ارزیابی وب‌سایت کتابخانه‌های ملی کشورهای آسیایی با استفاده از WQET

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف: ارزیابی و رتبه‌بندی وب‌سایت کتابخانه‌های ملی کشورهای آسیایی.
روش/ رویکرد پژوهش: به‌روش پیمایشی و با استفاده از ابزار WQET، 34 وب‌سایت کتابخانه ملی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفت.
یافته‌ها: توجه به مخاطبان، اهداف وب‌سایت، سهولت جستجو،‌ سرعت بارگذاری، روزآمدی،‌ گرافیک، وجود پیشینه و سوابق علمی پدیدآورندگان حقیقی و حقوقی، دامنه و ساختار وب‌سایت،‌ درر وب‌سایت‌های مورد بررسی به میزان بسیار زیاد رعایت شده است. وب‌سایت کتابخانه ملی سنگاپور با امتیاز 80، رتبه نخست و لائوس با امتیاز 36 آخرین رتبه را کسب کرده است. کتابخانه ملی ایران نیز با امتیاز 76، در رتبه ششم قرار گرفت و از نظر درجه‌بندی دارای وب‌سایتی قابل اعتماد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using WQET to Evaluate Asian and Middle Eastern Countries National Libraries Websites

نویسندگان [English]

  • Zeynab Papi 1
  • Zahra Abazari 2
1 Expert in National Library and Archives of Iran
2 Associate professor, Department of Knowledge and Information Science, Tehran North Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Purpose: Evaluating and ranking websites of the National Libraries of the Asian and Middle Eastern countries.
Methods: The Website Quality Evaluation Tool (WQET), consisted of 38 items, was employed to assess the quality of 34 National Library websites.
Findings: Attention to audience, explaining objectives, scope, ease of search, speed of loading, updateness, graphics, compilers background, and the style in were found to be in overall good shapes. No significant relation was found between the content and the rank. Singapore's National Library website ranked first with 80 points and that of Laos ranked last with only 36 points. The website of the National Library of Iran with the score of 76 ranked sixth, and hence proved reliable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • website quality
  • website quality evaluation tool (WQET)
  • National libraries
  • Asian countries
  • Website ranking
 پاپی، زینب (1386). ارزیابی کیفی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی دانشگاه­های دولتی ایران به­منظور ارائه پیشنهادهایی درجهت ارتقاء کیفیت آنها. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، اهواز.

زارعی، هاجر؛ زهرا اباذری (1388). بررسی تطبیقی خدمات پیوسته در محیط وب کتابخانه­های ملی قاره آسیا و ارائه الگوی پیشنهادی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران». اطلاع­شناسی. 7 (2)، 133 – 162.

عصاره، فریده؛ پاپی، زینب (1387). ارزیابی کیفیت تارنما (وب­سایت)های کتابخانه­های دانشگاه­های دولتی ایران به­منظور پیشنهادهایی درجهت ارتقاء کیفیت آنها. علوم و فناوری اطلاعات.23 (4)، 35-69.

عصاره، فریده؛ و دیگران (1388). از کتاب­سنجی تا وب­سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه­ها، قواعد و شاخص­ها. تهران: کتابدار.

محمداسماعیل، صدیقه؛ کاظمی کوهبنانی، سمیه (1388). دسترس­پذیری وب­سایت کتابخانه­های ملی در کشورهای خاورمیانه. فصلنامه کتاب، 22 (1)، 56 – 68.

مرادمند، علی (1384). ارائه الگوی مناسب برای ارتقاء کیفی وب‌سایت کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق تحلیل محتوایی و ساختاری ویژگی‌های وب‌سایت کتابخانه‌های ملی جهان با استفاده از صاحب­نظران ایرانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران، اهواز.

Boklaschuk, Kelli; Caisse, Kevin. (2001). "Evaluation of educational websites". Retrieved Jun, 21, 2013, from:  

http://www.usask.ca/education/coursework/802papers/bokcaisse/bokcaisse.htm

Dominic, P.D.D; Jati, handaru. (2010). Evaluation method of Malaysian university website… ". Retrieved Jun, 21, 2013, from:

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132231621/Evaluation%20Method%20of%20Malaysian%20University%20Website%20Quality%20Website%20Using%20Hybrid%20Method.pdf

Haneefa K.M., & Venugopal M.K.A. (2010). Contents of national library websites in Asia: an analysis. Annals of library and information studies. 57, 98-108.

Hasan, L.; Abuelrub, E. (2011). Assessing the quality of websites. Applied Computing and Information, 9, 11- 29.

McInerney, C., & Bird, N.J. (2005). Assessing Website Quality in context: retrieving information about genetically modified food on the Web. Information Research, 10 (2).

Kalra, J., & Verma, R. K. (2011). Evaluation indicators of library websites of selected research institutions in India". Annals of Library and Information Studies. 58, 139 – 150.                                    

Walia, P.K.; Gupta, M. (2013). Usability analysis of Homepage of Websites of National Libraries in Asia". Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 959: Retrieval Jun, 21, 2013, from: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2335&context=libphilprac