, Y., & Kleinert, S. (2009). COPE's retraction guidelines. The Lancet, 374 (9705), 1876-1877.
Wang, J., Ku, J., Alotaibi, N. M., & Rutka, J. T. (2017). Retraction of neurosurgical publications: a systematic review. World Neurosurgery. Retrieved December 12, 2016, from http://www.worldneurosurgery.org/article/S1878-8750(17)30509-0/pdf
World Heritage Encyclopedia (2017). Otline of academic decepline. Retrieved December 12, 2016, from http://www.worldlibrary.org/articles/eng/outline_of_academic_disciplines