بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه بر توانایی استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان دورة تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌ نور

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دماوند

4 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دماوند

5 کارشناس زبان و ادبیات فارسی

چکیده

این تحقیق با هدف دستیابی به میزان تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در سال تحصیلی 86- 1385 انجام شده است.آزمودنی‌های این تحقیق از بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های غیرکتابداری موجود در دانشگاه به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. یک گروه از آزمودنی‌ها با کمک بروشور و گروه دیگر از طریق حضور در کلاس آموزش داده شده‌اند. سپس هر گروه با گروه گواه خود مقایسه شده و در انتها هردو گروه، پس‌آزمون نیز با یکدیگر مقایسه شده‌اند تا میزان اثربخشی آنها با یکدیگر مقایسه شود. نتایج به‌دست آمده حاکی از مؤثر بودن آموزش‌های ارائه شده می‌باشد. و در بین دو روش آموزشی بروشور و کلاسی، در 12 مورد آموزش کلاسی برتری معناداری نسبت به روش آموزشی از طریق بروشور داشته است، در موارد دیگر یا تفاوت معنادار نبوده و یا تفاوت وجود نداشته است. از میان 34 نکتة آموزش داده شده، تفاوت پس‌آزمون‌ها با پیش‌آزمون‌ها در روش دورة آموزش کلاسی در 18 مفهوم و در روش آموزشی بروشور در 15 مفهوم معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effects of LibraryUser Education Programs on the ability of Graduate Students to Use Libraries at the Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

نویسندگان [English]

 • A. Biranvand 1
 • E. Afshar Zanjani 2
 • B. Bakhshi 3
 • A. Mohammadnejad Ganji 4
 • B. Biranvand 5
1 M.A. in Library and Information ScienceFaculty member at Payame Noor University, Jahrom branch, Iran
2 Assistant Professor M.A. in Library and Information Science
3 PhD student in CommunicationSciencesFaculty member at Islamic Azad University, Damavand branch, Iran
4 M.A. in Educational Management Faculty member at Islamic Azad University, Damavand branch, Iran
5 B.A. in Persian Language and Literature
چکیده [English]

This research aims to study the extent to which library user education programs affected graduate students studying at Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran in the 2006-2007 academic year. The research subjects were randomly selected among graduate students of fields other than library science. One group was educated through brochures and the other group participated in educational classes. Then each group was compared with its control group and in the end both post-test groups were compared with each other to study the effectiveness of each teaching method. Findings indicate that the education programs had been effective. Among the two education methods, in 12 cases educational classes have had a meaningful advantage over passing on information through brochures and in other cases the differences had either not been meaningful, or no difference existed at all. Among the 34 points taught, the differences between post-test and pre-test results were meaningful in 18 concepts in the educational class method and.15 concepts in the brochure education method

کلیدواژه‌ها [English]

 • library user education
 • University libraries
 • graduate students
 • Islamic Azad University - Science and Research Branch of Tehran
 • educational class
 • educational brochure