سازمان‌ها به‌مثابه شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی: معرفی استعاره‌ای برای تبیین جایگاه افراد و دانش در سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 دکترای مدیریت، دانشیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

3 دکترای علوم اطلاعات آموزشی؛ مشاور پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

هدف: معرفی استعاره شبکه اجتماعی حرفه‌ای­‌تخصصی برای سازمان و نقش آن در شکل‌گیری الگوهای فکری کارکنان به‌عنوان  بستری تازه برای ارتباطات سازمانی.
روش‌شناسی: ابتدا مفاهیم شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی با مطالعه یک شبکه ایرانی از این گونه شناسایی شدند. بر پایه مفاهیم به‌دست آمده و  با پشتیبانی متون مرتبط نقش بسترساز این شبکه‌ها در مدیریت ارتباطات سازمانی تبیین گردید.
یافته‌ها: استعاره شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی، سازمان را الف) اجتماعی از افراد و گروه‌های تخصصی برای برقراری ارتباط حرفه‌ای؛ ب) محیطی مشارکتی برای ایجاد، سازمان‌د‌هی، و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانش سازمانی؛ و پ) ابزاری برای ارائه خدمات شغلی و حرفه‌ای در راستای پشتیبانی از افراد و دانش آنها می‌بیند. شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی الگوهای فکری سازمانی را به‌گونه‌ای دگرگون می‌سازند که افراد و دانش بتوانند نقش پررنگ‌تری در پیشبرد اهداف سازمانی ایفا کنند.
نتیجه‌گیری: نگاه به استعاره شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی برای سازمان بیش از آنکه مبتنی بر فناوری باشد بر مبنای یک توانمندساز با توانایی برپایی اجتماعی پویا و دانش‌محور استوار است؛ که در جهت تغییر بینش مدیران و کارکنان سازمانی به‌سوی سازمان‌هایی فرد/ دانش‌محور در حرکت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizations as Professional-Specialized Social Networks: The Situation of People and Knowledge

نویسندگان [English]

  • M. Nabi-Meybodi 1
  • S. Alidousti 2
  • M. Nazari 3
1 PhD Student/ Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
2 Associate Professor/ Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
3 Consultant/ Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
چکیده [English]

Purpose: To introduce the metaphor oforganization as a professional - specialized social network site (SNS) and explain its role in shaping staff’s paradigm as a new platform for organizational interactions.
Methodology: First the range of concepts involved in a professional – specialized SNS were identified by examining an Iranian network. Based on the concepts extracted and drawing on the evidence from the literature, the role of such networks as a platform for managing organizational communications explained.
Results: The metaphor of organization as a professional – specialized SNS views the organization as a) a community of specialized individuals and groups for establishing professional interactions; b) a collaborative environment for generating, organizing and sharing organizational information and knowledge; and c) a supportive tool for professional and job-related services.Professional – specialized SNSs can change the paradigms in an organization in a way that people and knowledge would play more important roles in achieving organizational goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional - specialized social network site (SNS)
  • Organizational communication
  • Organizational information and knowledge
  • Social network metaphor
الوانی، س. م.؛ رحمتی، م. ح. (1386). شناخت سازمان با رویکرد استعاره‌ای: سازمان به مثابه کانون طیف‌های متقاطع. روش‌شناسی علوم انسانی، 13(53)، 115-132.

پورعزت، ع. ا.؛ هاشمیان، س. م. (1386). استعاره راه: معرفت‌شناسی صدرائی و تبیین هستی‌شناختی سازمان. نامه حکمت، 5(2)، 149168.

پورعزت، ع.؛ روزبهانی، خ.؛ عطار، غ. ط.؛ و سعدآبادی، ع. (1393). سازمان به مثابۀ ققنوس: تأملی بر زندگی و مرگ سازمان‌های اجتماعی (مورد مطالعه: جهاد سازندگی). مدیریت دولتی، 6(3)، 419-436.

دانایی‌فرد، ح.؛ بابایی‌مجرد، ح.؛ و صفری، م. (1390). نظریه مسئولیت اجتماعی؛ حلقۀ مفقودۀ استعاره سازمان به مثابۀ رسانه. دین و ارتباطات، 18(1)، 35-62.

رابینز، ا. (1387). تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی (س. م. الوانی و ح. دانایی‌فرد، مترجمان). تهران: صفار ـ اشراقی.

عنبری، ا.؛ حریری، ن. (1394). نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26 (3)، 115-132

مشبکی، ا. (1387). سیمای سازمان ـ مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره‌های آن. تهران: دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.

الوانی، س. م.، و رحمتی، م. ح. (1386). شناخت سازمان با رویکرد استعاره‌ای: سازمان به مثابه کانون طیف‌های متقاطع. روش‌شناسی علوم انسانی، 13(53)، 115-132.

