بررسی فعالیت‌های انگیزشی مطالعه در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانة مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین «فعالیت‌های انگیزشی مطالعه در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، از طریق بررسی نظرات مربیان در سطح مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرتهران، از فروردین 1387 تا پایان تیر 1387، انجام شده است. روش تحقیق، پیمایشی- توصیفی است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که 2/73 درصد مربیان کانون معتقدند انجام فعالیت‌های عام فرهنگی بیشترین تأثیر را بر ایجاد انگیزة مطالعه در بین کودکان و نوجوانان دارد. فعالیت‌های هنری با 5/37 درصد در رتبة دوم، و فعالیت‌های ادبی با 7/27 درصد در رتبة سوم تأثیرگذاری بر ایجاد انگیزة مطالعه در کودکان و نوجوانان قرار دارند. از دید مربیان کانون، گروه‌های سنی «الف» علاقة خاصی به فعالیت‌های خاص هنری دارند. گروه سنی «ب» تمایل زیادی به فعالیت‌های عام فرهنگی و خاص هنری و اسلامی دارند. گروه سنی «ج» بیشترین علاقه را، در مقایسه با سایر گروه‌ها، به فعالیت‌های فرهنگی، ادبی، علمی، و اسلامی دارند. گروه سنی «د» به فعالیت‌های خاص ادبی و علمی بیش از فعالیت‌های هنری، فرهنگی، و اسلامی علاقه دارند. گروه سنی «ه» در مقایسه با سایر گروه‌ها، کمترین میزان علاقه را به فعالیت‌های خاص هنری داشته و به فعالیت‌های ادبی و علمی علاقة بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Activities Carried Out toEnhance Study Motivation in Tehran’s Culture and Arts Centers of theInstitute for the Intellectual Development of Childrenand Young Adultsfrom the Viewpoint of

نویسندگان [English]

  • M. Qanbarpoor 1
  • Z. Abazari 2
1 M.A. student in Library and Information Science Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science Faculty member at Islamic Azad University, North branch of Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aimed to determine “the activities carried out to enhance study motivation in the culture and arts centers of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults” from the viewpoint of the educators. It did so by studying the opinions of the educators of centers of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults in Tehranfrom April to July 2008. Results of this descriptive-survey showed that: 73.2 percent of the educators believe that carrying out common cultural activities has the greatest effect on motivating the children and teenagers to study. Art activities and literary activities are respectively rated as the second (37.5 percent) and third (27.7 percent) most effective activities for motivating children to study. From the viewpoint of educators, those in the “A” age group are very much interested in special art activities. The “B” age group is very keen on common cultural activities and special art and Islamic activities. Those who fall in the “C” age group are the most interested group in cultural, literary, scientific, and Islamic activities in comparison to other groups. Those in the “D” group are interested in special literary and scientific activities more than art, cultural, and Islamic activities. And the “E” age group is the group least interested in special art activities and has more interest in.literary and scientific activities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • study
  • Children and young adults
  • Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults
  • study motivation