خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌‌رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه قم

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین میزان رضایت استفاده‌کنندگان کتابخانة‌ مرکزی دانشگاه قم از خدمات مرجع آن کتابخانه انجام شده است. تعیین انواع خدمات مرجع و شناسایی عوامل رضایتمندی استفاده‌کنندگان از هدف‌های ویژة این بررسی بوده است. جامعة آماری شامل اعضای هیئت علمی و دانشجویانی است که از خدمات مرجع کتابخانة‌ مرکزی دانشگاه قم استفاده نموده‌اند. نوع پژوهش توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که به بیش از 53 درصد پرسشنامه‌ها پاسخ داده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از آمار توصیفی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که: 1) جامعة استفاده‌‌کننده از خدمات مرجع ارائه شده در کتابخانه‌‌های خود اطلاع دارند، اما میزان اطلاع آنها از خدمات «پاسخگویی تلفنی به سؤالات مرجع» و «ارائة خدمات گزینشی» در سطح پایینی قرار دارد؛ 2) بیش از نیمی از افراد از کمک کتابدار در پیدا کردن اسناد و مدارک مورد نیاز خود رضایت دارند؛ 3) خوشرو بودن کتابدار و در دسترس بودن آنان در هنگام نیاز، آموزش فردی در استفاده از کتابخانه، از عوامل اصلی رضایت استفاده‌کنندگان به‌شمار می‌رود. یافته‌های پژوهش در مورد میزان رضایت کلی استفاده‌کنندگان از خدمات مرجع نشان داد که 51 درصد از جامعة استفاده‌‌کننده از خدمات مرجع در کتابخانه‌ راضی و یا بسیار راضی بوده‌اند. در پایان پیشنهادهایی با توجه به نتایج به‌دست آمده از پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reference Services Provided in the Central Library of the University of Qom and the Satisfaction of Library Users: An Evaluation

نویسندگان [English]

  • F. Zandian 1
  • A. Motaqi Dadgar 2
1 Assistant professor of Library and Information Science Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Graduate student of Library and Information Science Librarian at the Central Library of the University of Qom, Iran
چکیده [English]

This research was carried out aiming to determine the satisfaction of users of the central library of the University of Qom with the reference services provided there. Specifying different types of reference services and identifying the factors influencing the satisfaction of library users were among the special goals of this study. The research population included the faculty members and students who had used the reference services of the central library of the University of Qom. The research type was descriptive and questionnaires were used to collect data. Among the questionnaires distributed, more than 53 % were returned and descriptive statistics was used to analyse the collected data. The research findings showed that 1) the population studied was aware of the reference services provided in the library but their awareness about “answering reference questions using a telephone” and “providing selective services” was in a low level. 2) More than half of the users were satisfied with the assistance provided by librarians in finding documents 3) the good conduct of the librarians and being accessible when they were needed, and individual instruction about using the library were among the main factors that helped to satisfy the users. The findings of research on the general satisfaction of reference-services-users indicated that 51 per cent of the user population was either "satisfied" or "very satisfied" with the reference services of the library. Finally some suggestions are made based on the research findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • University libraries
  • Reference services
  • users
  • Central Library of the University of Qom