پورعزت، ع. ا.، و هاشمیان، س. م. (1386). استعاره راه: معرفت‌شناسی صدرائی و تبیین هستی‌شناختی سازمان. نامه حکمت، 5(2)، 149168.

پورعزت، ع.، روزبهانی، خ.، عطار، غ. ط.، و سعدآبادی، ع. (1393). سازمان به مثابۀ ققنوس: تأملی بر زندگی و مرگ سازمان‌های اجتماعی (مورد مطالعه: جهاد سازندگی). مدیریت دولتی، 6(3)، 419-436.

جعفری‌هفتخوانی، ن. (1391). منظومۀ فرهنگی؛ کاربرد استعاره منظومۀ شمسی برای ساماندهی سازمان‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی دین و ارتباطات، 19(1)، 37-65.

دانایی‌فرد، ح.، بابایی‌مجرد، ح.، و صفری، م. (1390). نظریه مسئولیت اجتماعی؛ حلقۀ مفقودۀ استعاره سازمان به مثابۀ رسانه. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی دین و ارتباطات، 18(1)، 35-62.

رابینز، ا. (1387). تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی. س. م. الوانی و ح. دانایی‌فرد (مترجمان). تهران: صفار ـ اشراقی.

عنبری، ا. و حریری، ن. (1394). نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(3)، 115-132

مشبکی، ا. (1387). سیمای سازمان ـ مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره‌های آن. تهران: دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.

Allen, T. J., & Henn, G. W. (2007). The Organization and Architecture of Innovation. Burlington, MA: Butterworth–Heinemann and Architectural Press. https://doi.org/10.4324/9780080545370

Baird, C. H., & Parasnis, G. (2011). From social media to social customer relationship management. STRATEGY & LEADERSHIP, 39(5), 30–37. https://doi.org/10.1108/10878571111161507

Baker, T., McKay, I., Morden, D. L., Dunning, K., & Schuster, F. E. (1996). Breakthrough in organization performance: Competitive advantage through employee-centered management. HR. Human Resource Planning, 19(4), 14–16.

Berger, K., Klier, J., Klier, M., & Probst, F. (2014). A review of information systems research on online social networks. Communications of the Association for Information Systems, 35(8), 145–172.

Briggs, C. (2009). Web 2.0 Business Models as Decentralized Value Creation Systems. In M. D. Lytras, E. Damiani, & P. O. de Pablos (Eds.), Web 2.0: The business model (pp. 37–52). New York: Springer.

Capello, R. (1996). Industrial enterprises and economic space: The network paradigm. European Planning Studies, 4(4), 485. https://doi.org/10.1080/09654319608720360

Cornelissen, J. P. (2004). What Are We Playing at? Theatre, Organization, and the Use of Metaphor. Organization Studies, 25(5), 705–726. https://doi.org/10.1177/0170840604042411

Cornelissen, J. P., & Kafouros, M. (2008). The Emergent Organization: Primary and Complex Metaphors in Theorizing about Organizations. Organization Studies, 29(7), 957–978. https://doi.org/10.1177/0170840608090533

Cox, J. W. (2006). Organizational Decoration: A New Metaphor for Organization Development. The Journal of Applied Behavioral Science, 42(2), 227–243. https://doi.org/10.1177/0021886306286444

Cravens, D. W., Piercy, N. F., & Shipp, S. H. (1996). New Organizational Forms for Competing in Highly Dynamic Environments: the Network Paradigm. British Journal of Management, 7, 203–218. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.1996.tb00115.x

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). London: SAGE Publications. Retrieved from http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Research+Design:+Qualitative,+Quantitative,+and+Mixed+Methods+Approaches#0

CynapseTM. (2016). Cyn.in Overview. Retrieved March 11, 2016, from http://www.cynapse.com/cynin

Davies, G., Chun, R., da Silva, V. R., & Roper, S. (2001). The personification metaphor as a measurement approach for corporate reputation. Corporate Reputation Review, 4(2), 113–127.

Dawson, R. (2009). Implementing Enterprise 2.0: A Practical Guide To Creating Business Value Inside Organizations With Web Technologies. San Francisco, CA: Advanced Human Technologies.

DiMicco, J., Millen, D. R., Geyer, W., Dugan, C., Brownholtz, B., & Muller, M. (2008). Motivations for social networking at work. In Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative work (pp. 711–720). San Diego, CA, USA: ACM.

Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. The Academy of Management Review, 14(4), 532–550. https://doi.org/10.2307/258557

Haefliger, S., Monteiro, E., Foray, D., & von Krogh, G. (2011). Social Software and Strategy. Long Range Planning, 44(5–6), 297–316. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2011.08.001

Hensmans, M. (2003). Social Movement Organizations: A Metaphor for Strategic Actors in Institutional Fields. Organization Studies, 24(3), 355–381. https://doi.org/10.1177/0170840603024003908

Kamoche, K., Cunha, M. P. e, & Cunha, J. V. da. (2003). Towards a Theory of Organizational Improvisation : Looking Beyond the Jazz Metaphor Ken Kamoche , Miguel Pina e Cunha and João Vieira da Cunha. Journal of Management Studies, 40(December), 2023–2051. https://doi.org/10.1046/j.1467-6486.2003.00410.x

Kolb, D. G. (2008). Exploring the metaphor of connectivity: Attributes, dimensions and duality. Organization Studies, 29(1), 127–144. https://doi.org/10.1177/0170840607084574

Komninos, N. (2006). The Architecture of Intelligent Cities. In 2nd International Conference on Intelligent Environments (pp. 13–20). Retrieved from http://www.urenio.org/komninos/wp-content/uploads/2014/01/2006-The-Architecture-of-Intel-Cities-IE06.pdf

Kwon, O., & Wen, Y. (2010). An Empirical Study of the Factors Affecting Social Network Service Use. Computers in Human Behavior, 26(2), 254–263. https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.04.011

Lamberg, J. A., & Parvinen, P. (2003). The river metaphor for strategic management. European Management Journal, 21(5), 549–557. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(03)00104-X

Lee, S. M., & Chen, L. (2011). An Integrative Research Framework for the Online Social Network Service. Service Business, 5(3), 259–276. https://doi.org/10.1007/s11628-011-0113-y

Mander, R., Salomon, G., & Wong, Y. Y. (1992). A “Pile” Metaphor for Supporting Casual Organization of Information. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems - CHI ’92 (pp. 627–634). https://doi.org/10.1145/142750.143055

Merriam, S. B. (2010). Qualitative Case Studies. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (3rd Ed., pp. 456–462). Oxford: Elsevier.

Morgan, G. (2006). Images of organization. Thousand Oaks, California: SAGE Publications Ltd.

Musiał, K., & Kazienko, P. (2013). Social networks on the Internet. World Wide Web, 16(1), 31–72. https://doi.org/10.1007/s11280-011-0155-z

Nabi-Meybodi, M., & Rasuli, B. (2015). Research Information Management in Organizations: Researcher-Based Digital Shelves. In Proceedings of the 2nd European Conference on Social Media 2015: ECSM 2015 (pp. 340–347). Porto: Academic Conferences Limited. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=VDU7CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA340&dq=morteza+Nabi-meybodi&ots=D_SDzwCnoN&sig=qf4vz67SyXfsoNlGQh5AaqxafPo

O’Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0. Retrieved December 23, 2013, from http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1

Oswick, C., & Montgomery, J. (1999). Images of an organisation: the use of metaphor in a multinational company. Journal of Organizational Change Management, 12(6), 501–523. https://doi.org/10.1108/09534819910300864

Peppard, J., & Rylander, A. (2006). From Value Chain to Value Network:. Insights for Mobile Operators. European Management Journal, 24(2–3), 128–141. https://doi.org/10.1016/j.emj.2006.03.003

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). Management (11th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Strati, A. (1997). Organization as hypertext: A metaphor from visual cultures. Culture and Organization, 3(2), 307–324. https://doi.org/10.1080/10245289708523500

Turban, E., Bolloju, N., & Liang, T.-P. (2011). Enterprise Social Networking: Opportunities, Adoption, and Risk Mitigation. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 21(3), 202–220. https://doi.org/10.1080/10919392.2011.590109

Usluel, Y. K., & Mazman, S. G. (2009). Adoption of Web 2.0 tools in distance education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 818–823. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.146

Yan, L., Yang, J., & Wang, W. (2008). Using Web 2.0 for Knowledge Management in Higher Education. In 2008 International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling (pp. 419–423). Wuhan: IEEE. https://doi.org/10.1109/KAM.2008.24

Allen, T. J., & Henn, G. W. (2007). The organization and architecture of innovation. Burlington, MA: Butterworth–Heinemann and Architectural Press.

Baird, C. H., & Parasnis, G. (2011). From social media to social customer relationship management. STRATEGY & LEADERSHIP, 39(5), 30–37.

Baker, T., McKay, I., Morden, D. L., Dunning, K., & Schuster, F. E. (1996). Breakthrough in organization performance: Competitive advantage through employee-centered management. HR. Human Resource Planning, 19(4), 14–16.

Berger, K., Klier, J., Klier, M., & Probst, F. (2014). A review of information systems research on online social networks. Communications of the Association for Information Systems, 35(8), 145–172.

Briggs, C. (2009). Web 2.0 Business Models as Decentralized Value Creation Systems. In M. D. Lytras, E. Damiani, & P. O. de Pablos (Eds.). Web 2.0: The business model (pp. 37–52). NewYork: Springer.

