یادگیری سازمانی در کتابخانه؛ گزارشی از کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی در تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی میزان انطباق کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سطح شهر تهران با ویژگی‌های سازمان یادگیرنده می‌باشد. جامعة آماری تحقیق را کلیة کارکنان با مدرک لیسانس و بالاتر کتابخانه‌های مزبور تشکیل می‌دهند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامة محقق ساخته با مقیاس لیکرت بوده است. نتایج حاصل از آزمون دوجمله‌ای نشان داد که کتابخانه‌های مزبور ویژگی‌های سازمان یادگیرنده را ندارند و این کتابخانه‌ها یادگیرنده نیستند. و در نهایت، پیشنهاداتی جهت افزایش میزان یادگیرندگی سازمانی در این کتابخانه‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Learning in Libraries: A Report of Central University Libraries in Tehran

نویسندگان [English]

  • E. Janavi 1
  • S. Mohammad-Esmaeili 2
  • T. Roshandel Arbatani 3
1 Graduate student of Library and Information science Islamic Azad University, Science and Research branch of Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science Islamic Azad University, Science and Research branch of Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Governmental Management The University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to study the extent to which the central libraries of Tehran’s universities affiliated to the Ministry of Science, Research, and Technology have the characteristics of learning organizations. The research population consists of all staff of the mentioned libraries with a bachelor’s degree or higher. In this research, a Likert scale questionnaire developed by the researcher was used to survey library staff. Findings of a binominal test indicated that the libraries studied do not have the characteristics of learning organizations. Finally, some suggestions are made to enhance organizational learning in these libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning organization
  • organizational learning
  • university central libraries