تفاوت عملکرد جستجوی مروری کاربران با سبک‌های شناختی و تجربیات متفاوت: نمونه‌پژوهی وب‌سایت‌های فروش کالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسى ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسى، دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسى، دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسى، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: شناخت تفاوت عملکرد جستجوی مروری کاربران با سبک‌های شناختی و تجربیات متفاوت در هنگام جستجو در وب‌سایت‌های فروش کالا.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی است و از تحلیل محتوای کمّی برای استخراج داده‌های حاصل از تحلیل گزارش‌های تراکنش کاربران با محیط وب استفاده شده است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز و نمونه پژوهش شامل 90 دانشجوی کارشناسی داوطلب بود.
یافته‌ها:  در عملکرد کاربران باتجربه و مبتدی تفاوت معناداری وجود دارد؛ کاربران باتجربه در زمان کمتر، موفقیت بیشتری در انجام وظایف نسبت به کاربران مبتدی به‌دست آوردند. سبک‌ شناختی کاربران تأثیری بر عملکرد آنها در جستجوی مروری نداشت، اما تعامل سبک ‌شناختی و تجربه کاربران تفاوت‌هایی را در عملکرد آنها به‌وجود آورد؛ کاربران کلامی- مبتدی نسبت به کاربران کلامی- باتجربه زمان بیشتری را صرف انجام وظایف کردند.
نتیجه‌گیری: کاربران کلامی- مبتدی در جستجوی مروری به‌کمک و توجه بیشتری نیاز دارند. بنابراین،  هنگام طراحی و آموزش سامانه‌‌های اطلاعاتی این مهم می‌بایست مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Browsing Performance Differences among Users with Different Cognitive Styles and Experiences: Case study of Shopping Websites

نویسندگان [English]

  • N. Bahreini 1
  • M. Mirzabeigi 2
  • H. Sotoudeh 3
1 MA, Knowledge and Information Science, Shiraz University
2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Shiraz University
3 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Shiraz University
چکیده [English]

Purpose: To compare the browsing performance of users with different cognitive styles and experiences while searching shopping websites.
Methodology: This is an applied research using quantitative content analysis to collect data from the transaction log files. The population consisted of all bachelor students of Shiraz University, 90 of which participated.
Results: A significant difference was seen between experienced and novice users’ browsing performance, where experienced users spent less time and earned more success than the novice ones. There were no significant correlation between users’ cognitive styles and their browsing performance, but cognitive style and experience together indicated some difference, where verbal-novice users spent more time doing the tasks than verbal-experienced users.
Conclusion: Verbal-novice users need more help and attention in web browsing and it should be considered during the design and training of interactive information systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Browsing performance
  • Verbal cognitive style
  • Imagery cognitive style
  • Browsing
  • User experience
  • shopping websites
اسدی، مریم. (1394). تأثیر سبک شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26 (3)، 39-63.
آبام، زویا؛ فتاحی، رحمت‌الله؛ پریرخ، مهری.؛ و صالحی فدردی، جواد. (1390). بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فرا پیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری. کتابداری و اطلاع رسانی، 4 (3)، 51-82.
بیگی، عباس. (1380). هنجاریابی مقدماتی آزمون تحلیل سبک‌های شناختی رایـدینگ (CSA) در دانش‌آموزان کلاس اول و دوم دبیرستان تهران (پایان‌نامه کارشناسی ارشـد). دانشـگاه تربیـت معلم، تهران.
حریری، نجلا؛ اسدی، مریم، و نوشین فرد، فاطمه. (1392). تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات پژوهشگران حوزه‌های مختلف علوم از وب براساس سبک‌های شناختی کلامی و تصویری. پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (4)، 1007-1036.


