ارزیابی عملکرد مراکز دانشنامه‌نگاری در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی براساس مدل منشور عملکرد (نمونه‌پژوهی: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بنیاد دائره‌المعارف اسلامی؛ دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

3 دانشیار و معاون علمی بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

4 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد

چکیده

هدف:ارزیابی عملکرد بنیاد دائره‌المعارف اسلامی براساس مدل منشور عملکرد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی با رویکردی آمیخته از روش‌های کتابخانه‌ای، مطالعه موردی و پیمایشی انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، مطلعان کلیدی انتخاب و شاخص‌های ابعاد منشور عملکرد شکل مشخص شد. براساس پرسشنامه‌های پژوهشگرساخته، نظر ذی‌نفعان کلیدی با توجه به پنج وجه مدل منشور عملکرد ارزیابی شد.
یافته‌ها: سطح مطلوبیت (نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب) عملکرد بنیاد دائره‌المعارف اسلامی از نظر ذی‌نفعان (هیأت امنا، اعضای هیأت علمی، مؤلفان، و تأمین‌کنندگان مالی) در پنج بُعد منشور عملکرد (انتظارات ذی‌نفعان، راهبردها، فرایندها، توانمندی‌ها و مشارکت ذی‌نفعان) بررسی شد: براساس نظر هیأت امنا تمام ابعاد عملکرد بنیاد، در سطح مطلوب، از نظر اعضای علمی و مؤلفان در سطح نسبتاً مطلوب و براساس تأمین‌کنندگان مالی در بُعد فرایندها، در سطح مطلوب و چهار بُعد دیگر در سطح نسبتاً مطلوب قرار داشت.
نتیجه‌گیری: ارتباط و توازن یکسانی میان همه ابعاد منشور عملکرد وجود دارد. بنابر ارزیابی ذی‌نفعان، عملکرد بنیاد در همه ابعاد در سطح نسبتاً مطلوب و مطلوب قرار دارد که نشان‌دهنده توجه سازمان به نیازهای همه ذی‌نفعان و در نتیجه، رضایت آنان و عملکرد موفق سازمان است. از آنجا که ارزیابی، عملکرد مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب را امکان‌پذیر و نقاط قوت و ضعف سازمان را روشن می‌سازد، مدیریت بنیاد دائره‌المعارف اسلامی با تکیه بر اطلاعاتی که از سنجش شاخص‌ها به‌دست آمده است، می‌تواند با برنامه‌ریزی، شاخص‌هایی را که در سطح نامطلوب یا نسبتاً مطلوب قرار دارد به سطح مطلوب برساند و موفقیت سازمان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Measurement of Encyclopedia Publishing Centers in Islamic Culture and Civilization Domain based on Performance Prism Model Case Study: Encyclopaedia Islamica Foundation

نویسندگان [English]

  • S. ghotbi 1
  • F. Fahimnia 2
  • H. Taremirad 3
  • A.R. Norouzi Chakoli 4
1 Assistant Professor, Encyclopaedia Islamica Foundation, PhD Student, Knowledge and Information Science, Tehran University
2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Tehran University
3 Associate Professor, Encyclopaedia Islamica Foundation
4 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Shahed University
چکیده [English]

Purpose: To measure the performance of Encyclopaedia Islamica Foundation based on the Performance Prism Model. 
Methodology: This is an applied research using mixed approach and methods such as desk research, case study and survey. Using the purposive sampling, key well-informed staff were selected and indicators of Performance Prism facets were formulated. Based on self-designed questionnaires, the views of key stakeholders have been measured regarding five facets of the performance prism model.
Results: Encyclopaedia Islamica Foundation performance was studied in three levels of undesirable, fairly desirable and desirable getting the viewpoints of key stakeholders (board of trustees, faculty members, authors and financial supporters) and with regard to five facets of performance prism (stakeholder satisfaction, strategies, processes, capabilities and stakeholder contribution). All facets of the foundation’s performance were desirable regarding the board of trustees’ comments and fairly desirable regarding faculty members and authors’ viewpoints. The processes were desirable according to financial supporters but the other four facets were fairly desirable.
Conclusion: A consistent balance exists among all facets of the performance prism. Based on stakeholders’ views, the foundation’s performance is fairly desirable and desirable, which indicates satisfaction of stakeholders and successful performance of the foundation. Such evaluation makes it possible for managers to compare present and desirable situation and identify strengths and weaknesses. Manager of the foundation can also use this research results to reach to a desirable level and success by improving undesirable or fairly desirable indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance measurement
  • Performance Prism Model
  • Encyclopaedia publishing Centers
  • Encyclopaedia Islamica Foundation
آذرنگ، عبدالحسین (1377). دانشنامه جهان اسلام (ج 4)، زیر نظر غلامعلی حداد عادل. تهران: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی.

