مقایسه رفتار و راهبردهای مرور کاربران دارای سبک‌های شناختی کلامی- دوسویه-تصویری در تعامل با وب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: مقایسه رفتار و راهبردهای مرور کاربران با سبک‌های شناختی متفاوت.
روش‌شناسی: پیمایش حاضر با رویکرد مقایسه‌ای انجام شده است. نمونه، 90 دانشجوی کارشناسی داوطلب بود. از پرسشنامه پژوهشگرساخته برای گردآوری اطلاعات جمعیت‌شناختی و سنجش تجربه و از آزمون رایدینگ برای تعیین سبک شناختی آزمودنی‌ها استفاده شد. هر آزمودنی سه وظیفه را در دو وب‌سایت انجام داد و همه تعاملات ثبت و ذخیره شد.
یافته‌ها: از نظر رفتار مرور، کاربران مبتدی از دکمه برگشت بیشتر و تعداد پنجره‌های کمتری استفاده می‌کنند. بین کاربران کلامی- تصویری در رفتار جستجو تفاوتی وجود ندارد. اما سبک شناختی و تجربه کاربران بر استفاده از دکمه برگشت تأثیر داشته است. از نظر راهبرد مرور، کاربران باتجربه ساختاریافته‌تر جستجو می‌کنند. بین کاربران با سبک شناختی کلامی- تصویری تفاوتی در سبک مرور وجود ندارد. تعامل سبک شناختی و تجربه کاربران بر راهبرد مرور تأثیر دارد و کاربران مبتدی دارای سبک تصویری پراکنده‌تر و کاربران باتجربه دارای سبک تصویری ساختاریافته‌تر از دیگران  مرور می‌کنند.
نتیجه‌گیری: توجه به رفتار و راهبردهای جستجو می‌تواند به ارائه ابزارهای پشتیبانی و ارتقای سطح تجربه کاربران کمک کند. بدین منظور می‌توان از دوره‌های آموزش سواد اطلاعاتی استفاده کرد و سامانه‌های تعاملی و چندرسانه‌ای ارائه نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison between Web Browsing Strategies of Users with Different Verbal, Imagery and Bimodal Cognitive Styles

نویسندگان [English]

  • N. Bahreyni 1
  • M. Mirzabeigi 2
  • H. Sotudeh 3
چکیده [English]

Purpose: To compare behaviour and browsing strategies of users with different cognitive styles.
Methodology: Comparative approach. Self-designed questionnaire employed to gather demographic information of 90 BA students and Riding's (1991) Cognitive Style Analysis to assess the cognitive styles. Each participant took three tasks in two websites. All the interactions were recorded for analysis.
Results: Regarding browsing, novice users make use of the back button more and open less windows. There were no differences between search behavior of verbal and imagery users. Using back button is influenced by cognitive style and experience of users; verbal, bimodal and imagery novice users respectively make more use of the back button. Regarding browsing strategies, experienced users apply a more structured strategy. There were no differences between verbal and imagery users in terms of browsing strategies. User’s cognitive style and experience effects on their browsing strategies such that novice imagery users browse disorderly and experienced imagery users more orderly.
Conclusion: Paying attention to users’ browsing strategies and behaviour can positively affect improvement of supportive tools and enhance users' skills and experience levels. Using of information literacy training courses and multimedia and interactive systems is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Browsing behaviour
  • Browsing strategies
  • Cognitive styles
  • Search experience
  • verbal-imagery cognitive style

آبام، زویا؛ فتاحی، رحمت­الله؛ پریرخ، مهری؛ و صالحی‌فدردی، جواد (1390). بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فرا پیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری. کتابداری و اطلاع رسانی، 14 (3)، 51-82.

اسدی، مریم (1393). تحلیل رفتار فرمولبندی مجدد عبارت جستجوی کاربران در محیط وب با تاکید بر سبک­های شناختی کلی­نگر و جزئی­نگر، تجربه وب و وظیفه جستجو. تعامل انسان و اطلاعات، 1 (3)، 191-203.

اسدی، مریم (1394). تأثیر سبک شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26 (3)، 39-63.

بیگی، عباس (1380). هنجاریابی مقدماتی آزمون تحلیل سبک­های شناختی رایـدینگ (CSA) در دانش­آموزان کلاس اول و دوم دبیرستان تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشـد، دانشـگاه تربیـت معلم، تهران.

حریری، نجلا؛ اسدی، مریم؛ و نوشین‌فرد، فاطمه (1393). تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات پژوهشگران حوزه­های مختلف علوم از وب براساس سبک­های شناختی کلامی و تصویری. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (4)، 1007-1036.