Capello, R. (1996). Industrial enterprises and economic space: The network paradigm. European Planning Studies, 4(4), 485-498.

Cornelissen, J. P. (2004). What are we playing at? Theatre, organization, and the use of metaphor. Organization Studies, 25(5), 705–726.

Cornelissen, J. P., & Kafouros, M. (2008). The emergent organization: Primary and complex metaphors in theorizing about organizations. Organization Studies, 29(7), 957–978.

Cox, J. W. (2006). Organizational decoration: a new metaphor for organization development. The Journal of Applied Behavioral Science, 42(2), 227–243.

Cravens, D. W., Piercy, N. F., & Shipp, S. H. (1996). New organizational forms for competing in highly dynamic environments: the network paradigm. British Journal of Management, 7, 203–218.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). London: SAGE Publications.

CynapseTM. (20162018). Cyn.in: Open source group collaboration software for businesses. Retrieved February 03, 2018, from http://www.cynapse.com/cynin

Davies, G., Chun, R., Da Silva, V. R., & Roper, S. (2001). The personification metaphor as a measurement approach for corporate reputation. Corporate Reputation Review, 4(2), 113–127.

Dawson, R. (2009). Implementing enterprise 2.0: a practical guide To Creating Business Value Inside Organizations With Web Technologies. San Francisco, CA: Advanced Human Technologies.

DiMicco, J., Millen, D. R., Geyer, W., Dugan, C., Brownholtz, B., & Muller, M. (2008). Motivations for social networking at work. In Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative work, November 08 12, (pp. 711–720). San Diego, CA, USA: ACM.

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. The Academy of Management Review, 14(4), 532–550.

Haefliger, S., Monteiro, E., Foray, D., & Von Krogh, G. (2011). Social software and strategy. Long Range Planning, 44(5–6), 297–316.

Hensmans, M. (2003). Social movement organizations: a metaphor for strategic actors in institutional fields. Organization Studies, 24(3), 355–381.

Kamoche, K., Cunha, M. P., & Cunha, J. V. (2003). Towards a theory of organizational improvisation: Looking beyond the jazz metaphor ken kamoche , miguel pina e cunha and joão vieira da cunha. Journal of Management Studies, 40, 2023–2051.

Kolb, D. G. (2008). Exploring the metaphor of connectivity: Attributes, dimensions and duality. Organization Studies, 29(1), 127–144.

Komninos, N. (2006). The architecture of intelligent cities. In 2nd International Conference on Intelligent Environments, July 5-6, (pp. 13–20). Retrieved March 29, 2016, from http://www.urenio.org/komninos/wp-content/uploads/2014/01/2006-The-Architecture-of-Intel-Cities-IE06.pdf

Kwon, O., & Wen, Y. (2010). An empirical study of the factors affecting social network service use. Computers in Human Behavior, 26 (2), 254–263.

Lamberg, J. A., & Parvinen, P. (2003). The river metaphor for strategic management. European Management Journal, 21(5), 549–557.

Lee, S. M., & Chen, L. (2011). An integrative research framework for the online social network service. Service Business, 5(3), 259–276.

Mander, R., Salomon, G., & Wong, Y. Y. (1992). A “pile” metaphor for supporting casual organization of information. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems - CHI ’92, May 3-7, (pp. 627–634). Monterey, California, USA.

Merriam, S. B. (2010). Qualitative case studies. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (3rd ed., pp. 456–462). Oxford: Elsevier.

Morgan, G. (2006). Images of organization. Thousand Oaks, California: SAGE Publications Ltd.

Musiał, K., & Kazienko, P. (2013). Social networks on the Internet. World Wide Web, 16(1), 31–72.

Nabi-Meybodi, M., & Rasuli, B. (2015). Research information management in organizations: Researcher-Based digital shelves. In Proceedings of the 2nd European Conference on Social Media: ECSM 2015, July 9-10, (pp. 340–347). Porto: Academic Conferences Limited.

O’Reilly, T. (2005). What is web 2.0. Retrieved December 23, 2013, from http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1

Oswick, C., & Montgomery, J. (1999). Images of an organisation: the use of metaphor in a multinational company. Journal of Organizational Change Management, 12(6), 501–523.

Peppard, J., & Rylander, A. (2006). From value chain to value network:. Insights for mobile operators. European Management Journal, 24(2–3), 128–141.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). Management (11th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Strati, A. (1997). Organization as hypertext: a metaphor from visual cultures. Culture and Organization, 3(2), 307–324.

Usluel, Y. K., & Mazman, S. G. (2009). Adoption of web 2.0 tools in distance education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 818–823.

Yan, L., Yang, J., & Wang, W. (2008). Using web 2.0 for knowledge management in higher education. In 2008 International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling, December 21, (pp. 419–423). Wuhan: IEEE.