ــــــــــــــ (1386، خرداد- شهریور). دانشنامه‌نگاری در ایران و آینده آن از دید کلان. بخارا، ۱۶۲، 8-19.

امیری، زینب (1390). ارزیابی عملکرد خانه‌های سلامت شهر تهران بر اساس مدل( چارچوب) منشور عملکرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

اولیاء، محمد صالح؛ مدرسی، ناصر؛  بهجت، محسن؛ و شهوازیان، سلاله (1389). آشنایی با سیستم‌های ارزیابی عملکرد. تهران: نص.

ایزدی یزدان آبادی، حسام (1391). ارزیابی عملکرد بر مبنای مدل منشور عملکرد با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره در اداره کل راه و شهر سازی کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

حرّی، عباس (1377، آذر). انتقال تجربه ها در دائره‌المعارف نگاری ایران معاصر.کتاب ماه: کلیات، 12، 8.

حسین‌زاده، یعقوب ؛ حسین‌زاده، وحید (1390). درآمدی بر سنجش عملکرد. ویراستار: محمود خسروجردی. تهران: چاپار.

حقیقی‌کفاش، مهدی؛ اسماعیلی، محمد‌رضا؛ و اکبری، مسعود (1392). ارزیابی عملکرد در سازمان های فرهنگی. تهران: امیرکبیر.

دانشنامه جهان اسلام (1375). زیرنظر مصطفی میرسلیم (ج1). تهران: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی.

دفت، ریچارد ال (1377). تئوری و طراحی سازمان (علی پارسائیان و محمد اعرابی، مترجمان).  تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

طارمی‌راد، حسن (1384، پاییز). دائره‌المعارف نویسی در ایران و جهان. معارف عقلی، ۲، 105-158.

ـــــــــــــــ (1377، آذر). دلایل کندی نشر دائره‌المعارف در ایران. کتاب ماه: کلیات، 12، 12.

طبرسا، غلامعلی؛ فتحی، بهروز؛ نبوی، صمد (1380). تبیین شاخص‌های فرهنگی (ج 1). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

کاپلان، رابرت اس.؛ نورتون، دیوید پی (1386). تبدیل استراتژی از حرف به عمل: کارت امتیازی متوازن (رامین ملماسی و جمیله سیفی، مترجمان).  تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

کریمی،تورج (1385). ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل منشور عملکرد، تکنیک شبه تحلیل پوششی داده ها، و برنامه ریزی چند هدفه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.

مسعودی، فرامرز (1391، خرداد).ارزیابی پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی: نقد وبررسی کتاب مدل تعالی مؤسسه های پژوهشی. کتاب ماه: کلیات، ۶، 52-57.

ممی‌زاده، جعفر(1387). مدیریت سازمان های آینده، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

میرمحمدی صدرآبادی، منصوره(1391).  ارزیابی عملکرد سازمان امور اقتصاد و دارایی استان یزد با استفاده از مدل منشور عملکرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

Chillida, J. J. C. (2009). Performance prism: a new approach to corporate social responsibility. Unpublished master’s thesis, Aarhus University, Aarhus School of Business.

 Mar, B., & Schiuma, G. (2003). Business performance measurement: Past, present and future. Management decision, 41 (8), 680-687.

Neely, A., Adams, C., & Crowe, P. (2001). The performance prism inpractice. Measuring business excellence, 5 (2), 6-12.

Neely, A., Adams, C., & Kennerley, M. (2002).The performance Prism: the scorecard for measuring and managing business success. London: Prentice Hall Financial Times.

O'Boyle, I., & Hassan, D. (2013). Organizational performance management: examining the practical utility of the performance prism. Organization development journal, 31 (3), 51-59.

Youngbantao, U., & Rompho, N. (2015). The uses of measures in performance prism in different organizational cultures. Journal of accounting and finance, 15 (6), 122-128.