کشورهای پیشرو علمی جهان اسلام در پایگاه وب آو ساینس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی تولیدات علمی کشورهای اسلامی در پایگاه وب آو ساینس در بازة زمانی 1994-2008 می‌پردازد. به همین منظور، میزان حضور کشورهای اسلامی در عرصة تولیدات علمی  بین‌المللی و میزان تأثیرگذاری آنها بر تولید علم (میزان مستند واقع شدن) مورد بررسی قرار می‌گیرد. جامعة مورد مطالعة این پژوهش تعداد 16 کشور از میان 57 کشور جهان اسلام است که در زمرة فعال‌ترین کشورهای جهان اسلام، با احتساب حداقل میانگین تولیدات علمی، دارای بیشترین میزان انتشار بودند. از مجموع 643429 مدرک منتشر شده در پایگاه وب آو ساینس، توسط کشورهای اسلامی در سال‌های 1994- 2008، سهم 16 کشور مورد بررسی 303369 (3/83 درصد) مدرک بود. به‌عبارت دیگر، ازکل 7/2 درصد سهم کشورهای جهان اسلام در پایگاه وب آو ساینس، در سال‌های 1994- 2008، بیش از 4/2 درصد از مدارک منتشر شده، مربوط به 16 کشور مورد بررسی بود. تحلیل داده‌ها نشان داد که کشورهای اسلامی مورد بررسی به‌طور میانگین از رشد صعودی در انتشار آثار خود برخوردار بوده‌اند و پیشتاز آنها کشور ایران است. بررسی نقشة علمی ده نویسندة برتر کشورهای مورد بررسی از جنبة مورد استناد قرار گرفتن در دو گروه نویسندگان کشورهای مورد بررسی (جهان اسلام) و کل نویسندگان موجود در پایگاه وب آو ساینس، نشان‌دهندة آن است که نویسندگان کشور ایران در حوزة شیمی بیشترین استناد را از نویسندگان کشورهای اسلامی دریافت نموده‌اند و در گسترة جهانی نیز کشور لبنان در حوزة ایمنی‌شناسی بیشترین استناد را دریافت نموده‌اند. این امر، انتخاب کشورهای اسلامی به‌منظور تقویت روابط علمی با کشورهای اسلامی صاحب¬نام در علم را نشان می¬دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leading Scientific Countries of the Islamic World in the Web of ScienceDatabase

نویسندگان [English]

  • A. Mansoori 1
  • F. Osareh 2
1 PhD student in Library and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Professor of library and information science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This research analyses scientific publications of Islamic countries in the “Web of Science” databasedated between 1944 and 2008. In doing so, the extent to which Islamic countries have produced international scientific publications and the number of times they have been cited are studied. The population of this research project consists of 16 Islamic countries (of a total of 57 Islamic countries) whose publications in the Web of Science database were more than the average of scientific publications. Among a total of 429,643 documents published by Islamic countries in the Web of Science database from 1994 to 2008, the 16 studied countries contributed 369,303 documents (83.3%). In other words, Islamic countries contributed 2.7 perc