Dietrichson, A. (2001). Digital literacy: How to measure browsing behavior. Ph.D. thesis, Columbia university.
Ford, N., & Chen, S. Y. (2001). Matching/mismatching revisited: an empirical study of learning and teaching styles. British Journal of Educational Technology, 32 (1), 5–22.
Ford, N., Miller, D., & Moss, N. (2005a). Web search strategies and human individual differences: a combined analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (7), 757-764.
Ford, N., Miller, D., & Moss, N. (2005b). Web search strategies and human individual differences: Cognitive and demographic factors, internet attitudes, and approaches. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (7), 741-756.
Frias-Martinez, E., Chen, S. Y., & Liu, X. (2008). Investigation of behavior and perception of digital library users: a cognitive style perspective. International Journal of Information Management, 28 (5), 355-365.
Graff, M. (2005). Individual differences in hypertext browsing strategies. Behaviour & Information Technology, 24 (2), 93-99.‏
Gwizdka, J., & Spence, I. (2007). Implicit measures of lostness and success in web navigation. Interacting with Computers, 19 (3), 357-369.‏
Hariri, N., Asadi, M., & Mansourian, Y. (2014). The impact of users’ verbal/imagery cognitive styles on their web search behavior. Aslib Journal of Information Management, 66 (4), 401-423.‏
Herder, E., Juvina, I. (2004). Discovery of individual navigation styles. In Workshop on Individual Differences at AH2004, August 23-26, (pp. 40–49). Eindhoven, the Netherlands: TU Eindhoven.
Kim, J. (2005). Finding documents in a digital institutional repository: DSpace and eprints. Proceedings of the Annual Meeting of the American Society for Information Science & Technology, 42(1). Retrieved September 6, 2016, from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/meet.1450420173
Kim, K. S. (2000). Users, tasks and the Web: Their impact on the information seeking behavior. In NATIONAL ONLINE MEETING (Vol. 21, pp. 189-198). Information Today, Inc; 1999.
Kim, K. S. (2001). Information-Seeking on the Web: Effects of User and Task Variables. Library & Information Science Research, 23 (3), 233-255.‏
Kim, K. S., & Allen, B. (2002). Cognitive and task influences on web searching behavior. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (2), 109-119.
Kinley, K., Tjondronegoro, D., & Partridge, H. (2010). Web searching interaction model based on user cognitive styles. In Proceedings of the 22nd Conference of the Computer Human Interaction Special Interest Group of Australia on Computer-Human Interaction. OZCHI, November 22-26, (pp. 340-343). Brisbane, Australia.
Kinley, K., Tjondronegoro, D., Partridge, H., & Edwards, S. (2014). Modeling users' web search behavior and their cognitive styles. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65 (6), 1107-1123.
Lazonder, A., Biemans, H., & Wopereis, I. (2000). Differences Between Novice and Experienced Users in Searching Information on the World Wide Web. Journal of the American Society for Information Science, 51 (6), 576-581.
McDonald, S., & Stevenson, R. J. (1998). Navigation in hyperspace: an evaluation of the effects of navigational tools and subject matter expertise on browsing and information retrieval in hypertext. Interacting with computers, 10 (2), 129-142.‏
Magoulas, G. D., Chen, S. Y., & Dimakopoulos, D. (2004). A personalized interface for web directories based on cognitive styles. In User-Centered Interaction Paradigms for Universal Access in the Information Society, Springer Berlin Heidelberg, 159-166. ‏
Palmquist, R. A., & Kim, K. S. (2000). Cognitive style and on-line database search experience as predictors of Web search performance. Journal of the American Society for Information Science, 51 (6), 558-566.‏
Park, Y., & Black, J. (2007). Identifying the impact of domain knowledge and cognitive style on web-based information search behavior. Journal of Educational Computing Research, 36 (1), 15-37.
Riding, R. J., & Cheema, I. (1991). Cognitive styles—an overview and integration. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 11 (3-4), 193-215.
Shih, C., & Gamon, J. A. (2002). Relationships among learning strategies, patterns, styles and achievement in web-based courses. Journal of Agricultural Education, 43 (4), 1-11.
Spink, A., & Dee, C. (2007). Cognitive shifts related to interactive information retrieval. Online Information Review, 31 (6), 845-860.
Spink, A., Park, M., & Koshman, S. (2006). Factors affecting assigned information problem ordering during web search: an exploratory study. Information Processing & Management, 42, 1366-1378.
Teevan, J., Alvarado, C., Ackerman, M. S., & Karger, D. R. (2004). The perfect search engine is not enough. Proceedings of the 2004 conference on Human factors in computing systems - CHI ’04. ACM Press, New York, New York, USA.
Thatcher, A. (2006). Information-seeking behaviours and cognitive search strategies in different search tasks on the www. International journal of industrial ergonomics, 36 (12), 1055-1068.‏
Wang, L. C., & Beasley, W. (2002). Effects of learner control and hypermedia preference on cyber-students performance in a web-based learning environment. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 11 (1), 71-91.