بررسی وضعیت و سنجش میزان رضایت کاربران کتابخانه‌های حوزه‌های علمیة استان خوزستان به منظور ارائة رهنمودهایی جهت ارتقای سطح خدمات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در پژوهش حاضر، ابتدا وضعیت کتابخانه‌های حوزوی استان خوزستان، به لحاظ نیروی انسانی، مجموعه، سازماندهی منابع، خدمات، و ساختمان و تجهیزات بررسی شده، و سپس میزان رضایت کاربران کتابخانه‌های یاد شده از وضعیت موجود مورد سنجش قرار گرفته است. سیاهة وارسی و پرسشنامة رضایتمندی، دو ابزاری بودند که به ترتیب، جهت بررسی وضعیت و سنجش میزان رضایتمندی کاربران کتابخانه‌های حوزوی استان خوزستان از سوی پژوهشگر مورد استفاده قرار گرفتند. جامعة کتابخانه‌ای پژوهش حاضر، شامل از 18 کتابخانة حوزوی می‌باشد و پژوهشگر نمونه‌های آماری مورد نیاز خود را از میان تعداد کل طلاب شاغل به تحصیل در حوزه‌های علمیة مورد مطالعه به شیوة تصادفی طبقه‌ای از بین سه سطح حوزوی انتخاب نمود. بررسی‌ها نشان داد که هیچ یک از کتابخانه‌های حوزوی استان خوزستان از وجود افراد متخصص در زمینة کتابداری و اطلاع‌رسانی بهره نمی‌برند که این موضوع موجب شده تا شاخص دانش و تخصص کارکنان، پس از شاخص تعداد کارکنان، با 9/37 درصد فراوانی، بیشترین میزان نارضایتی را در میان پاسخگویان به خود اختصاص دهد. آمارها نشان داد که منابع نگهداری شده در کتابخانه‌های حوزوی عمدتاً از نوع چاپی هستند که آن هم در غالب  موارد، از طریق وقف و اهدا فراهم آمده‌اند. بررسی‌ها نشان داد که از مجموع 18 کتابخانة حوزوی مورد مطالعه، تنها 6 مورد از منابع دیداری- شنیداری، آن هم به تعداد بسیار محدود، بهره می‌برند. طبق آمارهای به‌دست آمده، پاسخگویان از بین شاخص‌های مربوط به کتاب‌های موجود در کتابخانة مورد استفاده، بیش از همه از تنوع موضوعی کتاب‌های فارسی (با 57 درصد فراوانی) احساس نارضایتی دارند. از حیث شیوه‌های سازماندهی منابع، بررسی‌ها نشان داد که هیچ‌یک از کتابخانه‌های حوزوی استان خوزستان از اصول و قواعد شناخته شدة ملی و بین‌المللی پیروی نمی‌کنند و این موضوع موجب گردیده است تا 5/41 و 9/40 درصد از پاسخگویان، به ترتیب از شیوة رده‌بندی کتابخانه و فهرست کتابخانه احساس نارضایتی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Status of Libraries of the Islamic Seminaries of Khuzestan Province and an Evaluation of theSatisfaction of their Users

نویسندگان [English]

  • M. Kokabi 1
  • R. Mokhtarpoor 2
1 Associate Professor of Library and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 M.A. in Library and Information Science
چکیده [English]

In this research, we first studied the status of the seminary libraries in Khuzestan Province, in terms of staff, collections, services, building, equipment and organization of resources. Then we evaluated the satisfaction of users of the libraries studied. To study the status of the libraries and evaluate user-satisfaction, checklists and questionnaires were used respectively. In this research, 18 libraries were studied and the library-users were selected by chance among students of three different seminary levels. Studies indicated that none of the seminary libraries of Khuzestan Province employ experts in the field of Library and Information Science; due to this the index of “knowledge and expertise of staff” has the highest frequency of dissatisfaction (37.9 percent) after the index of “staff number”. Statistics reveal that resources preserved in seminary libraries are mainly printed resources and have been mostly donated to the libraries. Studies showed that among a total of 18 libraries studied, only 6 had audio-visual resources, which were also very limited. According to the statistics obtained, among the indicators relating to books existing in libraries, respondents were mostly (57 percent) discontent with the diversity of Persian books. With regard to organization of resources, studies showed that none of the seminary libraries of Khuzestan Provinces follow national and international standards and principles and this has caused 41.5 percent of the users to be dissatisfied with the classification of libraries and 40.9 percent to be unhappy with the catalogue of the libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seminary libraries
  • User satisfaction
  • Khuzestan province