Betts, G. H. (1909). The distribution and functions of mental imagery. Contributions to Education Series, Teachers College, Columbia University, NY, 26. Retrieved March 18, 2017, from https://archive.org/details/distributionfunc00bettuoft.

Ford, N., & Chen, S. Y. (2000). Individual differences, hypermedia navigation, and learning: an empirical study. Journal of educational multimedia and hypermedia9 (4), 281-311.
Ford, N., Miller, D., & Moss, N. (2005a). Web search strategies and human individual differences: Cognitive and demographic factors, internet attitudes, and approaches. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (7), 741-756.
Frias-Martinez, E., Chen, S. Y., & Liu, X. (2008). Investigation of behavior and perception of digital library users: a cognitive style perspective. International Journal of Information Management28 (5), 355-365.

Graff, M. (2005). Individual differences in hypertext browsing strategies. Behaviour & Information Technology24 (2), 93-99.‏

Gwizdka, J. (2009). What a difference a tag cloud makes: Effects of tasks and cognitive abilities on search results interface use. Information Research, 14 (4), 414. Retrieved May 22, 2016, from http://eprints.rclis.org/13738/1/paper414.html.
Herder, E., & Juvina, I. (2004). Discovery of individual user navigation styles, 40-49. Retrieved July 8, 2017, from https://research.utwente.nl/en/publications/discovery-of-individual-user-navigation-styles-2‏
Katz, M. A., & Byrne, M. D. (2003). Effects of scent and breadth on use of site-specific search on ecommerce web sites. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)10 (3), 198-220.‏
Kim, J. (2005). Finding documents in a digital institutional repository: DSpace and eprints. In 68th Annual Meeting of the American Society for Information Science & Technology,  October 28-  November 2, (ASIST), Charlotte (US).

Kim, K. S. (2000). Effects of cognitive style on web search and navigation. Proceedings of ED-MEDIA In World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications,  (pp. 531-536).‏ Montreal, Canada: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 

Kinley, K. (2013). Towards modelling web search behaviour: Iintegrating users’ cognitive styles. Unpublished doctoral dissertation, Queensland University of Technology Brisbane, Australia.‏
Kinley, K., & Tjondronegoro, D. (2010a). User-web interactions: How wholistic/analytic web users search the Web. Proceedings of the 22nd Conference of the Computer-Human Interaction Special Interest Group of Australia on Computer-Human Interactio, November 22 – 26, (pp. 344-347). Brisbane: Australia.
Kinley, K., & Tjondronegoro, D. (2010b). The impact of users’ cognitive style on their Navigational behaviors in Web searching. Proceedings of 15th Australasian Document Computing Symposium (ADCS), December 10, (pp. 68-75) .Victoria: University of Melbourne.
Kinley, K., Tjondronegoro, D., & Partridge, H. (2010). Web searching interaction model based on user cognitive styles. Proceedings of the 22nd Conference of the Computer- Human Interaction Special Interest Group of Australia on Computer-Human Interaction, November 22-26, (pp. 340-343). Brisbane: Australia.

Kinley, K., Tjondronegoro, D., Partridge, H., & Edwards, S. (2014). Modeling users' Web search behavior and their cognitive styles. Journal of the Association for Information Science and Technology65 (6), 1107-1123.

Knight, S. A., & Spink, A. (2008). Toward a Web search information behavior model. Springer Berlin Heidelberg. 209- 234.

Larsell, L. (2011). Why browsing is so important to content discovery. Retrieved December 16, 2015, from http://mashable.com/2011/09/06/browsing-content discovery/#fnXv7CYrmZqu.

Macfarland, A. (2005). The answer you’re searching for … is “Browse”. Retrieved  December 17, 2015, from http://www.humanfactors.com/newsletters/thE _answer_you%27re_searching_for.asp.

Magoulas, G.  D., Chen, S. Y., & Dimakopoulos,  D. (2004). A personalized interface for Web directories based on cognitive styles. In User-Centered Interaction Paradigms for Universal Access in the Information Society (pp. 159-166). Springer Berlin Heidelberg. ‏

Riding, R. J. & Cheema, I. (1991). Cognitive styles—an overview and integration. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 11(3-4), 193-215.

Sauro, J. (2012). Search vs. browse on websites. Retrieved December. 16, 2015, from http://www.measuringu.com/blog/search-browse.php.

Teevan, J., Alvarado, C., Ackerman, M., & Karger, D. (2004). The perfect search engine is not enough: a study of orienteering behavior in directed search. Proceedings of the Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI ’04, April 24-29, (pp. 415–422). New York, New York, USA: ACM Press. Retrieved December. 16, 2015, from https://doi.org/10.1145/985692.985745
Zhang, Y. (2012). The impact of task complexity on people’s mental models of medline plus. Information Processing & Management, 48(1), 107-119.‏
CAPTCHA Image